Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karol Firek"

Analiza intensywności uszkodzeń budynków typu halowego DOI:10.15199/33.2016.05.32


  W artykule przedstawionowyniki analiz, których celem było ustalenie intensywności uszkodzeń budynku typu halowego (jako liniowej kombinacji wskaźników opisujących uszkodzenia jego elementów składowych). W badaniach zastosowano metodę cząstkowych najmniejszych kwadratówwpodejściu regresyjnym PLSR (Partial Least Squares Regression), wykorzystując bazę danych o konstrukcji oraz stanie technicznymhal produkcyjnych imagazynowych usytuowanychwLGOM.Uzyskanywskaźnik może służyć do sprawnej i syntetycznej oceny intensywności uszkodzeń licznych grup obiektów, a następnie do analizy relacji między obserwowanymzakresemuszkodzeń budynkówa oddziaływaniemwpływówgórniczych oraz środowiska przemysłowego. Słowa kluczowe: stan techniczny budynków halowych, wpływy górnicze, metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów w podejściu regresyjnym PLSR.Budynki usytuowane na terenach górniczych wymagają okresowej inwentaryzacji stanu technicznego, której celem jest ocena odporności na wpływy górnicze i ustalenie zakresu koniecznych zabezpieczeń profilaktycznych, a także ocena zakresu ewentualnych szkód górniczych. Szczególną pod względem technicznym i istotną w sensie gospodarczym grupą obiektów są budynki typu halowego. Podczas inwentaryzacji stanu technicznego tych obiektów szczególną trudność sprawia ocena zakresu i intensywności uszkodzeń zarówno w kontekście określania przyczyn ich powstania, jak i sposobów usuwania (np. [6]). Celem prezentowanych w artyku[...]

Kwalifikacja wybranych budowli w elektrowniach w aspekcie naliczania podatku od nieruchomości DOI:10.15199/33.2018.04.12


  Zakwalifikowanie obiektów budowlanych do kategorii budowle w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane [4] skutkuje ich opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. Zasadą jest, że budowle bądź ich części podlegają opodatkowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy są użytkowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [3].Wpozostałych przypadkach zobowiązanie podatkowe nie obowiązuje. Trudności w kwalifikacji składników majątku zakładu wynikają z nieprecyzyjnych i niespójnych przepisów zawartych w aktach prawnych, stanowiących podstawę kwalifikacji. Bywają one powodem długotrwałych i kosztownych sporów pomiędzy podatnikami oraz organami administracji. Zagadnienie to jest szczególnie skomplikowane, gdy mamy do czynienia z licznymi i zróżnicowanymi pod względem konstrukcyjnym oraz funkcjonalnym obiektami zlokalizowanymi w dużych zakładach przemysłowych, do których należą elektrownie. W artykule omówiono kryteria kwalifikacji obiektów magazynowych, zasobników, zbiorników, fundamentów oraz konstrukcji wsporczych urządzeń technicznych i instalacji technologicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w energetyce, pod kątem naliczania podatku od nieruchomości. Podano również przykłady kwalifikacji takich obiektów. Podstawy kwalifikacji W celu właściwej kwalifikacji obiektów należy jednoznacznie określić znaczenie podstawowych pojęć stosowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych [3] oraz Prawie budowlanym [4]. Definicje pojęć obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, a także obiekt liniowy i urządzenie budowlane przedstawiono szczegółowo w art. 3 ustawy Prawo budowlane [4]. Tak więc, budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem[...]

 Strona 1