Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Turkowski"

Ocena odporności ogniowej stropów z prefabrykowanych sprężonych płyt kanałowych w świetle PN-EN 1168+A3:2011


  W artykule przedstawiono informacje dotyczące metody oceny odporności ogniowej stropów z prefabrykowanych sprężonych płyt kanałowych żelbetowych i sprężonych wg PN-EN 1168+A3:2011. Metoda uwzględnia ocenę nośności ogniowej na zginanie, ścinanie oraz awarię zakotwienia. Uzyskane wyniki są znacznie niższe niż odczytane z danych tabelarycznych podanych w poprzednich wydaniach normy. Słowa kluczowe: beton, konstrukcje sprężone, płyty kanałowe, odporność ogniowa.PN-EN 1992-1-2:2008 [4] dotycząca projektowania konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe nie wymaga sprawdzania nośności na ścinanie w warunkach pożarowych, o ile wymiary elementów nie są mniejsze niż podane w danych tabelarycznych. Jak wykazali M. Łukomski oraz G.Woźniak w pracach [1] i [2], w odniesieniu do stropów ze sprężonych płyt kanałowych, nośność ogniowa obliczona z pominięciem wpływu ścinania jest przeszacowana w stosunku do wyników badań odporności ogniowej. Wczterech z sześciu przeanalizowanych przez nich przypadków, obliczona nośność ogniowa była ponad dwukrotnie wyższa niż uzyskana doświadczalnie. Badania kończono z powodu awarii zakotwienia lub ścięcia płyty nad podporą. Wprowadzona w 2007 r. PN-EN 1168 Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe [5], wraz z późniejszymi poprawkamiA1 [6] iA2 [7], zawierała dane tabelaryczne pozwalające ustalić odporność ogniową stropów wykonanych z płyt kanałowych w zależności od odległości osiowej zbrojenia oraz efektywnej grubości płyty. W tym przypadku przy projektowaniu na warunki pożarowe nie brano pod uwagę efektów ścinania. Dopiero poprawkaA3 [8] wydana w październiku 2011 r. wprowadziła odrębny algorytm oceny nośności ogniowej z uwagi na ścinanie oraz zakotwienie. Zapisy PN-EN 1168 W Załączniku G do PN-EN 1168:2007 [5] (poprawki A1 [6] iA2 [7] nie zmieniały tych danych) podano dane tabelaryczne pozwalające ocenić klasę odporności ogniowej stropu w zależności od odległości osiowej zbrojenia i grubości płyty. Wyma[...]

Nowoczesne rozwiązania w konstrukcjach żelbetowych w świetle aktualnych wymagań przepisów przeciwpożarowych DOI:10.15199/33.2016.07.05


  W artykule omówiono nowoczesne rozwiązania stosowane w konstrukcjach żelbetowych, takich jak trzpienie dylatacyjne, łączniki akustyczne i zbrojeniowe łączniki balkonowe. Przedstawiono aktualne wymagania przepisów przeciwpożarowych odnoszących się do tych elementów oraz sposoby ich spełnienia. Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, warunki techniczne, odporność ogniowa, trzpienie dylatacyjne, łączniki balkonowe, łączniki akustyczne.Coraz większe wymagania dotyczące właściwości użytkowych budynkówmieszkalnych, zawarte zarówno w [9], jak i zgłaszane przez odbiorców, wymuszają stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Dodatkowym bodźcem, by projektanci, wykonawcy i deweloperzy sięgali po nowe rozwiązania, dające wymierne oszczędności finansowe i materiałowe, jest wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Trzpienie dylatacyjne Reprezentatywnymi przykładami nowoczesnych rozwiązań są trzpienie dylatacyjne, wykonywane najczęściej ze stali nierdzewnej lub stali węglowej ocynkowanej, stosowanewcelu umożliwienia przemieszczeń pomiędzy poszczególnymi częściami budowli, unikając dodatkowych naprężeń wewnętrznych i jednocześnie ograniczając zużycie materiałów. Przykłady rozwiązań tradycyjnych i ich zamienników wykorzystujących trzpienie dylatacyjne przedstawiono na rysunku 1. Zgodnie z ETAG030-1 [1], trzpienie dylatacyjne ocenia się wyłącznie pod kątem nośności ogniowej (kryterium R), co w przypadku połączeń słupów czy belek jest zupełnie wystarczające. W tym celu nakłada się na trzpienie specjalne mankiety ogniochronne, najczęściej wykonane z twardej skalnej wełny mineralnej i materiału pęczniejącego, co umożliwia ich przesuw. Opaska pęczniejąc, zapewnia temperaturę poniżej 500 °C przez nawet 120min oddziaływania pożaru standardowego. W przypadku połączeń stropów należy wziąć pod uwagę również kryteria szczelności ogniowej (kryteriumE) i izolacyjności ogniowej (kryterium I) złącza linio[...]

