Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Janota-Bzowski"

Efekty systemu BIM DOI:10.15199/33.2015.03.19


  W różnych publikacjach coraz częściej pojawia się tematyka zarządzania informacjami w budownictwie, wskrócie BIM(Building InformationsManagement). Na ogół podkreślane są niewątpliwe korzyści ze stosowania tego systemu. Na pierwszym miejscu wymieniana jest eliminacja kolizji, wynikająca ze specyfiki projektowania w formie przestrzennej (3D). Inne to poprawa organizacji, skrócenie czasu realizacji inwestycji i wynikające z tego obniżenie kosztów inwestycji oraz istotne udogodnienia dla użytkownika Wartykule chciałbymomówić kolejne właściwości systemu BIM na podstawie konkretnych doświadczeń z praktyki budowlanej. Najważniejszym elementem BIM jest przestrzenny model. W spotkaniach z zainteresowanymi porównuję go często do skarbonki informacji dotyczących planowanego, realizowanego i użytkowanego obiektu.Aoto kilka porównań klasycznego systemu realizacji inwestycji i BIM.[...]

BIM a generalne wykonawstwo DOI:10.15199/33.2015.07.34

Czytaj za darmo! »

Generalni wykonawcy są od dawna zainteresowani stworzeniem systemu wspieranego przez odpowiednie oprogramowanie, umożliwiającego skuteczne sterowanie procesem budowlanym. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku powstała w Niemczech grupa pod nazwą 5D Initiative, w której składzie znalazło się pięciu generalnych wykonawców: Züblin iMax Bögl z Niemiec, Strabag zAustrii oraz BAMi Ballast Nedam z Holandii, a także bliskowschodnia Grupa CCC, realizująca inwestycje na całym świecie. Celem grupy, która w 2008 r. przyjęła status konsorcjum, było wypracowanie katalogu wytycznych dla firminformatycznychmających doprowadzić do powstania oprogramowania umożliwiającego usprawnienie procesu realizacji inwestycji. Podejmowane próby homogenizacji procesu projektowania rozbijały się o trudności ze skompletowaniem zespołu posługującego się kompatybilnymi rodzajami oprogramowania na zbliżonym stopniu umiejętności. Proces ten był bardzo energochłonny. Wciąż jednak wizja operowania spójnym, przest[...]

BIM ekonomicznie DOI:10.15199/33.2015.09.48


  Wdziałalności inwestycyjnej kluczowym zagadnieniem są nakłady ponoszone przez inwestora, natomiast najczęściej pomijane są koszty użytkownika w całymokresie korzystania z obiektu. Nakłady te rozpływają się po wielu płatnikach, którzy ponoszą je niezależnie od siebie. W ten sposób środki wydatkowane w trakcie eksploatacji nie mogą podlegać skutecznej kontroli. Brak możliwości monitoringu prowadzi do konfrontacji z kosztami użytkowania budynku, które tylko wycinkowo są śledzone przez bezpośrednich płatników. Współzależności nie są widoczne, a wynikający z nich potencjał oszczędnościowy nie jest wykorzystywany. Właściwości użytkowe i ich ułomności pojawiają się dopiero w trakcie eksploatacji. Stosowane na końcu procesu inwestycyjnego restrykcje finansowe w stosunku do projektantów lub wykonawców, bardzo rzadko przynoszą jakąkolwiek korzyść bezpośrednio zainteresowanym. Spory między podmiotami gospodarczymi w kwestii zwrotu gwarancji bankowych czy zmniejszenia wartości użytkowej obiektu z tytułu usterek nieusuwalnych zaprzątają sądy i rzeczoznawców. Użytkownik pozostaje w efekcie na lata w niepełnowartościowym budynku, nie mając żadnej możliwości uzyskania z tego powodu jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Z reguły bezpośredni użytkownik odczuwa jedynie uciążliwości, nie znając ich rzeczywistej przyczyny. Koszty eksploatacji, zwiększające się wraz ze zużyciem części składowych budynku, przenoszone są na najemcę lub właściciela, który nie ma innej możliwości, jak się z nimi pogodzić. Przy pracach remontowych, zmianie najemcy lub właściciela konieczne jest przeprowadzenie pracochłonnej analizy due diligence, która powoduje dalsze koszty. Obecnie architekt, a z jego wsparciem również inwestor mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające radykalne zmniejszenie ryzyka ponoszenia kosztów wykraczających poza pierwotne założenia. Stworzony podczas projektowania budynku model służy przede wszystkim jako rzeczowa podstawa[...]

