Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Chwist"

Zgazowanie osadu ściekowego ze ślazowcem pensylwańskim DOI:10.15199/62.2019.2.19


  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego1) w Polsce w 2015 r. w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych wyprodukowano 951,5 tys. t suchej masy osadu. Zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami2), przewiduje się, że ilość osadów ściekowych wymagających usuwania będzie się corocznie zwiększać. Z uwagi na fakt, że osad ściekowy może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, musi być on każdorazowo poddany odpowiedniej obróbce i ostatecznie zneutralizowany. Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych najczęściej sprowadza się do ich składowania, wykorzystania w rolnictwie, do rekultywacji składowisk odpadów, kompostowania, oraz termicznej utylizacji. Stosowanie osadów ściekowych w rolnictwie lub do rekultywacji, ze względu na wysokie stężenia metali ciężkich, nie zawsze jest możliwe. Ograniczenia prawne związane z magazynowaniem osadów ściekowych, które w Polsce od stycznia 2016 r. wprowadzają całkowity zakaz ich składowania, sprawiają, że na znaczeniu zyskują termiczne metody ich utylizacji. Do najprostszych metod można zaliczyć proces bezpośredniego spalania osadów lub ich współspalania z węglem lub biomasą. Na uwagę zasługują również inne procesy obróbki termicznej, takie jak piroliza i zgazowanie, które pozwalają na uzyskanie nośników energii w postaci paliw ciekłych lub gazowych. Jak dotąd najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania osadów ściekowych do celów energetycznych jest ich spalanie lub zgazowanie. Zgazowanie może odbywać A sewage sludge (humidity < 10%, grain diam. 5-15 mm) was mixed with a shredded biomass of Virginia Mallow (humidity < 10%, grain diam. 5-30 mm) in a mass ratio of 50:50, to increase the gasification temp. of the obtained mixt. in a fixed bed reactor to above 800°C. The chem. compn. of the gases was detd. in accordance with the revelant stds. In addn., the chem. compns. of the gasification products of both reactants mixed in various mass prop[...]

 Strona 1