Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Olaf Dybiński"

Dobór instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej w autonomicznym budynku jednorodzinnym na podstawie symulacji DOI:10.15199/9.2017.4.5


  W artykule dokonano analizy zastosowania instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej do zasilania autonomicznego budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w wybranych miejscach na terenie Polski. Wielkość układu określona została na podstawie utworzonego modelu energetycznego budynku, stworzonego przy użyciu programu DesignBuilder i z wykorzystaniem danych meteorologicznych z różnych terenów Polski. Uwzględniono typowy sposób wykorzystania budynku, co pozwoliło na ustalenie zapotrzebowania na energię elektryczną w każdej godzinie roku. Wynikiem analizy jest określenie wymaganej pojemności magazynu energii elektrycznej zapewniającej możliwość autonomicznej pracy budynku w różnych lokalizacjach Polski, w zależności od zastosowanej mocy instalacji fotowoltaicznej a także aspekty ekonomiczne takiego rozwiązania.1. Wstęp W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można szybki rozwój dużych aglomeracji miejskich i towarzyszący im przyrost liczby mieszkańców opuszczających mniejsze miasta w poszukiwaniu pracy. Równocześnie wielkie miasta zaczynają być przeludnione, nieprzyjazne dla osób lubiących spokój lub rodzin wychowujących dzieci. Coraz większa liczba stanowisk pracy wymaga umiejętności obsługi komputera i programów, dzięki czemu praca może być wykonywana w każdym miejscu gdzie jest dostęp do komputera i Internetu; nawet spotkania mogą odbywać się bez potrzeby podróży w jedno miejsce, jedynie poprzez komputer z kamerą, mikrofonem i podłączeniem do sieci. Coraz więcej lepiej uposażonych osób podejmuje decyzję o wyprowadzeniu się poza miasto i szukają miejsca na budowę domu. Aby można było normalnie funkcjonować w budynku, niezbędne jest jego ogrzewanie, dostęp do wody oraz energii elektrycznej. O ile dostęp do wód podziemnych jest powszechny, a ogrzewać budynek można za pomocą kotła lub kominka opalanego drewnem, o tyle nie wszędzie istnieje dostęp do energii elektrycznej, a nawet jeśli jest, to często bywają dług[...]

Problemy związane z utrzymaniem komfortu w dużych halach przemysłowych w okresie letnim DOI:10.15199/33.2016.01.13


  Przedstawiono uwarunkowania prawne związane z komfortem cieplnym w miejscu pracy. Opisano schemat identyfikacji problemu przegrzewania hal produkcyjnych i przeanalizowano rozkład temperatury powietrza w dwóch halach. Zaproponowanomodernizację wentylacji poprawiającą komfort na stanowiskach pracy. Słowa kluczowe: komfort cieplny, przegrzewanie, rozkład temperatury.elektrycznej. 1) Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2) Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: odybinski@nape.pl Problemy związane z utrzymaniem komfortu w dużych halach przemysłowych w okresie letnim Thermal comfort in huge production halls during summer mgr inż. Olaf Dybiński1)*) dr inż. Maciej Mijakowski2) Streszczenie. Przedstawiono uwarunkowania prawne związane z komfortem cieplnym w miejscu pracy. Opisano schemat identyfikacji problemu przegrzewania hal produkcyjnych i przeanalizowano rozkład temperatury powietrza w dwóch halach. Zaproponowanomodernizację wentylacji poprawiającą komfort na stanowiskach pracy. Słowa kluczowe: komfort cieplny, przegrzewanie, rozkład temperatury. Abstract. Documents concerning Polish law about thermal comfort in workplaces have been analyzed. Scheme of diagnosis of overheating in enterprises has been prepared. Case studies of two existing halls with temperature distribution and proposed HVAC modernizations has have been described. Keywords: thermal comfort, overheating, temperature distribution. DOI: 10.15199/33.2016.01.13 Studium przypadku 43 Efektywność energetyczna w budownictwie - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 1 ’2016 (nr 521) Uregulowania prawne dotyczące komfortu w miejscu pracy Istnieje kilka dokumentów, którewarunkują temperaturę powietrza w miejscu pracy. Niestety konkretne wartości i wymagania podawane są tylkowprzypadku zbyt niski[...]

