Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN GÓRNY"

Wpływ wody na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody (od 1 do 25% H2O) na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl oraz na charakter tworzących się produktów anodowego roztwarzania Zn, w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfi kacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopię UV-vis, skaningowy mikroskop elektronowy SEM/EDS oraz dyfrakcję rentgenowską XRD. Słowa kluczowe: cynk, anodowe roztwarzanie, rozpuszczalniki organiczne, nanocząstki Infl uence of water on anodic dissolution of zinc in methanolic solutions of LiCl Studies of the effect of water addition (1% - 25% obj. H2O) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products, at high potential values, were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic UV-vis methods, scanning microscopy (SEM/EDS) and X- ray diffraction techniques. Keywords: zinc, anodic dissolution, organic solvents, nanoparticles ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Cynk w bezwodnych alkoholowych elektrolitach roztwarza się zgodnie z dwuetapowym, konsekutywnym mechanizmem, podobnie jak w środowiskach wodnych [1-6]. Przy niskich wartościach potencjałów anodowych produkt pośredni Zn+ adsorbuje się na powierzchni metalu i inhibituje jego utlenianie. Przy wyższych potencjałach Zn+ utlenia się do Zn2+ i przechodzi do roztworu. W prezentowanej pracy przeprowadzono badania wpływu zawartości wody (w zakresie stężeń od 1% do 25% H2O) na przebieg procesu anodowego roztwarzania cynku oraz na tworzące się produkty roztwarzania anodowego Zn w obszarze wysokich potencjałów. 1. Materiały do badań i techniki pomiarowe Próbki do badania zostały wykonane z czyst[...]

Modelling of the primary structure formation in the thin wall hypo- and hypereutectic ductile iron casting using CA method

Czytaj za darmo! »

Nodular graphite cast iron, also known as ductile iron (DI), has major applications in critical engineering parts due to its mechanical properties and castablility. The mechanical and physical properties of this material depend on the shape and number of the graphite grains and microstructure of the metallic matrix. Solidification of DI was a subject of many computer modeling programs described in literature [1÷5], in which the stationary conditions of carbon diffusion in austenite is pre-assumed. Recently, a tendency for production of thin-walled castings has been observed [6÷8]. In this technology, the process of the fast solidification is very far from equilibrium and steady-state conditions. The purpose of the present work is a two-dimension model development for simulation of the DI structure formation during the solidification in the condition of non steady-state temperature and diffusion fields in the thin-wall casting. process Model The CA-FD (CA stands for Cellular Automata, and FD stands for Finite Difference) is one of the known methods of the simulation of microstructure formation during the solidification [9, 10]. In the CA microstructure modelling the outer grain shape is the result of the simulation which is not superimposed beforehand. The model development for a one-phase microstructure evolution is a subject of numerous research [11÷20]. Model of the eutectic solidification of DI in the uniform temperature field and superimposed cooling rate is known [21]. Presented model is based on the CA-FD technique and will predict solidification of DI in the non-uniform temperature field during the cooling of the thin-wall casting. Model takes into account the continuous nucleation of austenite and graphite grains from liquid controlled by undercooling, separate non-equilibrium growth of graphite nodules and austenite dendrites at the first solidification stage, and the following cooperative growth of graphite-[...]

 Strona 1