Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ OLEKSY"

Zastosowanie soli amoniowych do modyfikacji bentonitów stosowanych jako napełniacze kompozytów żywicy epoksydowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad napełnianiem żywicy epoksydowej Epidian 6 (EP) bentonitem Specjal modyfikowanym czwartorzędowymi solami amoniowymi (QAS). Udział niemodyfikowanych i modyfikowanych glinokrzemianów w kompozycie zmieniano w zakresie 1,5-4,5% mas. Oceniono właściwości uniepalniające pod kątem możliwości stosowania tych kompozytów do wytwarzania elementów konstrukcji lotniczych. Stwierdzono, że dodatek modyfikowanych bentonitów do badanej żywicy EP, wpłynął na znaczną poprawę odporności na płomień. Najlepsze wyniki badań uzyskano dla kompozytu zawierającego 4,5% bentonitu modyfikowanego QAS Barquat® CB-50. Bentonite was modified with 3 quaternary ammonium salts and used for filling a com. epoxy resin (1.5-4.5 by mass) to decrease the flammability of the resulting composite material. An increase in flammability resistance and O2 index was achieved. The modification of bentonite with mixed RPhCH2 Me2NCl (R=C10H21 to C18H37) salt was of particular advantage. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono opracowaniu technologii otrzymywania kompozytów polimerów chemoutwardzalnych1-8) z modyfikowanymi bentonitami. W takich kompozytach napełniacz jest zdyspergowany w matrycy polimerowej do cząstek o rozmiarach nanometrycznych, stąd zwane są one nanokompozytami. Dzięki uzyskaniu tak daleko posuniętego zdyspergowania cząstek w matrycy polimerowej, nawet przy niewielkiej zawartości nanonapełniaczy, nieprzekraczającej 5% mas., uzyskuje się wyraźną poprawę różnych właściwości kompozytu. Wykorzystując wcześniejsze prace na temat modyfikacji bentonitów czwartorzędowymi solami amoniowymi (QAS)9-17) rozszerzono badania tak, aby uzyskać efektywne nanonapełniacze do żywicy epoksydowej Epidian 6, poprawiające także jej odporność na płomień. Część doświadczalna Surowce do badań Czwartorzędowe sole amoniowe stosowane do modyfikacji bentonitów zestawiono w tabeli 1. Bentonit Specjal (BS), produkt techniczny, dostarczony przez Zakła[...]

Dobór parametrów procesu skrawania dla wybranych modeli wytwarzanych z tworzyw sztucznych DOI:10.15199/148.2018.7-8.9


  Polimery współcześnie znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i lotniczym [1, 2]. Celem pracy była analiza parametrów skrawania wybranych materiałów polimerowych, takich jak: Poliamid Pa6, Poliamid odlewany Pa6 G, Poliamid z dodatkiem dwusiarczku molibdenu Pa6 MoS, Poliamid z dodatkiem oleju Pa6 GSL, Polioksymetylen POM, Polisulfon. Pojawiają się coraz nowsze rozwiązania konstrukcyjne części maszyn z tworzyw sztucznych [3], ponieważ polimery doskonale poddają się obróbce mechanicznej, dzięki czemu tą metodą można wykonywać części stabilne pod względem kształtu, wymiarów i o określonej strukturze geometrycznej powierzchni. Różnica w obróbce metali i polimerów polega na doborze odpowiedniej geometrii narzędzia i parametrów skrawania. Przedmiot badań Analizy przeprowadzono na przykładzie płyty o wymiarach 60 x 60 x 10 mm z kieszenią otwartą i dwiema grupami otworów (rys. 1). Obrobiono 16 płyt z poliamidu Pa6 i Pa6 MoS. Analizowano procesy na ośmiu modelach, w zależności od przyjętych zmiennych: obróbka zgrubna i wykańczająca, frezowanie współbieżne i przeciwbieżne, obróbka na sucho i z chłodzeniem. Zaproponowane modele miały zapewnić analizę odprowadzenia wióra w obróbce powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz obróbkę otworów. Drugim modelem badawczym było koło zębate o zębach prostych, o zarysie ewolwentowym, o module m = 4, liczbie zębów z = 17, średnicy wierzchołkowej da = 76 mm i szerokości wieńca b = 10 mm (ry[...]