Audyty energetyczne przedsiębiorstw zajmujących powierzchnie biurowe DOI:10.15199/33.2018.01.07


  Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 16 maja 2017 r. [15], wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Idea przyświecająca wprowadzonemu obowiązkowi ma poszerzać świadomość potrzeby efektywnego wykorzystania energii w zakładach pracy i obniżyć całkowite zużycie energii. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku wdrożenia proponowanych modernizacji, wynikających z audytów energetycznych, będzie proporcjonalna do ilości zużywanej energii przez przedsiębiorstwo. Określanie podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia audytu energetycznego na podstawie liczby zatrudnionych osób oraz rocznego obrotu lub wartości aktywów, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej [16], powoduje, że taki obowiązek spoczywa również na przedsiębiorstwach, które kwalifikują się jako "duże", mimo że zużywają bardzo mało energii, a w skrajnych przypadkach nie mają w ogóle środków trwałych zużywających tę energię lub w ogóle nie zatrudniają pracowników.W wyniku wielu problemów interpretacyjnych dotyczących zakresu przeprowadzanych audytów oraz definicji podmiotów zobowiązanych do wykonania audytu, 20 lipca 2017 r. wydana została interpretacja Urzędu Regulacji Energetyki (URE) [2], opublikowana na stronie internetowej URE, która rozwiązała część problemów. Określono w niej: sposób kwalifikacji podmiotów jako "dużych przedsiębiorstw"; brak obowiązku dla podmiotów publicznych, takich jak podmioty medyczne i uczelnie oraz wyjaśniono sposób interpretacji działalności spółdzielni mieszkaniowych i zakres zużycia energii branego w nich pod uwagę. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących jedynie powierzchnie biurowe, a kwalifikujących się jako "duże przedsiębiorstwa", interpretacja określiła brak istotności tytułu prawnego stanowiącego podstawę do korzystania z zajmowanego budynku. W praktyce oznacza to, że audyt energetyczny powinien obejmować energię zużywaną[...]

Wpływ błędów wykonawczych na szczelność budynku na przykładzie murowanego domu jednorodzinnego DOI:10.15199/33.2017.03.15


  Artykuł omawia zagadnienia dotyczące szczelności budynku.Wczęści teoretycznej przytoczonom.in. najważniejsze informacje dotyczące parametrów określających szczelność. Omówiono również badanie pomiaru szczelności budynku metodą ciśnieniową z wykorzystaniem drzwi nawiewnych. W części praktycznej zaprezentowano badanie wykonane zgodnie z PN-EN 13829:2002. Zaprezentowano wynik testu przeprowadzonego w budynku jednorodzinnym wzniesionym w technologii murowanej przed i po poprawie błędów wykonawczych. Słowa kluczowe: test Blower Door, szczelność budynku, norma PN-EN 13829, NF40.Mała szczelność budynku, to nie tylko bezpośrednie, ale i pośrednie problemy. W wyniku małej szczelności budynku przenika od strony wewnętrznej ciepłe, wilgotne powietrze, co prowadzi do międzywarstwowej kondensacji pary wodnej, pogarszając izolacyjność cieplną i trwałość przegrody [1]. Dodatkową wadą nieszczelności budynkumoże być pogorszenie jakości środowiska wewnętrznego oraz komfortu użytkowania obiektu, dlatego też po wzniesieniu budynku, najlepiej jeszcze przed wykończeniem, należy sprawdzić, czy wszystkie typowe błędy wykonawcze powodujące nieszczelności zostały wyeliminowane. Szczególnie jest to ważne w przypadku budynków energooszczędnych i pasywnych, w których tylko ograniczona do minimum nieszczelność pozwoli osiągnąć zamierzony rezultat i odpowiedni standard energetyczny. Są różne metody badania szczelności budynku. Ostatnio popularne staje się wykonywanie testów szczelności za pomocą specjalistycznego wentylatora, który pozwala na skuteczne wykrycie nieszczelności i określenie jej stopnia. Tego typu badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem wentylatora umieszczonego w otworze okna lub drzwi, którego rolą jest wytworzenie nadciśnienia lub podciśnienia w budynku i określenie, w przypadku jakiego wydatku powietrza dana różnica ciśnienia jest osiągana. Reg[...]

