Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT BARBUCHA"

Zastosowanie matryc DMD do bezpośredniego naświetlania obrazu ścieżek elektrycznych o wysokiej gęstości upakowania na płytkach drukowanych

Czytaj za darmo! »

Dzisiejszy przemysł elektroniczny wymaga mniejszych, lżejszych, tańszych i bardziej złożonych (szybka transmisja informacji) płytek drukowanych. Zwiększające się zapotrzebowanie na płytki drukowane o coraz większej gęstości upakowania wymaga nowych, dokładniejszych i szybkich technologii ich wytwarzania. Aby sprostać tym wymaganiom, konieczne jest opracowywanie nowych sposobów tworzenia moza[...]

Urządzenie do laserowej mikroobróbki materiałów

Czytaj za darmo! »

Na świecie stosowanie mikroobróbki laserowej staje się coraz powszechniejsze, przyczyniając się do szybkiego rozwoju wysokozaawansowanych technologii. W Polsce mikroobróbka laserowa nie jest praktycznie stosowana z powodu braku odpowiednich urządzeń. Niniejszy artykuł przedstawia laserowe urządzenie do mikroobróbki materiałów przystosowane do wykonywania szablonów do nakładania pasty lutownicze[...]

Laser Direct Imaging system for high density interconnects on PCB

Czytaj za darmo! »

The increasing demands for miniaturization and better functionality of electronic components and devices have a significant effect on the requirements facing the printed circuit board (PCB) industry. This article shows an alternative method for creating electric circuit patterns on PCB in high density interconnects technology. In this article a prototype system for laser direct imaging as well a[...]

Laserowa metoda odwzorowania schematu połączeń obwodów elektrycznych o wysokiej gęstości upakowania na płytkach drukowanych

Czytaj za darmo! »

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie naświetlania schematów połączeń elektrycznych konwencjonalną metodą fotolitografii wskazują, iż próby wykonania ścieżek elektrycznych o szerokościach i odstępach pomiędzy nimi poniżej 120 µm w warstwie miedzi na płytkach drukowanych (PCB - Printed Circuit Board) kończą się niepomyślnie ze powodu dramatycznego wzrostu liczby braków. Z analizy przyc[...]

Urządzenie laserowe do mikroobróbki folii metalowych

Czytaj za darmo! »

W Polsce działa kilkadziesiąt małych przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem płytek drukowanych metodą montażu powierzchniowego (technologia SMT - Surface Mounted Technology). W przedsiębiorstwach tych szablony do nakładania pasty lutowniczej są wytwarzane za pomocą trawienia chemicznego. Metoda ta ma kilka wad. Najważniejsze z nich jest to, że szablony są niskiej jakości. Poza tym, za [...]

Diagnostics of UV Nanosecond Laser Generated Plasma Plume Dynamics in Ambient Air Using Time-Resolved Imaging

Czytaj za darmo! »

The dynamics of UV nanosecond laser generated ablation plasma plume expanding in ambient air was investigated. The time-resolved images of the forming and expanding ablation plume were captured. Using the captured images the initial velocity of the plasma was found to vary from 6103 m/s to 7103 m/s depending on the laser pulse fluence. The plasma expansion parameters obtained by us were compared with those predicted by shockwave model and drag model. It was found that drag model better describes plasma expansion in our experiment. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań rozszerzania się w powietrzu plazmy ablacyjnej generowanej ultrafioletowym nanosekundowym impulsem laserowym. Badania polegały na wykonaniu zdjęć plazmy ablacyjnej w technice wysokiej rozdzielczości czasowej. Z analizy otrzymanych zdjęć wynika, że początkowa prędkość rozszerzającej się plazmy ablacyjnej wynosi od 6103 m/s do 7103 m/s w zależności od natężenia promieniowania laserowego. Porównano parametry rozszerzania się plazmy ablacyjnej z dwoma modelami teoretycznymi: modelem fali uderzeniowej (shockwave model) i modelem hamowania (drag model). Okazało się, że model hamowania lepiej opisuje zjawisko rozszerzania się plazmy ablacyjnej w naszych warunkach eksperymentalnych. (Badanie dynamiki plazmy ablacyjnej generowanej za pomocą nanosekundowych nadfioletowych impulsów laserowych techniką obrazowania w wysokiej rozdzielczości czasowej) Keywords: plasma, dynamics, timer resolved imaging, laser ablation Słowa kluczowe: plazma, dynamika plazmy ablacyjnej, obrazowanie w technice wysokiej rozdzielczości czasowej, ablacja laserowa Introduction The nanosecond laser ablation has many applications, such as laser micromachining, pulse laser deposition (PLD), nanoparticles and clusters formation, and material sampling for spectroscopic analysis (LIBS) [1-3]. When a high-energy nanosecond laser pulse is impinges onto the material surface,[...]

