Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Tomczak"

Najczęściej stosowane technologie posadowienia obiektów mostowych w Polsce


  W Polsce powstaje wiele obiektów mostowych (mostów, estakad, wiaduktów, kładek), które ze względu na duże obciążenia, wrażliwość na osiadanie, a także lokalizację w rejonach gruntów słabonośnych bardzo często muszą być posadowione pośrednio. Różnorodność technik głębokiego fundamentowania umożliwia dobranie optymalnej metody w danych warunkach gruntowych i konstrukcyjnych (kształt obiektu, rodzaj i wielkość obciążeń, warunki osiadań), a także środowiskowych (ograniczenie hałasu, drgań, wydobycia urobku). W artykule przedstawię kilka rodzajów posadowień pośrednich, które są najczęściej stosowane przy budowie obiektówmostowych zlokalizowanych w ciągu nowo budowanych dróg ekspresowych i autostrad. Charakterystykę technologii posadowienia obiektów inżynierskich przedstawiono w tabeli. Pale wiercone Pale wiercone formowane są z rurą osłonową lub bez niej przez wykopanie lub wywiercenie otworu w gruncie i wypełnienie go betonem lub żelbetem. Pale LDA, tzw. pale wielkośrednicowe to pale wiercone w gruncie z wydobyciem (Deep Soil Mixing - fotografia 5). Metoda ta polega na poprawie parametrów wytrzymałościowych oraz szczelności gruntu przez wymieszanie go (bez usuwania urobku) z materiałem wiążącym, np. cementem, wapnem. Wgłębne mieszanie gruntu in situ (DSM- wet) polega na wprowadzeniu w podłoże mieszadła o specjalnej konstrukcji, składającego się z żerdzi wiertniczej, belek poprzecznych i końcówki spiralnego świdra.Wiercenie [...]

Zastosowanie ścian szczelinowych w kolejowych obiektach inżynieryjnych a poprawa bezpieczeństwa na przejazdach DOI:


  Firma Soletanche Polska nie tylko dba o utrzymanie bezpieczeństwa na terenie budowy, ale także w myśl hasła Bezpieczeństwo 24/7 angażuje się w projekty wspierające strategię poprawy bezpieczeństwa m.in. na przejazdach kolejowych, jaką postawiła sobie za cel Grupa PKP. Każdy wypadek śmiertelny to tragedia ludzka, a każda kolizja na przejeździe, to przerwa w ruchu i reperkusje w systemie kolejowym. Jednym z rozwiązań eliminujących te zagrożenia jest budowa bezkolizyjnych skrzyżowań i tuneli drogowych prowadzonych pod przejazdami kolejowymi budowanymi w technologii ścian szczelinowych.Obecnie trwa modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań. Etap I (odcinek stanowiący granicę województwa dolnośląskiego - Czempiń) obejmuje przebudowę liniiw celu jej dostosowania do wymagańmiędzynarodowychAGC/ AGTC i poprawy parametrów technicznych do prędkości v = 160 km/h w przypadku pociągów pasażerskich (perspektywicznie do v = 200 km/h - faza II) i v = 120 km/h w przypadku pociągów towarowych. Zakres prac uwzględnia odcinek od km 59,693 do km 131,080, odcinek L15 - szlak Kościan - [...]

Wzmacnianie podłoża za pomocą cementogruntu DOI:


