Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Wikliński"

Szybki skaner optyczny wykorzystujący sensory konfokalne

Czytaj za darmo! »

Do badania kszta.tow wykorzystywane s. ro.ne techniki pomiarowe. Wybor konkretnego typu urz.dzenia zale.y od wielu parametrow, takich jak wielko.. i stopie. skomplikowania kszta.tu mierzonego obiektu, jego budowa, ..dany czas pomiaru oraz wymagana dok.adno... Niniejszy artyku. przedstawia metodyk. szybkiego skanowania z wykorzystaniem sensorow konfokalnych, przy czym g.owny nacisk po.o.ono na zminimalizowanie czasu pomiaru przy zachowaniu jego dok.adno.ci. Przeprowadzono rownie. prace porownawcze otrzymanych rezultatow z wynikami uzyskanymi za pomoc. innych optycznych urz.dze. pomiarowych. Abstract There is a large collection of shape characterising measurement systems. Selecting a particular instrument depends on: type of the shape, its configuration and complexity, and required time and accuracy of measurements. The paper demonstrates methodology of fast scanning system equipped with chromatic confocal sensors. A comparative analysis includes measurement results received from other types of profilometers. A fast optical scanner with confocal sensors. S.owa kluczowe: profilometria, sensory konfokalne, analiza sygna.u elektrycznego. Keywords: profilometry, confocal sensors, electric signal analysis. Wst.p Profilometria jest dziedzin. zajmuj.c. si. badaniem nierowno.ci, kszta.tu i topografii powierzchni. Metody, ktore technika ta obejmuje, mo.na najogolniej podzieli. na stykowe i bezstykowe [1]. Metod stykowych u.ywa si. do badania obiektow, ktorych powierzchnie nie s. nara.one na zniszczenie w wyniku przeprowadzonego pomiaru. Pomiary profilometryczne polegaj. na odwzorowaniu topografii powierzchni przy pomocy ostrza, ktore przesuwaj.c si. po badanej powierzchni skanuje jej rze.b.. Zmiany profilu badanego obiektu, rejestrowane s. za pomoc. przetwornikow piezoelektrycznych, indukcyjnych lub interferencyjnych, ktore przetwarzaj. sygna. mechaniczny na sygna. elektryczny rejestrowany w systemie pomiarowym. Metod stykowych u.ywa si. g.o[...]

INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA RUCHEM na skrzyżowaniach o skomplikowanej geometrii DOI:


  Bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd) stanowi przedmiot szczególnej troski zarówno agend rządowych jak i pozarządowych. Wskaźniki statystyczne do 2015 roku wskazywały optymistycznie, że brd poprawia się z każdym rokiem, jednak ta poprawa jest coraz mniejsza, a w 2016 roku nastąpił ponowny wzrost liczby wypadków i ich ofiar. W 2014 roku doszło do 34 970 wypadków, w 2015 32 967, a w 2016 33 664. Liczba zabitych wynosiła odpowiednio 3 202, 2 938 i 3 026. Doszło więc do pewnej stabilizacji wokół liczby 3 000, co pozornie mogłoby cieszyć zważywszy, że w 2007 roku liczba ta wynosiła aż 5 583. Jednak to nadal jest tak, jak by w ciągu roku zniknęło jedno miasto z mapy Polski. Przyczyny wypadków są różne. Można jednak zawsze wydzielić trzy czynniki: jakość drogi - 28%, stan techniczny pojazdu - 8%, czynnik ludzki - 64%. CZYNNIK LUDZKI Z czynnikiem ludzkim próbuje się walczyć w najprostszy sposób, czyli zmieniając prawo w kierunku wysokich kar za prowadzenie pod wpływem alkoholu czy też innych substancji odurzających. Planuje się również ograniczanie dostępu do kierowania pojazdami przez wprowadzanie okresowych badań lekarskich dla starszych osób. Obserwując poczynania instytucji ustawodawczych celem nadrzędnym nie jest ograniczanie dostępu do prowadzenia pojazdów. Społeczeństwo (szczególnie w Europie) starzeje się. Coraz więcej ludzi będzie tymi starszymi kierowcami lub rowerzystami i z konieczności będą dłużej musieli pełnić swoje role. Miasta wydają poważne środki na stworzenie rozbudowanej sieci dróg rowerowych, które często w bardzo nieczytelny sposób, z punktu widzenia pieszych lub kierujących, przecinają się z jezdniami, gdzie porusz[...]

Optyczno-fizjologiczne uwarunkowania eksperymentalnego oznakowania drogowego (OE) DOI:

Czytaj za darmo! »

W związku z dynamicznie rozwijającym się transportem samochodowym w Polsce oraz rozwojem sieci nowych dróg istnieje konieczność dostosowywania oznakowania dróg do zmieniających się potrzeb i priorytetów w sterowaniu ruchem (potokami pojazdów). Jego celem jest m.in. wyznaczanie najbardziej optymalnych korytarzy ruchu, skracających czas przejazdu oraz zwiększenie komfortu jazdy, a tym samym poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponieważ czas wprowadzenia nowego typu oznakowania dróg w obowią[...]

 Strona 1