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji żelbetowych wzmocnionych taśmami węglowymi


  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące dobierania zabezpieczeń ogniochronnych żelbetowych elementów konstrukcyjnych wzmocnionych zewnętrznym zbrojeniem doklejanym, np. włóknami węglowymi. Na podstawie przeprowadzonych badań ogniowych dokonano oceny systemu zabezpieczeń ogniochronnych. Słowa kluczowe: zabezpieczenia ogniochronne, wzmocnienia taśmami węglowymi, konstrukcje żelbetowe.Taśmy węglowe (CFRP) to coraz częściej spotykanymateriał wzmacniający żelbetowe elementy konstrukcyjne - stropy, ściany, belki i słupy (fotografia1). Z uwagi na sposób ich montażu są narażone na oddziaływanie temperatury w przypadku pożaru. Bardzo niska temperatura krytyczna kleju (50 - 100 °C), powoduje, iż brak zabezpieczenia ogniochronnego prowadzi do praktycznie natychmiastowej utraty przyczepności taśmy i spadku nośności na zginanie elementów konstrukcyjnych. Projektowanie wg Eurokodów Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe w pierwszej kolejności skupia się na ustaleniu, czy zabezpieczenie ogniochronne jest potrzebne, a jeśli tak, to czy ma chronić taśmy z włókien wę[...]

Odporność ogniowa żelbetowych balkonów wspornikowych z łącznikami zbrojeniowymi


  Polskie przepisy jednoznacznie nie określająwymagań dotyczących odporności ogniowej balkonów. W § 216 Rozporządzenia [8] podane są wymagania stawiane poszczególnym elementom budynku, a § 223 i § 224 dotyczą oddzieleń poziomych w postaci np. balkonów, traktowanych jako równorzędne w stosunku do pasów międzykondygnacyjnych. Pozwala to na zmniejszenie wymaganych odległości pomiędzy otworami w kolejnych kondygnacjach.Warunkiemjest, by oddzielenia poziome spełniały wymagania odporności ogniowej ścian zewnętrznych (od EI 30 do EI 120), a ponieważ są to elementy nośne, powinny spełniać również kryteria nośności ogniowej (R), przy takim samym czasie oddziaływania pożaru. Będąc w zgodzie z obowiązującym Rozporządzeniem [8] i normą klasyfikacyjną [1], wymagania dotyczące odporności ogniowej balkonów z łącznikami zbrojeniowymi, w zależności od klasy odporności pożarowej budynku, przedstawiono w tabeli 1. Należy pamiętać, iż ostatecznie wymagania w zakresie odporności ogniowej powinny zostać określone przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozwiązania konstrukcyjne łączników zbrojeniowych Łączniki zbrojeniowe stosuje się przede wszystkim w celu wyeliminowania mostków termicznych. Typowe rozwiązanie konstrukcyjne łączników balkonowych przedstawiono na rysunku 1. W zależności od rodzaju przenoszonych sił (zginanie, siły poprzeczne różnych znaków, ściskanie) i rodzaju łączonych elementów[...]

Zabezpieczenia ogniochronne taśm i mat z włókien węglowych klejonych do konstrukcji żelbetowych


  W artykule przedstawiono informacje na temat dobierania zabezpieczeń ogniochronnych żelbetowych elementów konstrukcyjnych wzmocnionych zewnętrznym zbrojeniem doklejanym - taśmami i matami z włókien węglowych. Wykorzystując procedurę badawczą, przeprowadzono badanie ogniowe, na podstawie którego dokonano oceny systemu zabezpieczeń ogniochronnych. Słowa kluczowe: zabezpieczenia ogniochronne, wzmocnienia taśmami węglowymi, konstrukcje żelbetowe.Taśmy węglowe (CFRP) to coraz częściej spotykanymateriał wzmacniający żelbetowe elementy konstrukcyjne, takie jak stropy, ściany, belki i słupy (fotografia 1). Błędy projektowe, wykonawcze oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, to najczęstsze przyczyny,w przypadku których się je stosuje. Główną zaletą taśm węglowych jest niewielka masa i mała grubość, co nieznacznie wpływa na zwiększenie wymiarów wzmacnianych elementów. Najczęściej spotykany sposób montażu taśm za pomocą kleju, pomimo że niezwykle wygodny w warunkach budowy i ze statycznego punktu widzenia bardzo korzystny,ma swoje ograniczenia, związane z wysokim narażeniem na oddziaływanie temperatury w przypadku pożaru. Bardzo niska temperatura krytyczna kleju (50 ÷ 100°C) spajającego taśmę ze wzmacnianym elementem powoduje, iż brak zabezpieczenia ogniochronnego prowadzi do bardzo szybkiej utraty przyczepności taśmy i spadku nośności wzmocnionych elementów, głównie zginanych. Projektowanie wg Eurokodów Zasadność zabezpieczania ogniochronnego wzmocnień z włókien węglowych została omówiona w artykułach [1, 2]. Wykorzystując zasady ust[...]

