Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Sałasiński"

Bezpieczne zasilanie szpitali w energię elektryczną

Czytaj za darmo! »

Trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek obiektu bez odpowiedniego zasilania w energię elektryczną. To odpowiednie zasilanie oznacza zarówno dobrą jakość instalacji zasilających, jak i pewność, że energia dostarczana będzie w sposób ciągły i o odpowiednich parametrach. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że wszystkie instalacje elektryczne składają się z dwóch podsystem[...]

Problemy bezpiecznego zasilania szpitali w energię elektryczną

Czytaj za darmo! »

Budynki szpitalne są obiektami specyficznymi ze względu na zagrożenia, jakie w nich występują. W szpitalach fundamentalne znaczenie ma odpowiednia dbałość o pacjenta. To on musi znajdować się w centrum uwagi - na nim i jego pomyślności muszą koncentrować się wszystkie siły. Dlatego do zadań personelu medycznego należy zapewnienie mu efektywnego leczenia oraz najwyższego poziomu opieki, natomiast zadaniem personelu technicznego jest zagwarantowanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Należy wziąć pod uwagę, że nawet krótki zanik napięcia może zagrozić skuteczności diagnozy i terapii i narazić - zarówno pacjenta, jak i personel - na niebezpieczeństwo. Naturalne odruchy obronne organizmu pacjenta są zredukowane lub całkowicie wyeliminowane wskutek osłabienia lub pozost[...]

Kontrola izolacji odbiorników odłączonych od napięcia

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych wyznaczników jakości sieci elektrycznych - zarówno zasilających, jak i odbiorczych - jest stan ich izolacji. To właśnie od tego parametru zależy zarówno pewność zasilania poszczególnych elementów, jak i bezpieczeństwo użytkowania całej sieci. Projektanci, wykonawcy i użytkownicy instalacji elektrycznych muszą mieć zawsze świadomość konieczności spełnienia dwóch podstawowych warunków, jakie każda sieć elektryczna musi spełniać: ● być pewna, czyli bezprzerwowo dostarczyć energię elektryczną i zasilić odbiorniki, a w przypadku sieci sterowniczych aktywować lub dezaktywować elementy wykonawcze, ● być bezpieczna, czyli zapewnić ochronę gwarantującą bezpieczeństwo ludzi, urządzeń i stosowanych procedur, jak również ochronę przeciwpożarową. W poszczególnych obiektach i w różnych rodzajach sieci obie te funkcje: zasilania, pewności oraz ochrony, czyli bezpieczeństwa muszą być zrealizowane na najwyższym uzasadnionym ekonomicznie poziomie. Poziom ten zależy od ważności sieci i odbiorników z niej zasilanych oraz koniecznego poziomu bezpieczeństwa. Kontrola off-line Jak wcześniej wspomniano, odpowiedni poziom rezystancji izolacji jest niezmiernie ważny dla zapewnienia poprawnego działania systemu elektrycznego - zarówno lokalnego (poziom obiektu), jak i globalnego. Jeżeli przez jakiś czas pojedyncze urządzenie elektryczne lub grupa takich urządzeń pozostaje w stanie wyłączenia, stan izolacji może pogorszyć się w sposób niezauważony. Przyczyną może być kurz, wilgoć, promieniowanie UV, wysoka temperatura, agresywne ciecze (słona woda, kwasy, ługi itp.) lub opary, uszkodzenia mechaniczne, czy wreszcie starzenie się izolacji. W przypadku podania napięcia i próby załączenia urządzenia możemy mieć do czynienia z d[...]

