Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Cezariusz Magott"

Tynki renowacyjne w świetle normy PN-EN 998-1:2004 oraz instrukcji WTA nr 2-9-04

Czytaj za darmo! »

Prace naprawczo-renowacyjne starych, zawilgoconych i zasolonych budynków muszą rozwiązywać problemy związane z obecnością w murze związków soli i mogą obejmować m.in. odtwarzanie izolacji oraz naprawę elewacji (czyszczenie, spoinowanie,wzmacnianie podłoży, hydrofobizację, scalanie kolorystyczne, naprawę spękanych tynkówitp.). Często są to także czynności polegające na wykonaniu nowych instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, udrożnieniu lub zmianie sposobu odprowadzeniawód opadowych, czywreszcie reprofilacji otaczającego terenu. Prace osuszeniowe obejmują rzeczywiste sposoby osuszania obiektu, np. za pomocą osuszaczy absorpcyjnych, kondensacyjnych itp. Skutkiemtych działań jest trwałe zmniejszenie poziomu zawilgocenia ści[...]

Błędy w diagnostyce prac renowacyjnych

Czytaj za darmo! »

Opracowanie technologii robót naprawczo-renowacyjnych jest skomplikowane ze względu na bardzo szerokie spektrumrobót. Są to bowiemzagadnienia związane z odtwarzaniem izolacji poziomej i pionowej, któremuszą uwzględniać obecność związków soli w zawilgoconymmurze, obejmować rzeczywiste sposoby osuszania obiektu oraz sposoby naprawy elewacji (czyszczenie, spoinowanie, wzmacnianie podłoży, hydrofobizacja, scalanie kolorystyczne, naprawa spękanych tynków itp.) oraz wiele czynności towarzyszących polegających na wykonaniu nowych instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, udrożnieniu lub zmianie sposobu odprowadzenia wód opadowych czy wreszcie reprofilacji otaczającego terenu. Niezbędne jest traktowanie każdego obiektu indywidualnie, a ogólny sposób postępowania przy pracach renowacyjnych pokazano na rysunku. Ocenia się, że ok. 45% błędów występujących w procesie ich realizacjima swój początek na etapie diagnostyki (projektowania). Pierwszą czynnością są oględziny budynku i otoczenia.Wizja lokalna pozwala na wstępną ocenę stanu technicznego obiektu oraz ukierunkowanie dalszych działań. Na tym etapie należy także przeprowadzićwywiad z użytkownikiemi/lubwłaścicielemobiektu. Chodzi o uzyskanie informacji na temat poziomu wód powierzchniowych znajdujących się w istniejących nieopodal zbiornikach lub ciekach wodnych (czy i jak często dochodziło do spiętrzeń doprowadzających do podniesienia się wód gruntowych wokół budynku) oraz na temat ewentualnej przebudowy lub nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku. Niestety na tym często kończy się diagnostyka fundamentów, natomiast powinny być wykonane odkrywki, gdyż zdarza się, iż warstwy gruntu przyległe do ścian fundamentowych ulegały przemieszczeniu. Skutkuje to tym, iż np. projektowany rurowy drenaż opaskowy będzie biegł raz w gruncie spoistym, innym razem w warstwie gruzu. Wykonanie odkrywek jest niezbędne także po to, aby określić: - cz[...]

Bezwykopowe odtwarzanie zewnętrznej izolacji pionowej


  Każdy budynek czy budowla wymaga zabezpieczenia przed oddziaływaniemczynników zewnętrznych. Jednym z takich destrukcyjnych czynników jest wilgoć i woda w obszarze gruntu. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne oraz pewna ilość roztworów chlorków, siarczanów i azotanów, przy braku skutecznie działających izolacji, wnikają w fundamenty, a następnie, na skutek kapilarnego podciągania wilgoci są transportowane do wyższych części obiektu. Dalszymetapemjest powstawanie widocznych zawilgoceń, wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenia się powłok malarskich czy odpadanie tynku, a jeżeli nie podejmie się odpowiednich czynności, prowadzących do destrukcji muru. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie wtórnej izolacji zewnętrznej, ale w niektórych sytuacjach jest to bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Odtworzenie izolacji wodochronnych bez odkopywania budynku jest możliwe w przypadku zastosowania izolacji: - wannowej (rysunek 1), czyli przeciwwilgociowego lub przeciwwodnego, zabezpieczenia wewnętrznej powierzchni przegrody. Zaizolowane pomieszczenie jest suche i może być normalnie użytkowane (choć z pewnymi ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki izolacji wewnętrznej), ale przegroda jest cały czas wilgotna/mokra; - strukturalnej (rysunek 2), czyli zabezpieczenia przeciwwilgociowego bazującego na środkach chemicznych, które jest aplikowane w strukturę przegrody w sposób iniekcyjny; w przypadku zastosowania specjalnych technik może być także wykonywane w murach warstwowych; - kurtynowej (rysunek 3), czyli przeciwwilgociowego lub przeciwwodnego iniekcyjnego zabezpieczenia, skutkującego ochroną przegrody pionowej lub poziomej od strony przyległego gruntu, które stosuje się wtedy, gdy zabezpieczenia wykonywane tradycyjnymi metodami z przyczyn technologicznych i/lub finansowych są niecelowe lub niemożliwe. Izolacje tego typu wykonywane są przede wszystkimw budynkach istniejących. Niekiedy[...]

