Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz KACZMAREK"

A study of the metrological properties of a two-channel sampling module for an AC standard resistor calibration system

Czytaj za darmo! »

The paper presents the concept of a measurement system for the calibration of AC standard resistors with low resistance values and the selected research results of a commercial sampling module constituting a key element of the system which is being developed. Among others there is presented the results of a 24-hour stability study of the analog-to-digital processing paths of a sampling module. Streszczenie. Przedstawiono koncepcję systemu pomiarowego do wzorcowania rezystorów wzorcowych prądu przemiennego o małych wartościach rezystancji oraz wybrane wyniki badań komercyjnego modułu próbkującego stanowiącego podstawowy element opracowywanego systemu. Między innymi przedstawiono wyniki badań 24-godzinnej stabilności torów przetwarzania analogowo-cyfrowego modułu próbkującego. (Badanie właściwości metrologicznych dwukanałowego modułu próbkującego do sytemu wzorcowania rezystorów wzorcowych prądu przemiennego). Keywords: analog-digital conversion, sampling module, impedance measurement, phase measurement. Słowa kluczowe: przetwarzanie analogowo-cyfrowe, moduł próbkujący, pomiary impedancji, pomiary fazy. Introduction The growing role of AC resistance standards in systems for the comparison of impedance component standards results from new abilities that are associated with the use, in recent years, of quantum standards of voltage and resistance in AC circuits. An application of the quantum Hall effect in realizing the AC resistance standard (AC QHR) and the building of quantum impedance bridges (the Josephson bridges) on the basis of quantum AC voltage standards with Josephson junction arrays has led to the situation where AC resistance measurement uncertainty is currently at a level close to DC resistance measurement uncertainty [1, 2]. In the case of the calibration of low value ac resistors, comparisons of standards are carried out at relatively high values of current. This requires the solution of additional problems related to th[...]

Cyfrowy mostek impedancji na bazie komercyjnej karty akwizycji danych DOI:10.12915/pe.2014.02.39

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcję cyfrowego automatycznego mostka impedancji o wysokiej dokładności zbudowanego w oparciu o komercyjną kartę akwizycji danych. Podano wstępne wyniki komparacji wzorców impedancji wykonanych za pomocą opracowanego przez autorów modelu fizycznego mostka. Abstract. The concept of a high accuracy digital automatic impedance bridge based on a commercial multifunction data acquisition card is presented. The authors developed a physical model of the bridge which was used to comparisons of impedance standards. The paper contains the preliminary results of selected comparisons. (Digital impedance bridge based on a commercial data acquisition card). Słowa kluczowe: pomiary impedancji, cyfrowy mostek impedancji, generator dwufazowy, zespolony stosunek napięć Keywords: impedance measurement, digital impedance bridge, two-phase generator, complex voltage ratio doi:10.12915/pe.2014.02.39 Wstęp Układy przeznaczone do dokładnych pomiarów impedancji są stosowane przede wszystkim do porównań wzorców impedancji. Coraz częściej potrzeba ich stosowania wiąże się z pomiarami parametrów komponentów elektronicznych i czujników impedancyjnych. Obserwowaną tendencją, niezależnie od obszaru zastosowań, jest dążenie do automatyzacji pomiarów i rozszerzenia pasma pomiarowego przy zachowaniu wysokich wymagań w odniesieniu do dokładności. Klasyczne rozwiązania, o najwyższej dokładności są najczęściej układami mostkowymi oparty o elementy z silnym sprzężeniem magnetycznym takimi jak transformatory pomiarowe, indukcyjne dzielniki napięcia i komparatory prądów. Układy takie stosunkowo trudno poddają się automatyzacji, a ich dokładność znacząco maleje w zakresie częstotliwości wykraczających poza pasmo akustyczne. W związku z powyższym od wielu lat prezentowane są w literaturze modyfikacje układów mostkowych, które w zróżnicowanym stopniu wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologiczne, przede wszystkim w obszarze przetworników analogowo[...]

Programowane referencyjne źródło napięcia stałego do wielofazowych cyfrowych generatorów napięcia sinusoidalnego DOI:10.15199/48.2018.11.29

Czytaj za darmo! »