BIM w praktyce DOI:10.15199/33.2016.03.20


  Hono- 1) Usługi Inżynierskie Technicznego Wyposażenia Budynków; e-mail: bozawola@gmail.com 60 BIM W BUDOWNICTWIE 3 ’2016 (nr 523) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl rowymi członkami komitetu organizacyjnego bylim.in. król don Felipe IV, ministrowie rozwoju i przemysłu Hiszpanii, prezydent Katalonii, prezydent Barcelony i inni. Wskazuje to na powagę, z jaką tratowana jest tam problematyka BIM. Z informacji podsumowującej konferencję wynika m.in., że Francja przeznaczyła na ten cel 20 mln € do wykorzystania w ciągu trzech lat na wprowadzenie cyfryzacji w przemyśle budowlanym i planuje budowę 500 000 domów do 2017 r. z wykorzystaniem BIM. Wielka Brytania przewiduje powołanie urzędu w randze ministerstwa. W Finlandii od 1997 r. zainwestowano we wdrożenia BIM40mln €, a Niemcy przeznaczyli 2,7 mld €, aby do 2020 r. zrealizować duże projekty pilotażowe z wykorzystaniem BIM. Jesteśmy pod tym względem niestety daleko w tyle, dlatego też katastrofalne może [...]

Propozycje dotyczące wdrożenia BIM w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

31 maja br. odbyły się w Sali Kolumnowej Sejmu RP konsultacje na temat Building InformationModelig (BIM) dotyczące szeroko pojętej problematyki inwestycyjnejwPolsce w ramach zamówień publicznych. Podczas spotkania omówiono: - metody implementacji BIM w czołowych krajach Europy; - aktualny stan wdrożenia i stosowania BIM w Polsce; - wymagania organizacyjne dotyczące systemowego wdrożenia BIM w skali kraju oraz niezbędne działania związane z przygotowaniem zawodowym [...]

Propozycje dotyczące wdrożenia BIM w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

31 maja br. odbyły się w Sali Kolumnowej Sejmu RP konsultacje na temat Building InformationModelig (BIM) dotyczące szeroko pojętej problematyki inwestycyjnejwPolsce w ramach zamówień publicznych. Podczas spotkania omówiono: - metody implementacji BIM w czołowych krajach Europy; - aktualny stan wdrożenia i stosowania BIM w Polsce; - wymagania organizacyjne dotyczące systemowego wdrożenia BIM w skali kraju oraz niezbędne działania związane z przygotowaniem zawodowym [...]

Przygotowanie procesu inwestycyjnego z zastosowaniem BIM DOI:10.15199/33.2016.08.41


  Wiele opracowań na temat BIM zawiera wizję i ogólne cechy funkcjonowania tej metody. Warto więc przedstawić przebieg całego procesu inwestycyjnego w systemie Generalnego Wykonawstwa, począwszy od fazy składania ofert na prace projektowo-budowlane, aż po okres użytkowania obiektu.Wcelu uproszczenia wykorzystamcoraz częściej stosowany wariant „zaprojektuj i zbuduj”. W artykule omówię pierwszy etap, tj. przygotowanie ofert i tworzenie koncepcji. Powodzenie procesu inwestycyjnego w ogromnymstopniu zależy od jego odpowiedniego przygotowania, tzn. od etapu projektowania i dopracowania logistyki całego przedsięwzięcia. Schemat blokowy (rysunek) przedstawiający obieg dokumentów w tej fazie, pozwoli lepiej zrozumieć tabelaryczne zestawienie poszczególnych czynności.Punktem wyjścia jest zapytanie ofertowe, zawierające program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia inwestycyjnego opracowany na podstawie ogólnej wstępnej[...]

