Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maria Kanuchova"

Modeling the process for incineration of municipal waste Modelowanie procesu spopielania odpadów komunalnych DOI:10.15199/62.2015.8.4


  Stworzono model spopielania odpadów komunalnych w skali przemysłowej w celu optymalizacji przebiegu tego procesu i ograniczenia emisji. Incineration of municipal waste under industrial conditions was modeled to optimize the plant operation and minimize the dangerous emissions. Ponieważ surowcowe rezerwy świata stale maleją, to nowoczesne technologie muszą pomagać przedsiębiorstwom racjonalnie wykorzystywać wszelkie dostępne materiały jako surowce. Równocześnie następuje gwałtowny wzrost konsumpcji, w wyniku czego powstają olbrzymie ilości odpadów stałych, ciekłych i gazowych. Ze względu na rosnący niedobór surowców z jednej strony oraz zwiększające się zagrożenie dla środowiska z drugiej obserwuje się coraz silniejszą potrzebę racjonalnego i skutecznego wykorzystania odpadów, będących przyszłościowym źródłem energii i surowców. Jedną z metod utylizacji odpadów komunalnych jest ich spopielanie. Proces ten można modelować, aby osiągnąć skuteczne ograniczenie emisji. Każdego roku do firmy Koksov-Baksa (Słowacja) dostarczane jest ok. 83 Gg odpadów i spopielane w instalacji przemysłowej (rys. 1). Odpady te poddawane są kilkustopniowej segregacji. Na pierwszym stopniu oddziela się tworzywa sztuczne, elektrośmieci i drewno. Tworzywa sztuczne i elektrośmieci stanowią 18,73%, drewno w róż- The current technologies help companies economically utilize available materials, as the world reserves of raw materials are growing smaller. At the same time, the worldwide trend is characterized by increasingly rapid growth of consumption. The consumption leaves in its trail a massive amount of solid, liquid and gaseous waste. With the growing shortage of raw materials on the one hand and an increasing threat to the environment on the other hand, an increasing need for more sophisticated and efficient use of wastes, as a future source of energy and raw materials, is observed. To dispose the municipal waste, it can be incinerated. The waste incine[...]

 Strona 1