Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Boniecka"

Wpływ zróżnicowanych podatności podpór dyskretnych na nośność silosów stalowych DOI:10.15199/33.2016.05.34


  Silosy na węgiel lub mączkę wapienną są często lokalizowane w budynkach kotłowni na stropach stalowych. Odcinkowe podparcie płaszczy takich silosów często ma różną podatność pionową na poszczególnych podporach jednego silosu, co zazwyczaj wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stropów. Podobnie jak w przypadku nierównomiernych osiadań fundamentów, takie zróżnicowanie sztywności lokalnych (odcinkowych) podparć płaszcza silosu stalowego z blachy gładkiej prowadzi do wyraźnej redystrybucji naprężeń w strefach podporowych płaszcza, a w konsekwencji do znaczącej redukcji nośności globalnej silosu.Wartykule przedstawiono wpływ zróżnicowania podatności podpór silosu na jego nośność globalną. Słowa kluczowe: sztywność podparcia, analiza numeryczna, silos metalowy, stateczność powłok.Silosy na węgiel i mączkę wapienną często wykonuje się na stropach budynków kotłowni. Takie rozwiązanie jest korzystne ze względów technologicznych, ale powoduje komplikacje obliczeniowe w projektowaniu silosów. Normy przedmiotowe [3, 4] nie precyzują postępowania w przypadku podparcia silosu na podporach odcinkowych o różnej sztywności w kierunku pionowym. W pracy [1] wykazano, że nawet niewielkie różnice w przemieszczeniach podpór dyskretnych mogą znacząco zmniejszyć nośność powłoki płaszcza silosu. Związane jest to z bardzo dużą sztywnością pionową powłoki silosu, która p[...]

Połączenia pionowych żeber jako słabe miejsca stalowych silosów z blach falistych DOI:10.15199/33.2015.09.40


  W silosach z blach falistych pionowe żebra przejmują wszystkie południkowe oddziaływania na walcowy płaszcz. Żebra te wymiaruje się zgodnie z normą EN 1993-4-1 jako ściskane osiowo pręty oparte na podłożu sprężystym, którym jest walcowa powłoka z blach falistych. W wysokich silosach konieczne jest wykonywanie żeber z kilku odcinków na wysokości płaszcza, a połączenia tych odcinków wywołują często niekorzystne efekty mimośrodów przekazywania sił osiowych w żebrach. Dodatkowe obciążenie żeber nieprzewidzianymi momentami zginającymi może prowadzić do poważnych awarii silosów z blach falistych. W artykule wykazano wpływ rozwarcia połączeń żeber na istotny wzrost ich wytężenia. Słowa kluczowe: analiza numeryczna, silos metalowy, stateczność powłok.Silosy stalowe z blach falistych bardzo często wykorzystuje się w rolnictwie do przechowywania zbóż i pasz. Najczęściej posadawia się je na żelbetowych płytach fundamentowych, będących jednocześnie płytami dennymi. Blacha falista ma fałdy ułożone poziomo (zwiększa to znacznie nośność powłoki na ściskanie obwodowe), co sprawia, że konieczne jest stosowanie żeber pionowych (słupków) przenoszących obciążenia południkowe. Ze względów technologicznych stosowane żebra mają zazwyczaj przekrój otwarty nazywany kapeluszowym (rysunek 1) i są gięte na zimno z cienkich ocynkowanych blach. Żebra te przenoszą obciążenia pionowe całej powłoki płaszcza, m.in. od tarcia materiału sypkiego. Dość często w praktyce projektowej korzysta się z założenia, że żebra przenoszą siły południkowe, a blacha falista - siły obwodowe i wtedy wyznaczenie nośności żeber Nb, Rd wg normy PN-EN 1993-4-1 sprowadza się do uwzględnienia nośności przekroju żebra na ściskanie oraz stateczności całego żebra jako ściskanego pręta na [...]

 Strona 1