Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Skorupka"

Odporność na korozję stopów wykorzystywanych w armaturze pożarniczej, narażonych na działanie wodnych roztworów DOI:10.15199/62.2018.10.2


  Korozja metali i stopów jest procesem występującym powszechnie. W jej wyniku dochodzi do stopniowego niszczenia mikrostruktury materiałów, co w następstwie prowadzi do ich rozpadu. Powoduje to niszczenie, awarie oraz uszkodzenia elementów z nich wykonanych, co ma szczególny wpływ na skuteczność działania urządzeń gaśniczych1, 2). Intensywność procesu korozji zależy w dużym stopniu od składu chemicznego stopów metali z jakich są wykonane wyroby, jak również od środowiska, na jakie są one bezpośrednio narażone. W zależności od mechanizmu procesu można wyodrębnić korozję chemiczną, fizyczną, elektrochemiczną oraz mikrobiologiczną3-5). Procesy korozji elektrochemicznej zachodzą wówczas, gdy metal lub stop zanurzony jest w elektrolicie. Zjawisko to polega na działaniu elektrochemicznego ogniwa korozyjnego, którym jest układ dwóch elektrod w elektrolicie. Stop uważany jest za zbiór krótkozwartych mikroogniw, które powstały z elementów strukturalnych (kryształów) stopu lub segregacji składników stopowych. Między tymi elementami struktury stopów występuje różnica potencjałów. Pod wpływem działania elektrolitu zachodzi reakcja utleniania-redukcji wywołująca korozję. Potencjał stopu mierzony względem elektrody porównawczej w danym ośrodku jest wypadkowym potencjałem krótkozwartych ogniw powstałych na powierzchni metalu. Potencjał korozyjny jest równocześnie potencjałem, przy którym dochodzi do reakcji utleniania-redukcji. Wartość potencjału zależy głównie od składu chemicznego stopu i elektrolitu6, 7). O szybkości korozji elektrochemicznej będzie decydowała różnica potencjałów składników elektrody, rodzaj elektrolitu, w którym zachodzi korozja, opór ogniwa i polaryzowalność elektrod. 1642 97/10(2018) Mgr. inż. Katarzyna SKORUPKA jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność chemia materiałowa. Ukończyła również interdyscyplinarne studia chemia i inżynieria materiałów pod patronatem Uniwersy[...]

 Strona 1