Weryfikacja zamówionej mocy cieplnej za pomocą symulacji dynamicznych DOI:10.15199/33.2019.01.04


  Jednymz podstawowych kosztów związanych z użytkowaniembudynków jest koszt dostarczenia ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, uzależniony od zapotrzebowania na ciepło oraz jednostkowej ceny paliwa lub nośnika energii dostarczonego do źródła ciepła w budynku.Wprzypadku źródeł ciepła zasilanych z systemów sieciowych, takich jak sieć gazowa, elektroenergetyczna czy ciepłownicza, koszt dostarczenia ciepła zależy także od mocy zamówionej. W opłatach za ciepło sieciowe znajduje się stawka opłaty zmiennej, zależna od ilości zużytego ciepła i wyrażona w zł/GJ oraz stawka opłaty stałej, zależna od zamówionej mocy przyłączeniowej i wyrażona w zł/MW/m-c lub zł/MW/r. Zarówno w przypadku opłaty zmiennej, jak i stałej wyróżnia się stawkę za wytworzenie oraz przesył i dystrybucję ciepła. Wartości te mogą być różne w przypadku poszczególnych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz zależne od klasyfikacji do grupy taryfowej. W przypadku nowych budynków, przyłączonych do sieci ciepłowniczej już na etapie projektu budowlanego, występuje się do przedsiębiorstwa ciepłowniczego o warunki przyłączenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki [6], na odbiorcy spoczywa obowiązek ustalenia wielkości zamówionejmocy cieplnej. Najczęściej określana jest ona przez projektantów instalacji grzewczych i podawana w projekcie. Na tej podstawie występuje się owarunki przyłączenia i podpisuje umowę z przedsiębiorstwem ciepłowniczym. W rzeczywistości okazuje się, że wielkość mocy zamówionej wpisana do umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym praktycznie nie występuje, a szczytowe wartości zapotrzebowania na moc z pomiarów w węźle ciepłowniczym są dużo mniejsze. Wykonuje się wówczas audyt energetyczny mający na celu zweryfikowanie zamówionej mocy.Wbudynkach istniejących do tego celu można wykorzystać pomiary, ale w budynkach projektowanych i budowanych takiej możliwości nie ma. Wartykule zaprezentowano, jak wykorzystać[...]

Analiza oszczędności energii wynikającej z zastosowania automatycznego systemu sterowania ogrzewaniem w budynku wielorodzinnym DOI:10.15199/33.2019.01.09


  Ograniczanie strat energii użytkowej można osiągnąć przez poprawę izolacyjności przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej [17], czy obniżenie strat ciepła przez wentylację w wyniku uszczelnienia stolarki lub montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła [5, 6, 8, 10, 11, 19]. Popularne staje się również ograniczanie strat energii końcowej przez poprawę sprawności systemów wytwarzania ciepła, jego akumulacji oraz przesyłu, a także sterowania i regulacji w systemie centralnego ogrzewania budynku [2, 3, 4]. Zgodnie z Rozporządzeniem [15] typowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w systemie ogrzewania może wahać się od 70% w przypadku braku sterowania (ogrzewanie piecowe lub z kominka) do 94% w przypadku ogrzewania grzejnikami elektrycznymi z regulatorem proporcjonalno- całkującym PI. Propozycje inteligentnego sterowania systemem ogrzewania w budynku przedstawiono m.in. w [1, 7, 12]. W ostatnich latach lokale w budynkach wielorodzinnych coraz częściej są wyposażane w indywidualne ciepłomierze. Ponadto w wyniku popularyzacji systemów smart home, właściciele domów i mieszkań decydują się na wybór termostatów sterowanych elektronicznie. Dzięki zastosowaniu przystępnych cenowo komunikacji KNX lub z-wave [13, 14] i centrali smart home, istnieje możliwość zautomatyzowania wielu urządzeń i sterowników, poczynając od oświetlenia, przez sprzętyAGD, rolety okienne czy termostaty. Zaprogramowanie zegarowego czasu pracy urządzeń, dzięki aplikacji w telefonie komórkowym, umożliwia zmniejszenie zużycia energii. W przypadku termostatów możliwe jest zaprogramowanie temperatury, jaka ma być utrzymywana w pomieszczeniach. W artykule przedstawiono zastosowanie zegarowego sterowania termostatami w budynku wielorodzinnym w Gdańsku, podłączonym do sieci ciepłowniczej. Do wyznaczenia oszczędności finansowych wykorzystano aktualną w 2018 r. taryfę za ciepło. Założono, że budynek spełnia wymagania na 2017 r. ok[...]

 Strona 1