Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Hatowska"

Rola ITB w procesie wprowadzania innowacyjnych wyrobów budowlanych na rynek krajowy i europejski DOI:10.15199/33.2015.11.04


  W artykule zaprezentowano działalność Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) jako jednostki zajmującej się oceną innowacyjnych wyrobów budowlanych.Wyniki tej oceny, mające odzwierciedlenie w działalności naukowo-badawczej, aprobacyjnej i certyfikacyjnej, omówiono, biorąc pod uwagę prace prowadzone w ITB na przestrzeni lat, umożliwiające producentom innowacyjnych wyrobów budowlanych wprowadzenie tych wyrobów do obrotu na rynku krajowym lub europejskim. Słowa kluczowe: rozporządzenie nr 305/2011, Ustawa o wyrobach budowlanych, EuropejskaAprobata Techniczna, Europejska Ocena Techniczna, krajowaAprobata Techniczna, certyfikat, Europejska Organizacja ds.Aprobat Technicznych, Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej, jednostka aprobująca, jednostka oceny technicznej, jednostka notyfikowana.Wyroby innowacyjne, to wyroby nieobjęte polskimi oraz europejskimi normami przedmiotowymi, a także wyroby, których właściwości techniczne lub zakres stosowania odbiegają od zapisówtych norm. W przypadku wyrobu innowacyjnego nie istnieje więc specyfikacja techniczna, która mogłaby być dokumentem odniesienia do wymaganego przepisami oznakowania i wprowadzenia wyrobu do obrotu. Z tego powodu producent wyrobu innowacyjnego, myśląc o wejściu na rynek ze swoim wyrobem, powinien postarać się o uzyskanie dokumentu, który pozwolimu działać zgodnie z obowiązującym prawem. Pierwszym krokiem jest zawsze wybór rynku, na którym producent chce udostępniać swój wyrób. Od tego uzależnione jest dalsze postępowanie, czyli podążanie ścieżką krajową zmierzającą do uzyskaniaAprobaty Technicznej i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B lub ścieżką europejską, której przejście umożliwia uzyskanie EuropejskiejOceny Technicznej i oznakowanie CE. Wobszarze krajowym, działalność aprobacyjną Instytut Techniki Budowlanej (ITB) prowadzi od 1967 r., w którym na podstawie zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uzyskał prawo do wydawania[...]

 Strona 1