Analiza wybranych parametrów wytrzymałościowych żywicy RGD720 DOI:10.15199/148.2018.11.9


  Techniki szybkiego prototypowania są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle lotniczym [1 - 3]. Ze względu na wysoką dokładność odwzorowania modelu CAD, techniki szybkiego prototypowania są wykorzystywane w procesie wdrażania do produkcji nowych elementów konstrukcji lotniczych [4, 5]. Dobór odpowiedniej techniki RP uwarunkowany jest wieloma czynnikami [3, 6], takimi jak: wymiary prototypu, jakość powierzchni, dokładność geometryczna czy rodzaj planowanych do wykonania badań stanowiskowych. Najczęściej stosowane są techniki przyrostowe, w których materiałem modelowym są żywice optycznie czynne (fotopolimery) [3, 4, 7, 8]. Należą do nich: stereolitografia, PolyJet, 3SP. Dodatkowo, metody te umożliwiają wykonanie modeli do badań elastooptycznych [9] - na powierzchni prototypów wykonuje się powłoki elastooptyczne wykorzystywane w metodzie światła odbitego lub na podstawie modeli wykonuje się formy silikonowe do odlewów z odpowiednich żywic do badań metodą światła przechodzącego [9]. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie techniki RP mają zastosowanie w procesie odlewania próżniowego oraz w procesie wykonywania powłok elastooptycznych - bezpośrednią przyczyną jest nieodpowiednia jakość powierzchni, struktura materiału czy wytrzymałość termiczna i chemiczna. Do przeprowadzenia analizy rozkładu naprężeń z wykorzystaniem elastooptyki oraz metody elementów skończonych MES [9] niezbędna jest znajomość parametrów wytrzymałościowych materiałów stosowanych w metodach RP [3, 4, 8]. Obliczenia numeryczne wartości naprężeń oparte są na danych materiałowych. Przygotowanie modeli testowych Standardowe modele testowe zostały opracowane w systemie CAD [5, 8, 10]. Na podstawie modeli CAD zostały utworzone pliki w formacie STL [6] niezbędne do przeprowadzania procesu PolyJet. Proces RP został opracowany w programie Objet Studio. W celu zbadania wpływu parametrów dla różnych ustawień modelu, w stosunku do modułu drukując[...]

Uniepalnione kompozyty epoksydowe

Czytaj za darmo! »

Żywice epoksydowe stanowią jedną z najważniejszych grup two- rzyw polimerowych, stosowanych do produkcji materiałów powło- kowych i izolacyjnych, klejów, osnowy kompozytów i nanokom- pozytów itp. Powszechnie stosuje się je w elektronice i elektrotech- nice, a jako materiały konstrukcyjne w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. żywice epoksydowe otrzymywane są najczęściej w re- akcji bisfenolu A i epichlorohydryny. Mogą one być przetwarza- ne różnymi metodami i charakteryzują się dobrymi właściwościa- mi mechanicznymi i dielektrycznymi, małym skurczem podczas utwardzania, odpornością chemiczną oraz bardzo dobrą adhezją do różnych materiałów [1÷3]. Wadami żywic epoksydowych, które w niektórych zastosowaniach ograniczają lub uniemożliwiają ich uży- cie jest stosunkowa mała stabilność termiczna i brak odporności na płomień. Następstwem wielu pożarów jest rozprzestrzenianie się ognia, dymu i toksycznych gazów, spowodowanych obecnością w zagrożonym obszarze palnych tworzyw polimerowych, z których wykonane są, m.in. elementy instalacji wewnętrznych i wykoń- czeniowych, wykładziny, dywany, meble itp., ale także elementy pojazdów i samolotów [4]. Dlatego bardzo ważny jest dobór i zasto- sowanie skutecznych, a zarazem bezpiecznych środków utrudniają- cych palenie tworzyw polimerowych. Jako antypireny, czyli środki zmniejszające palność żywic epok- sydowych, wykorzystuje się substancje reaktywne i n[...]

 Strona 1