Kontrola izolacji odbiorników odłączonych od napięcia


  Jednym z podstawowych wyznaczników jakości sieci elektrycznych zarówno zasilających, jak i odbiorczych jest stan jej izolacji. To właśnie od tego parametru zależy zarówno pewność zasilania poszczególnych elementów, jak i bezpieczeństwo użytkowania całej sieci. Projektanci, wykonawcy i użytkownicy instalacji elektrycznych muszą mieć zawsze świadomość konieczności spełnienia dwóch podstawowych warunków, jakie każda sieć elektryczna musi spełniać: ● być pewna, czyli bezprzerwowo dostarcza energię elektryczną i zasila odbiorniki, a w przypadku sieci sterowniczych aktywować lub dezaktywować elementy wykonawcze, ● być bezpieczna, czyli zapewnić ochronę, gwarantującą bezpieczeństwo ludzi, urządzeń i stosowanych procedur, jak również ochronę przeciwpożarową. W poszczególnych obiektach i w różnych rodzajach sieci obie te funkcje: zasilania, a więc pewności i ochrony, czyli bezpieczeństwa muszą być zrealizowane na najwyższym uzasadnionym ekonomicznie poziomie. Poziom ten zależny jest od ważności sieci i odbiorników[...]

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach użytkowanych medycznie w myśl nowej normy


  Po prawie sześciu latach prac w komisji CENELEC CLC/SC64A/WG710, po sporach w jej gronie i po ostatecznym głosowaniu w listopadzie 2011 r. przyjęty został dokument harmonizujący, regulujący techniczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego w szpitalach. Niestety Polski Komitet Normalizacyjny, nie wnosząc żadnych merytorycznych uwag (a jedynie uwagi redakcyjne) przez cały czas trwania prac komisji konsekwentnie odrzucał w głosowaniach kolejne projekty robocze i nie skorzystał z możliwości zawarcia w końcowym dokumencie własnych uwarunkowań i odstępstw, co uczyniła większość krajów członkowskich CE NELEC . W ostatecznym głosowaniu zdecydowała jednak średnia ważona głosów - dokument został przyjęty przy próbie odrzucenia go przez dwa komitety krajowe, tzn. włoski i polski, przy czym Włosi zawarli w nim swoje dość liczne uwarunkowania krajowe. Nowa norma nie jest czymś rewolucyjnym, zawiera większość ustaleń normy międzynarodowej o tym samym tytule, która była podstawą opracowania dokumentu europejskiego. Pełny tytuł normy PN (polskiej) i dokumentu harmonizującego HD (europejskiego) to PN-HD 60364-7-710 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne. Niestety tekst w języku polskim znajduje się tylko na pierwszej stronie, cała reszta jest w języku angielskim, ponieważ Polski Komitet Normalizacyjny od dłuższego czasu nie tłumaczy norm europejskich i dokumentów harmonizujących. Norma ta porządkuje informacje dotyczące rodzajów sieci, jakie mogą być stosowane w szpitalach, w zależności od rodzaju pomieszczeń, podaje sposoby uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa, klasyfikuje wszystkie pomieszczenia użytkowane medycznie oraz sugeruje pewne rozwiązania w zakresie bezpiecznych instalacji. Obszar zastosowania normy i specjalne wymagania dotyczące pomieszczeń użytkowanych medycznie Norma PN-HD 60364-7-710 dotyczy instalacji elektr[...]

Systemy lokalizacji doziemień w sieciach prądu stałego IT - teoria i praktyka DOI:10.15199/74.2015.9.7

