Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anna Halicka"

Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłościennych DOI:10.15199/33.2015.09.15


  W artykule zestawiono w formie algorytmu wymagania normy EC2-3 w zakresie szczelności zbiorników na ciecze. W celu zobrazowania tych wymagań wykonano obliczenia przykładowego zbiornika, kwalifikując go wariantowo do różnych klas szczelności. Wyniki wskazują na zależność przekroju zbrojenia od klasy szczelności oraz na konieczność sprawdzania SG zarysowania w sposób dokładny. Słowa kluczowe: zbiorniki na ciecze, szczelność, zarysowanie.Podstawowym wymaganiem użytkowym w odniesieniu do zbiorników na ciecze jest ich szczelność. Spełnienie SG nośności nie jest wystarczające. Do ustalenia grubości ściany i powierzchni zbrojenia konieczna jest analiza SG zarysowania. Norma EC 2-3 [4] traktuje to zagadnienie szczegółowo - zbiorniki są klasyfikowane ze względu na szczelność, a wybór klasy decyduje o tym, jaki warunek SG powinien być sprawdzony (rysunek 1). W artykule podano wymagania szczelności w odniesieniu do zbiorników prostopadłościennych. Zagadnienie zilustrowano przykładem obliczeniowym, koncentrując się na analizie pracy ścian takich zbiorników w płaszczyznach poziomych, w których dominuje rozciąganie z dużym mimośrodem. Analogiczne rozważania dotyczące zbiorników cylindrycznych były przedmiotem innej pracy autorów [1]. Podobne zagadnienie rozważano też w pracy [2]. Klasy szczelności zbiorników Klasyfikację i sposób ustalania klasy szczelności wg EC2-3 przedstawiono na rysunku 1. Zalecenia EC2-3 są jednak niekompletne, ponieważ nie podano ograniczeń szerokości rys przelotowych w zbiornikach z wykładzinami klas "2" i "3" oraz szerokości rys nieprzelotowych w zbiornikach bez wykładzin. Racjonalne wydaje się, aby tę szerokość w obu przypadkach ograniczyć zgodnie z klasą ekspozycji na środowisko zewnętrzne. W przypadku zbiorników prostopadłościennych klasy "2" (ściany rozciągane z dużym mimośrodem) powinna być podjęta decyzja (w uzgodnieniu z inw[...]

Uchybienia wykonawcze podczas remontu zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość DOI:10.15199/40.2016.6.6


  Artykuł stanowi "case study". Podczas remontu dwóch cylindrycznych zbiorników na wodę przekrytych płytami prefabrykowanymi na dźwigarach strunobetonowych nie dochowano należytej staranności w zakresie zarówno kolejności robót, oceny stanu technicznego dźwigarów jak i jakości wykonania nowych prefabrykowanych płyt przekrycia. W wykonanych po remoncie ekspertyzach stwierdzono, że uchybienia wykonawcze skutkować mogą zmniejszeniem założonej trwałości przekrycia zbiorników i zalecono "naprawy napraw". Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność szczególnej staranności wykonawczej w przypadku remontów obiektów narażonych na korozyjne oddziaływanie środowiska. Słowa kluczowe: trwałość, remont, zbiorniki na wodę, dźwigary strunobetonowe, otulina zbrojenia Workmanship faults during repair of concrete water tanks influencing their durability This article is a "case study" of two cylindrical water tanks covered by pre-cast concrete slabs supported by pre-stressed beams. During the repair works, sufficient care was not extended - this refers to the sequence of works, assessment of structure condition as well as quality of the new cover slabs. In the expert opinions prepared after the repair, it was stated that these faults may result in reduced durability, and "repair of the repairs" was recommended. The aim of this article is to show that the repairs of structures subjected to corrosive agents require extension of utmost care. Keywords: durability, repair, water tanks, pre-stressed beams, concrete cover of reinforcement.1. Wprowadzenie Zbiorniki wody wydają się być konstrukcjami narażonymi w małym stopniu na korozję wynikającą z agresywności środowiska. Jednak ze względu na warunki wilgotnościowe panujące ponad lustrem wody (silne zawilgocenie, sporadycznie suche), a w wielu przypadkach obecność chlorków (gdy woda jest uzdatniana z użyciem chloru lub jego związków) zbiorniki zakwalifikować należy do klasy ekspozycji[...]

Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej DOI:10.15199/33.2017.07.09


  Myślą przewodnią części problemowej zbliżającej się 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej iWodnej PolskiejAkademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, organizowanej w tym roku przez Instytut Techniki Budowlanej, będą Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W ten sposób, na legitymującym się przeszło sześćdziesięcioletnią tradycją forumnaukowyminżynierów i techników budownictwa, podjęta zostanie kolejna próba zdefiniowania paradygmatu rozwoju budownictwa i ukazania budownictwa opartego na wiedzy. Temu celowi ma służyć zdefiniowanie innowacyjności w budownictwie, jej specyfiki, uwarunkowań, ograniczeń i możliwości. Zaproszona przez organizatorówGrupaEdytorska, pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego, Sekretarza Naukowego Instytutu TechnikiBudowlanej, opracowała programczęści problemowej,wybrała 6 obszarów konferencyjnych rozważań i ich moderatorów. Są to: ● obiekt budowlany - aspekty środowiskowe i społeczne; prof. Kazimierz Furtak; ● budynki i energia; prof. Edward Szczechowiak; ● konstrukcje budowlane; dr hab. Anna Halicka, prof. PL; ● przegrody budowlane; dr inż. Krzysztof Kuczyński; ● inżynieria materiałów budowlanych; prof. Jacek Śliwiński; ● inżynieria przedsięwzięć budowlanych; prof. Oleg Kapliński. Jak widać z tego zestawienia, wybrane obszary tematyczne wyznaczają uwarunkowania innowacji (użytkownik, środowisko, efektywność energetyczna), przedstawiają głównego adresata tych działań (konstrukcje budowlane i przegrody jako szczególny element budowlany) oraz wskazują te obszary dyscypliny naukowej budownictwo, w których można się obecnie dopatrzyć największego potencjału innowacyjnego, a mianowicie inżynierię materiałówbudowlanych i inżynierię przedsięwzięć budowlanych.Moderatorzy z kolei zwrócili się do wybitnych autorytetów z dziedziny budownictwa o opracowanie referatów generalnych w poszczególnych obszarach tematycznych[...]

Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej DOI:10.15199/33.2017.07.10


  Opracowanie to powstało w przeświadczeniu, że idee poprzedzają i kreują innowacje. Innowacje zaś sprzyjają rozwojowi i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Mamy nadzieję, że przedstawione rozważania przyniosą wiele inspiracji. Inżynieria materiałów budowlanych Pojęcie materiałów budowlanych obejmuje współcześnie niezwykle liczną i bardzo zróżnicowaną grupę tworzyw, których dominujące właściwości determinują główne kierunki zastosowania. Niektóre z nich są tradycyjnie stosowane od wielu wieków czy nawet tysiącleci. Inne pojawiały się sukcesywnie w wyniku postępu technicznego, zazwyczaj w innych dziedzinach ludzkiej działalności niż budownictwo. Wyroby budowlane można umownie sklasyfikować w pięciu podstawowych grupach: konstrukcyjne; izolacyjne; wypełniające i wykończeniowe oraz instalacyjne. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną różne aspekty innowacyjności i związane z nimi perspektywy rozwoju dwóch głównych i chyba najważniejszych grup wyrobów: konstrukcyjnych i izolacyjnych. Wiele cennych informacji na temat innowacyjnych wyzwań stojących przed inżynierią materiałów budowlanych znaleźć można w przeglądowej pracy L. Czarneckiego [4]. Za typowych reprezentantów materiałów konstrukcyjnych należy uznać dominujące w budownictwie betony cementowe, a także inne tworzywa betonopodobne wykonane na bazie cementu. Materiały te w całej swojej historii, a przede wszystkimw ostatnich kilku dekadach, poddawane są korzystnymmodyfikacjom[14]. Efektem tego są wprowadzone już tzw. betony nowej generacji (wysokowartościowe i ultra wysokowartościowe, samozagęszczalne, fibrobetony itp.). Tworzywa te zawdzięczają rozwój coraz lepszemu poznawaniu narzędzi i mechanizmów pozwalających na uzyskiwanie nowych właściwości użytkowych, co w następstwie pozwala na ciągłe poszerzanie ich funkcjonalności.Wzwiązku z tym, że są typowymi kompozytami [2], ich właściwości zależą od właściwości i współdziałania (synergii) składników, w tym przede wszys[...]

 Strona 1