Od wielu lat w dokładnych pomiarach przemiennoprądowych stosuje się cyfrowe generatory przebiegów sinusoidalnych, które wytwarzają sygnał wyjściowy przez jego aproksymację krzywą schodkową. Generatory te charakteryzują się szeregiem parametrów metrologicznych, jednak niezależnie od realizowanych z ich wykorzystaniem zadań pomiarowych wymaga się od nich m.in. dużej dokładności i rozdzielczości nastawy amplitudy oraz wysokiej stabilności czasowej i temperaturowej. W precyzyjnych pomiarach impedancji spotyka się rozwiązania, w których wykorzystywane są komercyjne generatory [1-4]. Jednak nie zawsze spełniają one wszystkie stawiana im wymagania, dlatego konieczne staje się opracowywanie własnych rozwiązań [5-7]. W przypadku konieczności uzyskania dużej rozdzielczości nastawy amplitudy generowanego sygnału możliwe są dwa rozwiązania przedstawione na rys. 1. W pierwszym z nich (rys. 1a) przetwornik cyfrowo-analogowy CA1 pracuje ze źródłem napięcia referencyjnego UR o stałej wartości UREF, generując na wyjściu analogowym schodkowy przebieg aproksymujący funkcję sinus poprzez okresową zmianę kodów podawanych na jego wejście cyfrowe. Tak uzyskany sygnał sinusoidalny o amplitudzie proporcjonalnej do UREF podawany jest na wejście referencyjne przetwornika CA2, który powinien być przetwornikiem mnożącym ze względu na zmiany napięcia referencyjnego w zakresie ±UREF. Nastawę amplitudy sygnału generowanego na wyjściu analogowym przetwornika CA2 uzyskuje się przez zmianę kodu na jego wejściu cyfrowym [8]. W drugim rozwiązaniu, przedstawionym na rys. 1b, schodkowy przebieg aproksymujący funkcję sinus generuje jedynie przetwornik CA2, a nastawę amplitudy tego przebiegu uzyskuje się przez zmianę napięcia referencyjnego tego przetwornika. W celu nastawy amplitudy w szerokim zakresie, również w tym rozwiązaniu przetwornik CA2 powinien być przetwornikiem mnożącym. Za regulację wartości napięcia referencyjnego doprowadzanego do przetwor[...]

A two-phase sine wave generator dedicated for impedance comparison systems DOI:10.15199/48.2017.08.40

Czytaj za darmo! »

Digital multi-phase sine wave voltage generators play an important role in precise impedance measurements, especially in impedance bridges where they are used for various purposes and determine the measurement accuracy [1-3]. One of the uses of two-phase generators is reproduction of the complex voltage ratio ensuring the main balance of a digital impedance bridge [4-9]. In some digitally assisted bridges [10-15] as well as full digital bridges [16- 18], digital multiphase generators are used to compensate voltages in selected nodes of the bridge to fulfil four terminal-pair definition of impedances under comparison. Such generators for impedance metrology purposes are based on top class digital-to-analog converters (DACs). In addition to the high resolution of these DACs and their excellent dynamic parameters, dc parameters are also important - especially a gain and offset temperature coefficient. For this reason, sigma-delta DACs are used less often than R-2R DACs, despite of their excellent dynamic parameters. This paper describes an improved version of a digital two-phase sine wave voltage generator presented in [19] and build on the 20-bit R-2R Analog Devices AD5791 DACs. Details of the improvement are described in the next section. The applied DAC stands out, from other commercial DACs with the resolution equal or greater than 20-bit, due to its excellent ac and dc parameters. Experimental studies of the generator parameters, important due to its application in an impedance comparison system, are widely presented too. The parameters presented in [19] concerned only the 1-kHz signal. Now, the frequency range of studies has been extended to the whole acoustic frequency band. Besides the stability of the amplitude ratio and the phase shift between the generated signals, a spectral purity of the signals is also presented. Design of the generator The block diagram of the designed generator is presented in Fig. 1. It co[...]

Evaluation of the measurement system for determination of frequency characteristics of functional blocks used in AC impedance bridges DOI:10.12915/pe.2014.11.14

Czytaj za darmo! »

The paper presents a measurement system developed for determination of frequency characteristics of functional blocks used in precise automated AC impedance bridges. The paper presents the design assumptions, construction and results of investigation of the system detailing a range of tests necessary to assess its metrological properties. Streszczenie. Przedstawiono system pomiarowy przeznaczony do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych bloków funkcjonalnych stosowanych w precyzyjnych automatycznych mostkach impedancji. Przedstawiono założenia, konstrukcję oraz wyniki badań systemu pozwalające ocenić jego podstawowe właściwości metrologiczne. (Ocena systemu pomiarowego do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych bloków funkcjonalnych stosowanych w mostkach prądu przemiennego). Keywords: measurement system, voltage ratio measurement, calibration. Słowa kluczowe: system pomiarowy, pomiar stosunku napięć,kalibracja. doi:10.12915/pe.2014.11.14 Introduction The increase of accuracy and bandwidth of modern instruments and measurement systems used for accurate AC measurements imposes high demands on metrological properties of their constituent functional blocks. Comprehensive study of metrological characteristics of these blocks are necessary to assess their suitability to achieve the goals. More and more frequently used approach to improve the accuracy and expand the range of systems used in accurate measurements is determination of the actual characteristics of their functional blocks or deviations from their nominal characteristics and using them in software algorithms controlling the measurement systems [1, 2, 3]. Such a method of improving the metrological characteristics of measuring instruments is very popular today. However, its implementation at the part per million uncertainty requires a comprehensive study of these blocks, including the determination of their stability over time and temperature. Such studies r[...]

 Strona 1