Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Śliwińska"

Charakterystyka cieplna i emisyjna brykietów z miałów węgla kamiennego i odpadów palnych DOI:10.15199/62.2018.9.19


  Miały węgla kamiennego oraz palne odpady komunalne stanowią uciążliwość dla środowiska naturalnego, a ich termiczne unieszkodliwienie w postaci brykietów umożliwia wykorzystanie ich potencjału energetycznego i zmniejszenie zużycia pierwotnych nośników energii. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło, a także dążenie do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych przyczynia się do poszukiwania nowych źródeł energii. Podejmuje się próby wykorzystania w tym celu odpadów palnych. Równocześnie unijne i krajowe akty prawne1-3) w sprawie poziomów niektórych substancji w środo-wisku zobowiązują do dotrzymania wysokich standardów w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza. Z tego względu poszukuje się nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych kotłów i palników, umożliwiających wzrost sprawności energetycznej oraz wykorzystanie paliw niskiej jakości z dotrzymaniem standardów emisyjnych4). Termiczne unieszkodliwianie odpadów palnych umożliwia odzysk ponad 80% entalpii chemicznej i pozyskanie nowego źródła energii. W rezultacie przyczynia się ono do zmniejszenia kosztów wytwarzania energii oraz ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych. W ramach pracy wykonano badania cieplne oraz emisyjności procesu spalania paliwa złożonego z odpadów komunalnych (paliwa alternatywnego) i miałów węglowych. Badania wykonano w kotle wodnym z innowacyjnym palnikiem retortowym wyposażonym w pionowy podajnik ślimakowy. Część doświadczalna Surowce Badano brykiety złożone z miału węgla kamiennego oraz odpadu palnego o kodzie 19 12 10 stanowiącego mieszaninę odpadów komunalnych. Jako lepis[...]

Eco-efficiency assessment of the production system of coal gasification technology. Ocena ekoefektywności systemu produkcyjnego technologii naziemnego zgazowania węgla


  Eco-efficiency of coal gasification technology was assessed in the whole life cycle according to std. methods. Four variants of the shell gasification technology (bituminous coal and lignite with and without CO2 capture) were taken into consideration. The technology included prodn., transport and gasification of coal, purifn. of syngas and electricity generation. The gasification of lignite without CO2 capture showed the highest eco-efficiency. Przedstawiono wyniki oceny ekoefektywności technologii naziemnego zgazowana węgla w całym cyklu życia. Zaproponowano metodykę oceny ekoefektywności, która jest zgodna z normą ISO 14045:2012. Do analiz ekoefektywności zastosowano wyniki oceny środowiskowej przeprowadzonej techniką LCA (life cycle assessment) opierając się na metodzie oceny wpływu cyklu życia ReCiPe oraz wynikach oceny kosztowej na podstawie techniki LCC (life cycle cost). Analizy wykonano dla czterech wariantów technologii zgazowania węgla suchego w złożu strumieniowym Shell. Poszczególne warianty różnią się rodzajem węgla (kamienny i brunatny) oraz sposobem oczyszczania gazu ze zgazowania (bez i z wychwytywaniem CO2). Analizy kosztowe, środowiskowe i ekoefektywności zostały przeprowadzone dlasystemu produkcyjnego technologii zgazowania węgla w zakresie od jego wydobycia, transportu, przygotowania i zgazowania do oczyszczania gazu syntezowego i produkcji energii elektrycznej. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że oprócz aspektów kosztowo- technologicznych, na wynik analizy ekoefektywności ma również wpływ wybór metody oceny wpływu środowiskowego, jak i kategorii wpływu. Obecnie przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują do oceny stosowanych technologii oprócz aspektów ekonomicznych, również środowiskowe. [...]

 Strona 1