Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Bodzak"

Analiza pracy dwuteowych belek stalowych w konstrukcjach typu Slim Floor DOI:10.15199/33.2018.08.19


  Badania elementów wydzielonych i całych fragmentów konstrukcjimają na celu weryfikację poprawności założeń teoretycznych, w tym modeli obliczeniowych. Innym efektem badań może być opracowanie zupełnie nowych wytycznych do projektowania pewnych grup elementów. Na podstawie wyników badań modeli stropów zbudowanych ze sprężonych płyt kanałowych o różnej wysokości i opartych na belkach zarówno żelbetowych, jak i stalowych stwierdzo, że nośność na ścinanie sprężonych płyt kanałowych HC, opartych na podporach sprężystych, jest mniejsza (często prawie o 60%) w porównaniu z badaniem referencyjnym wykonywanym na podporach sztywnych [2]. Autorzy badań sformułowali teorię, zgodnie z którą zmniejszenie nośności związane jest z włączeniem płyt HC do współpracy z belkami podpierającymi (rysunek 1). Przyjęli oni założenie, że w wyniku wytworzenia się konstrukcji zespolonej, składającej się z kształtownika stalowego i płyt kanałowych, w płytach tych powstają dodatkowe siły niewystępujące w przypadku podparcia sztywnego np. na ścianie. W takim modelu zarówno pas górny belki stalowej, jak i górna półka płyty HC stanowią strefę ściskaną przekroju zespolonego. Przy takim założeniu w żebrach płyty kanałowej oprócz klasycznych sił ścinających τxz, działają dodatkowo siły prostopadłe do żeber (płytaA- rysunek 1), co generuje dodatkowe naprężenia ścinające τzy (rysunek 2). O wartości dodatkowych naprężeń ścinających decyduje w takim przypadku zakres współpracy belki podpierającej i zespołu płyt kanałowych [3]. Teoretycznie spoinowanie wykonane pomiędzy belką podpierającą a czołem płyt kanałowych, a także pomiędzy płytami (zabetonowanie zamków) umożliwia taką współpracę, mimo braku zbrojenia łączącego różne elementy. W artykule przeanalizowano wyniki badań ośmiu modeli stropów z belkami stalowymi typu IFB i płytami kanałowymi o wysokości 0,25 m oraz 0,265 m. Program i wyniki badań Do analizy wybrano badania zrealizowa[...]

Zakotwienie przyczepnościowe w elementach wzmacnianych techniką EBR DOI:10.15199/33.2019.03.08


  Nowe rozwiązania techniczne, które istotnie odbiegają od dotychczas stosowanych sposobówwykorzystaniamateriałów i ich aplikacji, poprzedzone są z reguły wstępnymi badaniami i analizami teoretycznymi, a także późniejsząweryfikacją doświadczalną [5, 6, 8]. Dopiero na ich podstawie innowacyjne technologie są wprowadzane do powszechnego stosowania. Oczywiście ta faza przedimplementacyjna, mimo iż dotyczy nowoczesnych materiałów, w dużej mierze bazuje na doświadczeniach iwiedzy technicznej uzyskanej wcześniej, często wiele lat temu. Takim nowoczesnym materiałem jeszcze kilkanaście lat temu były kompozyty węglowe, które w budownictwie są stosowane w postaci taśm lub mat.Wartykule przedstawiono analizę zasad wymiarowania i kształtowania zbrojenia kompozytowego w strefie zakotwienia. Analiza Założenia obliczeniowe. Wzmocnienia z materiałów CFRP wykonywane są jako tzw. zbrojenie zewnętrzne (Externally Bonded Reinforcement - EBR). W tym typie wzmocnienia taśma lub mata kompozytowa, najczęściej CFRP, klejona jest bezpośrednio do powierzchni elementu żelbetowego. Umieszcza się ją w tych przekrojach, które wykazują deficyt rozciąganego zbrojenia stalowego i ta dodatkowa warstwa zbrojenia zewnętrznego ma na celu wyeliminowanie tego niedoboru. Zarówno w fazie wbudowywania, jak i późniejszej eksploatacji nie stosuje się jakichkolwiek dodatkowych łączników mechanicznych, a trwałe połączenie pomiędzy kompozytem i betonem wykonywane jest jedynie przy użyciu dwuskładnikowych klejów.Wanalizie obliczeniowej takich elementów, podobnie jak w przypadku klasycznych konstrukcji żelbetowych, przyjmuje się zasadę zachowania płaskich przekrojów, czyli pełną zgodność odkształceń pomiędzy FRP i podłożem betonowym (rysunek 1). W badaniach elementów wzmocnionych kompozytami, oprócz standardowych trzech typów zniszczenia, występujących w konstrukcjach żelbetowych, tj. wyczerpania nośności betonu w strefie ściskanej lub stali i kompozytu [...]

 Strona 1