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych parametrów, który rzutuje na poprawną pracę sieci i instalacji elektrycznych jest poziom jej izolacji wyrażony przez całkowitą rezystancję wypadkową. Parametr ten rozumiany jest jako całkowita rezystancja instalacji oraz wszystkich galwanicznie podłączonych do niej urządzeń w stosunku do ziemi (lub przewodu PE). Wynika z tego, iż im bardziej rozległa sieć i im więcej podłączonych do niej elementów, tym wypadkowa rezystancja jest niższa. Na wartość rezystancji wpływają również inne czynniki: - elektryczne (przepięcia, przetężenia, udary piorunowe), - środowiskowe (klimat, wilgotność, zabrudzenia, agresywne opary, starzenie się izolacji), - mechaniczne (drgania, gięcia, przedostawanie się obcych ciał), - biologiczne (zwierzęta, rośliny, nieuwaga ludzi). Wspólne oddziaływanie na sieć wszystkich wymienionych czynników oznacza pogarszanie się poziomu jej izolacji, które może być gwałtowne (np. uszkodzenie mechaniczne), powolne (np. zjawisko starzenia się) lub okresowe (np. wilgotność, temperatura). Sieci w systemie IT (izolowane) projektowane i wykonywane są tam, gdzie wymagany jest bardzo wysoki stopień niezawodności (pierwszy błąd w tej sieci, pierwsze doziemienie nie powoduje wyłączenia) i/lub wysoki poziom bezpieczeństwa elektrycznego (ochrona przed porażeniem lub pożarem). Aby sieci w układzie IT były rzeczywiście bezpieczne i niezawodne, konieczny jest stały monitoring jej izolacji, dający obraz jakości tej sieci. Szczególne znaczenie ma to w przypadku sieci zabezpieczeniowych, gdyż od ich niezawodności zależy praca całych stacji elektroenergetycznych czy elektrowni. W zależności od tego, z jakim układem sieciowym mamy do czynienia (sieci uziemione TN i TT , izolowane IT ), musimy stosować zupełnie inne metody monitorowania stanu ich izolacji i co za tym idzie inne urządzenia i systemy. W dalszej części artykułu zostaną przybliżone metody pomiarowe stosowane w sieciach IT i dalsze sposoby postępowania [...]

Praktyczne rozwiązania kontroli izolacji odbiorników odłączonych od napięcia DOI:10.15199/74.2016.9.10


  Practical solution of controlling isolation of reception units disconnected from the power supply Zarówno w obiektach przemysłowych jak i użyteczności publicznej występują odbiorniki niskiego i średniego napięcia, które nie pracują w sposób ciągły, a jedynie dorywczo lub z dłuższymi okresami postoju. Do takich odbiorników zaliczyć można: - pompy wody przeciwpożarowej i instalacji tryskaczowych, - pompy i inne urządzenia rezerwowe, - automatyczne pompy gaśnicze, - zasuwy i zawory bezpieczeństwa, - urządzenia dźwigowe (szczególnie te przeznaczone dla straży pożarnej, na statkach czy też awaryjne), - klapy oddymiające, - generatory zasilania awaryjnego, - windy, windy kotwiczne, - światła lotniskowe. Problem, jaki pojawia się w tym przypadku polega na możliwości obniżenia się rezystancji uzwojeń takiego urządzenia, a co za tym idzie - braku możliwości jego załączenia, co jest szczególnie niebezpieczne, jeśli dotyczy silników awaryjnych i innych urządzeń bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych wyznaczników bezpieczeństwa sieci elektrycznych, zarówno zasilających jak i odbiorczych jest stan jej izolacji. Od tego parametru zależy zarówno pewność zasilania poszczególnych elementów jak i bezpieczeństwo użytkowania całej sieci. Projektanci, wykonawcy i użytkownicy instalacji elektrycznych muszą mieć zawsze świadomość konieczności dopełnienia dwóch podstawowych warunków, jakie każda sieć elektryczna i przyłączone do niej odbiorniki muszą spełniać: - bezprzerwowo dostarczyć energię elektryczną i zasilić odbiorniki, a w przypadku sieci sterowniczych aktywować lub dezaktywować elementy wykonawcze, - zapewnić ochronę, gwarantującą bezpieczeństwo ludzi, urządzeń i stosowanych procedur, jak również ochronę przeciwpożarową. Bez pełnej i pewnej kontroli izolacji sieci wraz z wszystkimi podłączonymi do niej elementami spełnienie tych warunków nie będzie możliwe. Idea kontroli off-line W przypadku, gdy przez jakiś określony czas pojedyncze [...]

 Strona 1  Następna strona »