Trudności związane z wykonaniem izolacji wtórnych DOI:10.15199/33.2018.05.16


  Wykonanie hydroizolacji wtórnych prostych przekrojów nie jest trudne. Problemy zaczynają się w przypadku bardziej skomplikowanego kształtu budynku, różnicy poziomówposadowienia, częściowego podpiwniczenia, obecności sklepień czy renowacji pojedynczych segmentów w zabudowie szeregowej. W tej sytuacji praktycznie każde rozwiązanie powinno zostać dostosowane do konkretnego obiektu. Wykonanie izolacji wtórnej w segmencie budynku w zabudowie szeregowej Prace renowacyjne obejmowały tylko jeden segment. Budynek jest częściowo podpiwniczony, a schody prowadzące do piwnicy (oznaczone jako 1 na rysunku 1) znajdują się przy ścianie wspólnej z sąsiednim budynkiem. Dodatkowym utrudnieniemjest różny poziomposadzki części podpiwniczonej - pomieszczenia 2, 3 i 4 są na tym samym poziomie, natomiast pomieszczenie 5 jest niżej (rysunek 1). Budynek jest prosty (na rzucie prostokąta), ale poprawne wykonanie prac renowacyjnych jest technicznie trudne. Analiza części podpiwniczonej. Ścianę fundamentową n[...]

Izolacja wannowa - zastosowanie, ograniczenia, problemy DOI:


  Na wybór rozwiązania konstrukcyjnego wtórnych izolacji fundamentów ma wpływ wiele czynników, począwszy od stopnia obciążenia wilgocią (wilgoć gruntowa, kondensacyjna, woda pod ciśnieniem, woda opadowa itp.), a skończywszy na stanie obiektu (zarysowania i pęknięcia elementów konstrukcji, konieczność wykonania wzmocnień itp.) oraz innych działających na niego obciążeniach czywystępujących czynnikach agresywnych (np. obecność agresywnych substancji w wodzie gruntowej). Należy także mieć na uwadze poprzednie, obecne i przyszłe przeznaczenie obiektu oraz właściwości zastosowanych pierwotnie materiałów (np. skłonność do pęcznienia, możliwość wejścia w reakcje chemiczne z materiałem naprawczymczy uszczelniającym) iwzględy ekonomiczne.Wskazówki dotyczące wyboru koncepcji podane są w tabeli 1. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, choć nie zawsze możliwym do wykonania, jest wariant z rysunku 1. Całkowicie odtworzone izolacje wtórne zapewniają odcięcie dopływuwody iwilgoci z zewnątrz.Natomiast rysunek 2 pokazuje wewnętrzne uszczelnienie typu wannowego. Zasadniczą różnicą pomiędzy wtórną zewnętrzną izolacją pionową a izolacją wewnętrzną typu wannowego jest to, że w przypadku izolacji wannowej przekrój ściany cały czas pozostaje wilgotny, narażony na destrukcyjne oddziaływanie nie tylko wody, ale również rozpuszczonych w niej szkodliwych soli. Pojawiają się więc dodatkowe problemy z uzyskaniem odpowiedniej termoizolacyjności przegrody [1, 2, 5]. Jedynym powodem zastosowania takiego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego jest sytuacja, gdy izolacja od strony zewnętrznej jest technicznie niewykonalna lub analiza kosztów jej wykonania w połączeniu z analizą warunków przyszłego użytkowania budynku, jego życia itp. wykazuje, że izolacja zewnętrzna (która jest rozwiązaniemdużo droższym)wydaje się nieuzasadniona. Izolacja wewnętrzna wymaga odpowie[...]

 Strona 1