Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Bogumił Dudek"

Z dystansem do odległości od urządzeń elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Maksyma: "Prawo stanowi się tylko w celu ułatwienia życia człowiekowi" jest niezwykle słuszna i prawie ponadczasowa. Abstrakcja ponadczasowości zwraca uwagę na konieczność dostosowywania prawa, zwłaszcza administracyjnego, do realiów życia. Aby bezpiecznie pracować i tworzyć przepisy, należy poznać ludzkie zachowania. To one prowadzą do błędów, ale również one pozwalają ich unikać. Także postęp techniczny eliminuje zagrożenia pewnego typu, stwarzając przeważnie nowe. Zatem czuwanie nad ideą bezpieczeństwa wymaga nieustannego dostosowywania go do potrzeb pracowników. Ponadto skraca się czas, w którym prawo służy sprawie, a po jakimś okresie wręcz może szkodzić. W takiej sytuacji znalazło się rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bhp przy urz[...]

Porażająca wypadkowość

Czytaj za darmo! »

Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie, w tym spowodowanych wypadkami przy pracy - 7500, chorobami zawodowymi - 159 500. Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna, wynosi ponad 7 mln rocznie. Te dane za http://osha.europa.eu/pl dotyczą 205 mln osób zatrudnionych w Europie. Koszty wypadków są ogromne, dlatego trzeba im ustawicznie zapobiegać. W tych zestawieniach są również wypadki elektryczne. Statystyki wypadkowości przy pracy w Polsce za lata 2007-2008 [1], [2]zaś potwierdzają[...]

Wymagania bezpieczeństwa prac przy elektroenergetycznych urządzeniach i instalacjach stacyjnych NN - wybrane problemy DOI:10.15199/74.2015.8.2


  Bezpieczeństwo pracy na obiektach elektroenergetycznych o różnych poziomach napięcia, prądu przemiennego i stałego podlega tym samym regulacjom prawnym. Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych [1] określa współczesne możliwości utrzymania linii i stacji o poziomie 110-750 kV, zarówno pod napięciem (PPN), w pobliżu napięcia - jak i urządzeń wyłączonych. Zastosowania techniki PPN na stacjach i rozdzielniach NN Raport CIGRE nr 561 z grudnia 2013 r. "Live Work - A Management Perspective" [2] przygotowany rok wcześniej przez Joint Working Group B2/B3.27 naświetla osiągnięcia techniki prac pod napięciem. Dane w artykule i rysunki zaczerpnięto także ze specjalistycznych publikacji i materiałów [2-6].W celu zidentyfikowania zakresu techniki prac pod napięciem PPN i ich rozpowszechnienia członkowie oraz grupy robocze B2 i B3 CIGRE w 2009 r. rozesłały ankietę dotyczącą zastosowania prac pod napięciem. Odpowiedziały 42 państwa, z których 55% deklarowało stosowanie prac pod napięciem, z czego 78% realizowało prace na liniach przesyłowych, a 43% prace na stacjach. Technika PPN dominuje na liniach i blisko 80% ankietowanych wskazuje na jej częste zastosowanie w praktyce eksploatacyjnej - ale intensywne tylko 22-28% (rys. 1a). Na stacjach mimo mniejszej liczby ankietowanych deklarujących praktykowanie tej techniki, wskazanie na 65% aktywności jest w stosunku do braku aktywności na tym polu w kraju wymowne (rys. 1b). Najczęściej wykonywane prace w technice PPN na stacjach przedstawiono na rys. 2. Na kolejnym rys. 3 przedstawiono zastosowanie specjalnych narzędzi umożliwiających pracę na własnych, specyficznych, unikalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych linii. W sumie 65% respondentów korzysta z własnych pomysłów, co z jednej strony wskazuje na zróżnicowanie rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych krajach, z drugiej - wskazuje na konieczność posiadania własnej firmy warsztatowo-przemysłowej do w[...]

Postęp w dziedzinie robotyzacji i technik sztucznej inteligencji w pracach pod napięciem

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia przegląd nowości technicznych z dziedziny robotyzacji i metod sztucznej inteligencji wykorzystywanych w energetyce w latach 2005-2007. Przedstawiono i omówiono roboty oraz zrobotyzowane urządzenia stosowane przez operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na świecie. Nowymi argumentami przemawiającymi za wdrożeniem w polskiej energetyce robotów do prac inspekcyjnoeksploatacyj[...]

Wymiana aparatury pod napięciem w stacjach przesyłowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano technologie prac pod napięciem na stacjach elektroenergetycznych sieci przesyłowej stosowane w kraju i na świecie, w tym prace diagnostyczne, konserwacyjne oraz wymianę aparatów stacyjnych różnych typów, wymianę oszynowania linkowego i rurowego. Przegląd technologii uzupełniono pracami pod napięciem na urządzeniach pomocniczych stacji. Przegląd rozwiązań technologicznyc[...]

Wymiana przewodów odgromowych na liniach przesyłowych pod napięciem na przewody typu OPGW

Czytaj za darmo! »

W referacie opisano metody oraz przykłady budowy traktów światłowodowych na czynnych liniach napowietrznych różnymi stosowanymi obecnie metodami na świecie. Autorzy poddali analizie zjawiska elektromagnetyczne mogące wystąpić w trakcie wykonywania tych prac. Należy sądzić, że wkrótce można będzie wykonywać te prace na polskich przesyłowych liniach napowietrznych. Abstract. (Replacement of an ex[...]

Konferencja naukowo-techniczna "Nowoczesne rozwiązania stacji i systemów elektroenergetycznych 110 kV i rozdzielni 110 kV w stacjach przesyłowych" w ZIAD Bielsko-Biała DOI:

Czytaj za darmo! »

Oddział Bielsko-Bialski Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy wsparciu Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w gościnnych progach ZIAD Bielsko-Biała pod patronatem TAURON Dystrybucja, współuczestniczyli w dniach 18-19 lutego 2015 r. w ważnym wydarzeniu konferencyjnym. Dotyczyło ono specjalistycznej tematyki nowoczesnych rozwiązań elektroenergetycznych stacji o poziomie napięcia 110 kV. Ponad 70 os[...]

 Strona 1