  Zadaniemwykonawcówjest optymalizacja procesu inwestycyjnego przez maksymalne skrócenie czasu realizacji budowy z jednoczesnymzachowaniemjakości.Przykładem może być działka, która została odsprzedana powykonaniu specjalistycznego fundamentowania pod zaprojektowaną inwestycję.Nowywłaściciel postanowił zmienić przeznaczenie obiektu z biurowego na mieszkalny. Jakie wyzwania stoją przed firmą geotechniczną w tak nietypowym scenariuszu? Niespodzianki to chleb powszedni geotechników Prace geotechniczne są wykonywane zazwyczaj na samym początku procesu budowlanego, kiedy pewne założenia dotyczące obiektu mogą ulec zmianie. Często w czasie projektowania fundamentów pośrednich czy wzmocnienia gruntu okazuje się, że zwiększeniu uległy obciążenia, np. w związku ze zmianą przyszłego najemcy lokalu.Wtymprzypadku sytuacja jest komfortowa, ponieważ wystarczy zmodyfikować projekt i zmienić wycenę prac firmy geotechnicznej.Wdużo trudniejszej sytuacji znajdujemy się, jeśli zmiany następują w czasie wykonywania prac geotechnicznych, co często wiąże się z doprojektowaniem dodatkowych elementów pomiędzy już wykonanymi, np. przez dogęszczenie pali lub kolumn. Na etapie projektowymwystarczające byłoby byćmoże zwiększenie ich średnicy lub długości.Wgorszej sytuacji znajdujemy się, gdy prace geotechniczne zostały już zakończone, a projekt uległ diametralnej zmianie. Taka sytuacja miała miejsce w 2017 r., gdy na działce przeznaczonej pod obiekt nowy inwestor postanowił wybudować osiedle mieszkaniowe. Aby zrozumieć wyzwania, jakie czekały firmę geotechniczną podczas tej realizacji, cofnijmy się do 2007 r. Powrót do przeszłości W 2007 r. w ramach wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wywiercono 3 otwory badawcze o głębokości maksymalnie 38 m (rysunek 1) oraz pogłębiono 8 otworów archiwalnych do głębokości 18 - 38 m. Wykorzystano również archiwalne sondowania sondą SL. Na po[...]

Posadowienie obiektu Wola Tower w Warszawie

Czytaj za darmo! »

Rozwój miast wraz z infrastrukturą i zwiększająca się liczba mieszkańców, a co za tym idzie samochodów wymusza coraz głębsze posadowienie nowych obiektów w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Ścisła zabudowa miast wymusza zabudowę terenów z coraz bardziej skomplikowaną budową geologiczną, wcześniej będących poza zainteresowaniem inwestorów. Dla bezpieczeństwa budo[...]

Analiza doboru rozwiązań posadowienia podpór mostów na gruntach paleogeńsko-neogeńskich


  Podpory mostowe posadawiane są najczęściej na palach wielkośrednicowych głównie ze względu na dobrą znajomość technologii oraz duży zapas bezpieczeństwa. Brak porównań w literaturze pomiędzy zastosowaniem różnych metod posadawiania w danych warunkach gruntowo-obciążeniowych nie pozwala projektantomna wykorzystanie w pełni nowych technologii. Projekty bazowe zmieniane są na etapie projektów wykonawczych przez wykonawców znających stosowane przez siebie technologie. Pociąga to za sobą bardzo duże koszty, których można uniknąć. Posadowienie podpór mostowych (pośrednich i przyczółków) wpływa na funkcjonowanie i trwałość konstrukcji obiektu mostowego oraz komfort użytkowania. Podpory pośrednie często znajdują się w podłożu o zmiennych warunkach gruntowo- wodnych (szczególnie w przypadku obiektów o dużej liczbie przęseł oraz ich dużej rozpiętości). Dodatkowo obciążenia przekazywane z konstrukcji obiektu na podłoże mogą się różnić od siebie w przypadku obiektów o zróżnicowanej długości przęseł. Dobranie odpowiedniego sposobu posadowienia pośredniego pozwala na precyzyjne określenie osiadań nawet w zmiennych warunkach, a w efekcie wpływa na trwałość i funkcjonalność konstrukcji. Podpory pośrednie posadawiane na różnego rodzaju palach, zazwyczaj wielkośrednicowych, stosowane są przez projektantów obiektów mostowych ze względu na dobrą znajomość tej technologii oraz duży zapas bezpieczeństwa. Projektowanie w sposób konserwatywny zapewnia minimalne osiadanie podpór w każdych warunkach gruntowych, ale często jest nieekonomiczne. Analogiczne rozwiązanie można uzyskać przy użyciu "lżejszego" sposobu posadowienia (rysunek [...]

Zabezpieczenie wykopów budynków Equator 1 i Equator 2 w centrum Warszawy DOI:10.15199/33.2015.02.05


  Ze względu na coraz większe zurbanizowanie terenu w wielkich miastach oraz bardzo wysokie ceny gruntów, pod zabudowę przeznaczane są tereny, które do tej pory nie były brane pod uwagę przez inwestorów ze względu na różne czynniki utrudniające i podrażające inwestycję, do których można zaliczyć m.in. grunty słabonośne w podłożu, duże lub nietypowe obciążenia w okolicy, wysoki poziom wód gruntowych. Wprzypadku trudnych warunków gruntowo- lokalizacyjnych znakomicie sprawdzają się ściany szczelinowe jako zabezpieczenie głębokich wykopów. W artykule omówimy posadowienie sąsiadujących budynków o dwóch i trzech kondygnacjach podziemnych, w przypadku których zastosowano ściany szczelinowe grubości 80 i 60 cm. Projekty bazowe inwestycji zakładały wykonanie podziemia w następujący sposób: ● budynek Equator 1 - 2 stropy rozporowe w głębszej części budynku połączone w miejscu zmiany poziomów stropów baretami betonowanymi do poziomu wierzchu górnego stropu, tak aby przekazać siły ze stropu rozporowego płytszej części; ● budynek Equator 2 - [...]

