Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DARIA MICHALEC"

Zagrożenia korozyjne i wybrane metody ochrony budowli inżynierskich przed korozją DOI:


  1. Wstęp Procesy destrukcyjne są w naturze nieuniknione, co wynika z dążenia układu do stanu minimum energetycznego i wzrostu entropii [1]. Ta nieuchronność wynika m.in. z oddziaływań środowiskowych, polegających na synergicznym wpływie niszczących procesów fizycznych i chemicznych. Niedoszacowanie znaczenia tych oddziaływań powoduje ponadnormatywne zużycie obiektu uszkodzeniami korozyjnymi, a tym samym obniżenie trwałości konstrukcji. Obserwowane obecnie w skali globalnej dynamiczne zmiany klimatyczne oraz doniesienia naukowe z różnych dziedzin wskazują na konieczność pogłębionej analizy zagrożeń korozyjnych, a w konsekwencji rozszerzenia metod ochrony budowli. Zagrożenia, o których mowa, to skutek wzrastającego zanieczyszczenia środowiska w powietrzu, występowanie szkodliwych gazów (tlenków azotu, węgla i siarki), pochodnych benzenu, cieczy i ciał stałych (pyłów o średnicy aerodynamicznej nawet do 10 μm) w stężeniach przekraczających naturalne ich zawartości w atmosferze ziemskiej, w wodach śródlądowych i morskich, występowanie znacznie zwiększonej ilości substancji nieorganicznych (stałych, ciekłych i gazowych) i organicznych w tym bakterii i mikroorganizmów. Nie bez znaczenia, szczególnie w odniesieniu do wód morskich, pozostają wzrost temperatury i zawartości soli oraz obserwowane progresywnie narastające dynamiczne zjawiska hydrologiczne. 2. Przyczyny uszkodzeń konstrukcji żelbetowych W praktyce najczęstszymi przyczynami uszkodzeń konstrukcji żelbetowych są korozja mrozowa, połączona z korozją chlorkową, oraz karbonatyzacja. Szczególnie narażone na zjawiska korozyjne spowodowane działaniem chlorków są zarówno konstrukcje mostowe, jak i hydrotechniczne budowle morskie definiowane jako budowle nawodne i podwodne usytuowane w rejonie bezpośredniego kontaktu z akwenami morskimi, w pasie technicznym wybrzeża morskiego, portach i przystaniach morskich. Konstrukcje mostowe w okresie zimowym poddawane są stałym oddziaływ[...]

 Strona 1