Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Brudniak"

Strategie projektowe służące zabezpieczeniu linii elektroenergetycznych przed katastrofą postępującą DOI:10.15199/33.2018.04.25


  Wymagania podstawowe określone w PN-EN 1990 [5] obejmują konieczność zaprojektowania i wykonania konstrukcji budowlanej w taki sposób, aby nie została ona uszkodzona w stopniu nieproporcjonalnymdo początkowej przyczyny uszkodzenia. W przypadku projektowania linii elektroenergetycznych, dodatkowe wskazówki dotyczące sposobu realizacji tego wymagania zawiera PN-EN 50341-1:2013-03 [6]. W 2017 r. zostały opublikowane w języku angielskim odpowiadające jej Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski, w których ujęto szczegółowe wytyczne obowiązującewnaszymkraju. Typy katastrof postępujących Linie elektroenergetyczne są podatne na wystąpienie katastrofy postępującej, gdy na skutek uszkodzenia konstrukcji jednego słupa, przez oddziaływanie przewodów, następuje przeciążenie, a następnie uszkodzenie konstrukcji sąsiednich słupów.Wten sposób katastrofamoże obejmować kolejne słupy i teoretycznie doprowadzić do zniszczenia całej linii. Można wydzielić dwa typy zniszczenia - podłużny oraz poprzeczny. Katastrofa o charakterze poprzecznymjest na ogół konsekwencją przewrócenia się słupa przelotowego poprzecznie do linii, np. wskutek obciążenia wiatrem. Prowadzi to do wydłużenia przyległych przęseł, a zatem wzrostu naciągu przewodów, powodującego nierównomierne, poprzeczne i podłużne, obciążenia sąsiadujących konstrukcji. Katastrofa o charakterze podłużnym jest najczęściej konsekwencją uszkodzenia słupa mocnego utrzymującego naciąg przewodów. W efekcie, zniszczeniu ulegają kolejne sąsiadujące słupy przelotowe, które nie są w stanie przejąć naciągu przewodów. Ten sam charakter m[...]

Zasadnicze zmiany w projektowaniu słupów energetycznych w związku z nowelizacją normy PN-EN 50341 DOI:10.15199/33.2016.05.24


  Zmiany w projektowaniu słupów linii elektroenergetycznych wprowadzone przez nową edycję PN-EN 50341 odnoszą się do każdego etapu prac: od podstaw projektowania, poprzez zestawianie obciążeń, aż do wymiarowania konstrukcji. Dotyczy to szczególnie projektów linii średnich napięć objętych teraz zakresem normy.Wartykule przedstawiono zasadnicze zmiany względem aktualnej wersji normy wraz z uzasadnieniem. Słowa kluczowe: słupy energetyczne, PN-EN 50341, projektowanie.W2005 r. ukazała się zharmonizowana norma europejska PN-EN 50341-1:2005 [1], która zastąpiła stosowaną przez wiele lat PN-E-05100 [2]. Obecnie norma [1] wraz z załącznikiem krajowym PN-EN 50341-3-22:2010 [3] stanowi podstawę projektowania nowych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 45 kV. W przypadku linii o napięciu do 45 kV włącznie odrębne przepisy zostały zawarte w PN-EN 50423 [4], w praktyce niestosowanej w Polsce ze względu na brak załącznika krajowego. Projektowanie słupów w tymzakresie napięć nadal opiera się na normie [2].Wmarcu 2013 r. ukazała się druga edycja normy [1]. Nowa wersja PN-EN 50341-1:2013-03 [5] wprowadziła wspólne wymagania ogólne dla linii wszystkich napięć powyżej 1 kVoraz Eurokody do projektowania słupów energetycznych, a także zunifikowała podstawy projektowania w krajach objętych standaryzacją europejską. Do normy [5] opracowany został załącznik krajowy PN-EN 50341-2-22 [6], będący obecnie na etapie zatwierdzenia przez CENELEC. Jego publikacja przewidziana jest w bieżącym roku. W artykule przedstawiono podstawowe zmiany dotyczące projektowania słupów wprowadzone normami [5, 6]. W tekście zastosowano oznaczenia: NNA2010 dla [3] oraz NNA2016 dla [6]. Wybór poziomu niezawodności linii elektroenergetycznej[...]

 Strona 1