Opis betonu na potrzeby dwuwymiarowych analiz numerycznych przepływu ciepła w świetle aktualnej wiedzy technicznej i przeprowadzonych badań odporności ogniowej


  Wartykule przedstawiono wyniki badań odporności ogniowej stropów żelbetowych, w szczególności rozkładu temperaturywzbrojeniu tych elementóworaz na powierzchni nienagrzewanej. Na podstawie porównania zmierzonych wartości z obliczonymi numerycznie przedstawiono zalecenia do modelowania przekrojów betonowych i żelbetowych. Słowa kluczowe: beton, właściwości termiczne, odporność ogniowa, analiza numeryczna przepływu ciepła.Jednymi z najważniejszych parametrów w ocenie odporności ogniowej żelbetowych elementów konstrukcyjnych jest temperatura zbrojenia oraz temperatura powierzchni nienagrzewanej po zadanym czasie oddziaływania pożaru standardowego. Pierwsza wartość jest kluczowa w ocenie nośności ogniowej (kryterium R), a druga w ocenie izolacyjności ogniowej (kryterium I). Norma PN-EN 1992-1-2:2008 [3], dotycząca projektowania konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe, podaje wiele wytycznych dotyczących właściwości termicznych i mechanicznych betonu, które nie są jednoznaczne, ani nawet spójne z innymi normami z serii Eurokodów. Niewłaściwy opis materiału może prowadzić do przeszacowania lub niedoszacowania temperatury betonu i zbrojenia, co ma istotny wpływ na ocenę nośności ogniowej elementów żelbetowych. Należy również mieć na uwadze zjawisko odpryskiwania i odpadania betonu, które istotnie wpływa na zmianę geometrii przekrojów, zmniejszając otulinę zbrojenia, co bywa niemożliwe do odwzorowania w modelu numerycznym. Przykłady obliczeń odporności ogniowej elementów żelbetowych, prowadzonych zgodnie z PN-EN 1992-1-2:2008, można znaleźć w [1]. Badania odporności ogniowej Spośród licznych badań odporności ogniowej wykonanych w Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej wytypowano pięć z okresu 2011 - 2012 przeprowadzonych na tym samym piecu poziomym, w których elementami badanymi były niezabezpieczone ogniochronnie stropy żelbetowe z trzpieniami dylatacyjnymi. Badania wykonano zgodnie z PN-EN 1365-2:200[...]

Odporność ogniowa stropów belkowo-pustakowych DOI:10.15199/33.2015.07.05


  Wartykule przedstawiono informacje na tematmetod oceny odporności ogniowej stropów gęstożebrowych, z pustakami z polistyrenu, betonowymi i ceramicznymi na belkach stalowych lub betonowych. W przypadku stropów niezabezpieczonych ogniochronnie podano dane tabelaryczne do oceny, a stropów zabezpieczonych zasady doboru izolacji ogniochronnej elementów nośnych i wypełnień. Słowa kluczowe: stropy, belkowo-pustakowe systemy stropowe, odporność ogniowa, zabezpieczenia ogniochronne.Wprzypadku budynków starych i zabytkowych, wysokich [14], a także nowych, częstym problemem okazuje się spełnienie wymagań dotyczących odporności ogniowej stropów. Od przegród tych niejednokrotniewymaga się godzinnej (REI 60), a nawet dwugodzinnej (REI 120) odporności ogniowej [13]. Powszechnie stosowane są stropy Kleina, skrzynkowe, Ackermana lub inne gęstożebrowe. Zgodnie z wg PN-EN 13501-2 [7] trzy parametry dotyczą odporności ogniowej belkowo- pustakowych systemówstropowych. Są to: 1) nośność ogniowa "R" związana przede wszystkimz temperaturą zbrojenia/ stali belek, warunkami nagrzewania (ekspozycji belek), wytężeniembelek,materiałem belek i pustaków, współpracą belek z nadbetonem konstrukcyjnym; 2) szczelność ogniowa "E" związana przede wszystkim z grubością i rodzajemzastosowanego nadbetonu, którego zadaniem będzie powstrzymanie przedostawania się płomieni na stronę nienagrzewaną po czasie odpadnięcia pustaków; 3) izolacyjność ogniowa "I" zależna od tych samych parametrów, co szczelność ogniowa, z naciskiem na grubość zastosowanego nadbetonu. Odporność ogniowa stropów niezabezpieczonych ogniochronnie W poradniku "Projektowania konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe wg Eurokodu 2" [12] przedstawiono dane tabelaryczne oceny odporności ogniowej stropów wykonanych z prefabrykowanych belek żelbetowych lub sprężonych z betonu zwykłego, wg PN-EN 15037-1 [8], z wypełnieniem z pustaków betonowych (z betonu zwykłego lub lekkiego krus[...]

Wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji tuneli w kontekście nowelizacji przepisów DOI:10.15199/33.2015.07.16


  W artykule przedstawiono informacje dotyczące wymagań ogniowych stawianych konstrukcji tuneli drogowych w kontekście prac nad nowelizacją rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 30 maja 2000 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, planowanego na 2015 r. Słowa kluczowe: tunele, wymagania pożarowe, odporność ogniowa konstrukcji.tunelem. 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych *) Autor do korespondencji: e-mail: p.sulik@itb.pl Wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji tuneli w kontekście nowelizacji przepisów Requirements for the fire resistance of construction tunnels in the context of amend regulation dr inż. Paweł Sulik1)*) mgr inż. Piotr Turkowski1) Streszczenie. W artykule przedstawiono informacje dotyczące wymagań ogniowych stawianych konstrukcji tuneli drogowych w kontekście prac nad nowelizacją rozporządzenia ministra[...]

Metody zwiększenia odporności ogniowej konstrukcji stropowych za pomocą sufitów podwieszanych DOI:10.15199/33.2016.07.01


  Wartykule przedstawiono informacje o systemach zabezpieczeń ogniochronnych przeznaczonych do tradycyjnych konstrukcji stropowych - gęstożebrowych z pustakami wypełniającymi. Opisano metody ustalania grubości izolacji zarówno w przypadku elementów nośnych - belek stalowych lub żelbetowych, jak i płyt stropowych. Ponadto przedstawiono dane tabelaryczne do oceny stropów niezabezpieczonych ogniochronnie. Słowa kluczowe: stropy, odporność ogniowa, konstrukcje tradycyjne, zabezpieczenia ogniochronne.Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku, jego nadbudowa czy przebudowa wiąże się z koniecznością ponownego określenia i spełnienia wymagań warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym wymagań dotyczących odporności ogniowej [10].Wbudynkach starych i zabytkowych powszechnie spotykanymi konstrukcjami są stropy Kleina, skrzynkowe, Ackermana, Teriva, Fert, DZ-3 i inne gęstożebrowe, częstowzłymstanie technicznym(fotografia1). Zgodnie z § 216 [10], stropy temuszą jednak spełniaćwymagania odporności ogniowej od REI 30 do REI 120, co bez zastosowania izolacji ogniochronnej często jest nieosiągalne. W[13] przedstawiono wymagania (tabela) dotyczące odporności ogniowej belkowo-pustakowych stropówniezabezpieczonych ogniochronnie, objętych postanowieniami: PN-EN 15037-1 [1] - w odniesieniu do belek; PN-EN 15037-2 [2] - pustaków betonowych; PN-EN 15037-3 [3] - pustaków ceramicznych; PN-EN 15037-4 [4] - bloków styropianowych. Stropy[...]

Pasywne systemy zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w obiektach petrochemicznych DOI:10.15199/33.2016.07.03


  W artykule przedstawiono wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji obiektów petrochemicznych, metody badań systemów zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych przy oddziaływaniu krzywej węglowodorowej oraz zjawiska występujące w tego typu obiektach podczas normalnej eksploatacji i pożaru. Słowa kluczowe: zabezpieczenia ogniochronne, konstrukcje stalowe, pożar węglowodorowy, obiekty petrochemiczne.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie [12], nie określa wprost rodzaju oddziaływania pożaru, jaki należy przyjąć przy ustalaniu odporności ogniowej elementów budowlanych. Zwyczajowo jednak, na podstawie doświadczeń z tego typu pożarami, przyjmuje się oddziaływanie pożaru zgodnie z krzywą węglowodorową, która opisuje spalanie paliw ciekłych i charakteryzuje się szybkim wzrostem temperatury w początkowej fazie pożaru. Krzywe pożarowe Krzywa standardowa (N) pożaru została opublikowana w 1916 r. [1] i nadal używana jest jako krzywa referencyjna w badaniach ogniowych [10] do określania klas odporności ogniowej elementów budynków [9]. Postępy w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego doprowadziły do powstania w latach 70. ubiegłego wieku nowych krzywych [...]

 Strona 1  Następna strona »