Projekt budowlany i przetargowy z zastosowaniem BIM DOI:10.15199/33.2016.09.40


  Niezwykle istotną cechą BIM jest systemowe uporządkowanie poszczególnych działań. W przypadku fazy projektowania punkt ciężkości przesuwa się znacznie w kierunku koncepcji i projektu budowlanego. Większość zagadnień związanych z koordynacją i uzgodnieniami międzybranżowymi, dzięki stosowaniu trójwymiarowego modelu budynku, następuje już w początkowych fazach projektowania.Wówczas uciążliwą i czasochłonną wymianę dokumentacji zastępuje ocena stanu faktycznego przez wszystkich uczestników projektu. Cała dokumentacja projektu gromadzona jestwcentralnej bazie danych, a powiązanie dokumentów technicznych z modelem umożliwia identyfikację parametrów poszczególnych elementów przez wszystkich uczestników procesu projektowego. Przejrzysta struktura projektu z jednoznacznym określeniem kompetencji poszczególnych zespołów upraszcza i przyspiesza procesy decyzyjne. Temu samemu służą periodyczne (np. tygodniowe) spotkania osób decyzyjnych dysponujących modelempozwalającymna wizualizację omawianych problemów. Gromadzona w centralnymbanku danych korespondencja jest dostępna i stanowi jeden stały punkt odniesienia dla uczestnikówprocesu projektowego. System kodowania elementów obiektu narzuca określoną systematykę ich p[...]

Realizacja przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z BIM DOI:10.15199/33.2016.10.21


  inwestycji. DOI: 10.15199/33.2016.10.21 Realizacja przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z BIM mgr inż. Jacek Janota-Bzowski1) 1) Usługi Inżynierskie TechnicznegoWyposażenia Budynków; bozawola@gmail.com Obieg dokumentów dotyczących materiałów w fazie realizacji 67 BIM W BUDOWNICTWIE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 10 ’2016 (nr 530) Procedury realizacji projektu zgodnie z BIM (cd. na str. 68) Poz. Opis Dokumenty Forma Archiwum Uwagi Sporządza Adresat Rodzaj P. El. P. El. 5. PROJEKTWYKONAWCZY 5.1 Kontynuacja prac projektowych. Tygodniowa analiza modelu za pomocą przeglądarki i uzgodnienia proponowanych rozwiązań. Uszczegółowienie projektu budowlanego, przeprowadzenie dodatkowych obliczeń i symulacji GW PM, ZA Protokół z załącznikami X X PM* X Na wspólnym spotkaniu prezentowana jest za pomocą Navisworks aktualna wersja modelu oraz dyskutowane zmiany i momenty wymagające decyzji Zamawiającego.Wmiarę potrzeb mogą być generowane zestawienia lub wycinki modelu jako dokumentacja podjętych ustaleń 5.2 Zgłaszanie zmian w stosunku do projektu budowlanego GW PM Wniosek X X X X Przy prawidłowo wykonanym projekcie budowlanym zmiany dotyczą[...]

Uproszczony system wykonywania kalkulacji inwestycji DOI:10.15199/33.2016.11.63


  Określenie właściwej ceny realizowanej inwestycji jest kluczowym elementem decydującym o przewidywalności ekonomicznych konsekwencji przedsięwzięcia.Począwszy od określenia budżetu, które najczęściejwykonuje się, stosując mniej lub bardziej precyzyjne wskaźniki, aż po przygotowanie ofert wykonawców poszczególnych branż, składających się z reguły na ofertę generalnego wykonawcy.Wprzygotowywanym aktualnie cyklu chciałbym zająć się szczególnie pracochłonnym sporządzaniemofert technicznegowyposażenia budynków.Uciążliwość kalkulacji robót instalacyjnych polegawdużejmierze na koniecznościwyceny bardzo dużej liczby pozycji kosztorysowych. Często kosztorysy na roboty elektryczne czy instalacje grzewcze lub klimatyzację przekraczają 1 000 pozycji. Tradycyjnie, kosztorysy rozsyłane są[...]

 Strona 1  Następna strona »