Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna WRONKA"

Ryzyko w procesie realizacji usprawnień KAIZEN


  Założenia techniki małych usprawnień KAI ZEN, realizowanej w ramach koncepcji Lean Management.Wstęp Współczesne realia rynkowe są coraz trudniejsze z punktu widzenia oferentów dóbr materialnych i/lub usług. Coraz bardziej wymagający klient, zarówno indywidualny, jak i przemysłowy i jednocześnie nasilająca się presja jakościowo-cenowa konkurencyjnych podmiotów oraz kryzys gospodarczy, to tylko główne czynniki wymuszające nieustanne zmiany w zarządzaniu operacyjnym. Pośród innowacyjnych koncepcji, zorientowanych na poprawę szeroko rozumianej użyteczności (w tym głównie w odniesieniu do jakości i dostaw), przy jednoczesnej redukcji kosztów, na uwagę zasługuje Lean Management i wspomagające ją narzędzia, w tym w szczególności niskokosztowe, bazujące na zdrowym rozsądku podejście Kaizen. Lean Management Lean Management jest koncepcją zarządzania zorientowaną przede wszystkim na eliminację strat (wszelkiego marnotrawstwa, czyli tzw. muda), generowanych przez procesy zachodzące we wszystkich obszarach działalności podmiotów gospodarczych. System ten, często w literaturze przedmiotu określany jako "zarządzanie wyszczuplające lub odchudzone" , opiera się na paradygmacie ciągłego doskonalenia tzw. strumienia wartości, umożliwiającego wytwarzanie i przepływ produktów z optymalną szybkością określoną przez potrzeby klienta. Implementacja Lean wymaga zdefiniowania pięciu, fundamentalnych zasad, a mianowicie: Por. Z. Martyniak, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s.101 określenia wartości zdefiniowanych przez końcowego klienta, identyfikowania strumienia wartości, rozumianego jako ogół czynności (dodających i nie dodających wartości) niezbędnych do realizacji potrzeb klientów, zapewnienia płynnych przepływów generujących wartość w całym łańcuchu cyklu produkcyjnego, wytwarzania w systemie pull, czyli zgodnie z zamówieniem klienta oraz ciągłego doskonalenia . Wieloaspe[...]

Proces komunikacji na rynku B2B DOI:10.15199/46.2015.9.4


  Wyróżnia się rynek przedsiębiorstw, często określany w literaturze jako rynek B2B, czyli business to business market.Współczesna gospodarka nie może prawidłowo funkcjonować bez skutecznej komunikacji, która stanowi obecnie kluczowy element strategii większości przedsiębiorstw. Szczególną wagę przypisuje się procesom komunikacji na rynku B2B, gdzie umiejętność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań klientów przemysłowych jest warunkiem efektywnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W literaturze przedmiotu coraz częściej rozpatruje się rolę komunikacji na gruncie koncepcji marketingu relacji. Wynika to z faktu, iż poza typową rolą perswazyjną (nakłaniającą do zakupu), komunikacja służy również umiejętnemu informowaniu i reagowaniu na potrzeby nabywców, ale także pozostałych interesariuszy firmy. Umiejętne określenie strategii komunikacji, wsparte optymalnym doborem narzędzi, znacznie determinuje poziom zaufania pomiędzy partnerami rynkowymi, co z kolei stanowi przyczynek do długofalowych relacji, umożliwiających obniżenie kosztów prowadzonej działalności, zmniejszenie ryzyka podejmowanych decyzji oraz umocnienie przewagi konkurencyjnej. W artykule przedstawiono główne założenia procesu komunikacji rynkowej, a także scharakteryzowano kluczowe etapy kształtowania strategii komunikacji. Ponadto wskazano przykładowe nośniki informacji o ofercie, skierowanej na rynek dóbr przemysłowych (B2B). Wstęp Integralnym elementem życia jest komunikacja. Każdy człowiek jako istota społeczna traktuje komunikację jako narzędzie służące wymianie doświadczeń, umiejętności i wiedzy, drogę do poznania otaczającego świata i samego siebie, a także jako środek do wyrażania swoich potrzeb i odczuć. Wielopoziomowość, powszechność i uniwersalność komunikacji sprawia, iż jest ona sposobem nie tylko do porozumienia się jednostek czy grup ludzi, ale także organizacji, w tym głównie przedsiębiorstw. Gospodarka oparta na wiedzy podkreśla kluczo[...]

 Strona 1