Główne problemy projektowania i wykonywania ścian szczelinowych w centrach miast na przykładzie Trasy W-Z w Łodzi DOI:10.15199/33.2017.02.02


  Wcentrum Łodzi zaprojektowano i zmodernizowano jednopoziomową, bardzo intensywnie obciążoną ruchemulicę, tworząc nowoczesny dwupoziomowy układ drogowy.Wpoziomie terenu pozostawiono jedynie ruch tramwajowy oraz lokalny, a poniżej niego przewidziano ruch tranzytowy samochodów i autobusów. W ramach budowy nowego układu komunikacyjnego, który objął odcinek długości ponad 1 km, zaprojektowano konstrukcje oporowe długości ok. 3 km, dwa wiadukty, tunel drogowy długości 250 m i cztery estakady tramwajowe o konstrukcji wspornikowej. W centralnej części odcinka dwupoziomowego umieszczono na stropie tunelu secesyjną wiatę przystanku tramwajowego o wymiarach w planie 99×32 m i wysokości 12,8 m (fotografia 1).Wczasie realizacji utrzymywano przejezdność głównej ulicy, aby ograniczyć do minimum utrudnienia w komunikacji.na- 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Inżynierii Lądowej 2) Soletanche Polska Sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: urszula.tomczak@soletanche.pl DOI: 10.15199/33.2017.02.02 Główne problemy projektowania i wykonywania [...]

Analiza przemieszczeń ścian szczelinowych wykonanych w gruntach czwartorzędowych


  WWarszawie głębokiewykopy (10 - 30 m) wykonuje się w gruntach trzecio- i czwartorzędowych: spoistych w różnym stanie od miękkoplastycznych do bardzo zwartych oraz niespoistych od luźnych do bardzo zagęszczonych. Trudności w prawidłowym określeniu parametrów obliczeniowych tych gruntów powodują znaczne problemy projektowe, m.in. z wyznaczaniem teoretycznych przemieszczeń ścianwykopów, odprężenia dna czy szacowania wpływu wykopu na zabudowę sąsiadującą. Obliczenia przemieszczeń ścian wykopów oraz ich otoczenia wykonywane są zwykle z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES), najczęściej przy użyciu modelu Mohra- -Coulomba, w którym głównym parametrem obliczeniowym jest moduł odkształcenia gruntu. Moduł odkształcenia na potrzeby projektowania obudów głębokich wykopów określa się w badaniu trójosiowym. Wskazane jest wyznaczenie wartości modułów w zakresie małych odkształceń. Sugerujemy jednak, że badania laboratoryjne powinny być zawsze weryfikowane in situ. Z tego powodu w Instytucie Dróg iMostów PolitechnikiWarszawskiej powstaje bogata baza danych dotycząca przemieszczeń ścian oraz dna wykopów pomierzonych na obiektach rzeczywistych wykonanych w Polsce. Baza ta zostanie m.in. wykorzystana do porównania przemieszczeń rzeczywistych z teoretycznymi i wstecznego określenia parametrów typowych warstw geotechnicznych. Prawidłowe wyznaczenie przemieszczeń projektowanej obudowy wykopu jest również kluczowe do właściwej oceny ryzyka związanego z wykonaniemgłębokiego wykopu. Na potrzeby artykułu, z tworzonej bazy danych, wybrano 14 obiektów zrealizowanych w Warszawie, w twardych gruntach czwartorzędowych. W celach porównawczych wybrano również jeden obiekt zlokalizowany w Krakowie, w którym ściany szczelinowe zagłębione były w miękkich skałach. We wszystkich analizowanych przypadkach głębokie wykopy zabezpieczono ścianami szczelinowymi, ale różne były metody zapewnienia ich stateczności. W artykule omówi[...]

 Strona 1