Femtosekundowe urządzenie laserowe do mikroobróbki materiałów

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano ideę działania prototypowego femtosekundowego urządzenia laserowego do mikroobróbki materiałów oraz opracowanego przez nas femtosekundowego lasera światłowodowego na krysztale Yb:KYW. Wykorzystanie ultrakrótkich impulsów laserowych w mikroobróbce materiałów oferuje dużą przewagę nad mikroobróbką długo-impulsową, ze względu na zminimalizowanie oddziaływań cieplnych w obrabianym materiale. Pozwala to na bardzo precyzyjną i czystą mikroobróbkę, dokładne cięcia i krawędzie charakteryzujące się wysokim stopniem gładkości. W prezentowanym przez nas urządzeniu zastosowano zsynchronizowany system pozycjonowania, pozwalający na pełne wykorzystanie zalet lasera femtosekundowego w precyzyjnej mikroobróbce materiałów. Abstract. In this article we present an idea and a prototype design of the femtosecond laser micromachining system and a femtosecond solid-state Yb:KYW laser that we have developed. Ultra-short laser pulses offers many advantages over the long pulse laser micromachining, due to their unique capacity to interact with different materials without transferring heat to the area surrounding the target. This allows very precise and pure laser-processing, clean cuts and sharp edges. Presented here femtosecond laser micromachining device is equipped with a synchronized motion control system, that allows to take full advantage of the femtosecond laser in high-precision micromachining. (Femtosecond laser micromachining system). Słowa kluczowe: impulsy femtosekundowe, mikroobróbka precyzyjna, laser światłowodowy, ablacja laserowa. Keywords: femtosecond pulses, precise micromachining, fiber laser, laser ablation. Wstęp Laserowa mikroobróbka materiałów za pomocą impulsów femtosekundowych wykorzystuje zjawisko ablacji laserowej, tj. całkowite odparowanie materiału z obrabianej powierzchni, w wyniku oddziaływania promieniowania laserowego z materiałem. Stanowi ona bezkontaktowy sposób obróbki materiału, który nie [...]

Zastosowanie lasera femtosekundowego do modyfikacji fotoelektrody TiO2 w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym


  Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne DSSC (ang. Dye-Sensitized Solar Cells) ciesz. si. coraz szerszym zainteresowaniem ze wzgl.du na ich potencja. w niskokosztowej konwersji .wiat.a s.onecznego na energi. elektryczn. [1]. Obecnie rekord wydajno.ci tego typu ogniw wynosi 12,3%, a szacowany na podstawie bada. stabilno.ci czas .ycia w warunkach eksploatacyjnych wynosi 10 lat. Prowadzone s. intensywne badania w kierunku zwi.kszenia sprawno.ci urz.dze. DSSC, aby sta.y si. one konkurencyjne w porownaniu do tradycyjnych ogniw krzemowych, m.in. przez zastosowanie nowych materia.ow (np. nanorurek TiO2, barwnikow o szerokim widmie absorpcji promieniowania s.onecznego) czy rozwi.za. konstrukcyjnych (np. ogniwa monolityczne, zastosowanie elektrolitu sta.ego) [2]. G.ownym celem bada. przedstawionych w niniejszej pracy jest modyfikacja z..cza: elektroda przewodz.ca/warstwa ditlenku tytanu za pomoc. wi.zki lasera femtosekundowego oraz zbadanie wp.ywu procesu spawania laserowego na parametry fotoelektryczne barwnikowego ogniwa s.onecznego. Elektrod. przewodz.c. stanowi . po.przezroczysta warstwa ditlenku cyny domieszkowanego fluorem SnO2:F . FTO, osadzona na pod.o.u ze szk.a sodowo-wapiennego, o grubo.ci 2 mm. Proces modyfikacji polega na na.wietleniu wi.zk. lasera ca.ej powierzchni z..cza: elektroda przewodz.ca/warstwa TiO2, od strony szklanego pod.o.a. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi proces ten prowadzi do nadtopienia oraz wyrownania tlenkowej warstwy przylegaj.cej do FTO, wype.niaj.c wolne przestrzenie pomi.dzy nanocz.stkami ditlenku tytanu [3, 4]. Cz... eksperymentalna W celu przeprowadzenia prac badawczych przygotowano dwa zestawy anod TiO2: niemodyfikowane oraz modyfikowane wi.zk. lasera, z wykorzystaniem ktorych zbudowano ogniwa nazywane dalej odpowiednio: referencyjne oraz spawane. W przypadku anod spawanych stosowano ro.ne warto.ci mocy promieniowania laserowego: 10, 30, 50 mW. Ogniwa zosta.y zbudowane w formie warstwowej zgod[...]

Laserowa metoda wykonywania cieczowych mikrowymienników ciepła zintegrowanych z elementami elektronicznymi DOI:10.15199/ELE-2014-095


  W dobie miniaturyzacji układów elektronicznych problem skutecznego odprowadzania z nich ciepła staje się coraz bardziej skomplikowany. Jedną z przeszkód na drodze do zwiększenia stopnia zminiaturyzowania układów elektronicznych są duże wymiary tradycyjnych systemów odprowadzających ciepło emitowane przez elementy elektroniczne (diody, tranzystory, układy scalone) [1]. Przykładem takich systemów są radiatory, na których montowane są obudowy elementów elektronicznych dużej mocy. Duże wymiary radiatorów ograniczają możliwość gęstego upakowania elementów elektronicznych na płytkach drukowanych [2]. Rozwiązaniem problemu chłodzenia układów elektronicznych może okazać się zintegrowanie układów odprowadzających ciepło z elementami elektronicznymi. Przykładem takiego rozwiązania są cieczowe mikrowymienniki ciepła zintegrowane z elementami elektronicznymi. W tym przypadku ciecz chłodząca doprowadzana jest blisko półprzewodnikowego elementu elektronicznego, co pozwala na skuteczne odprowadzanie ciepła emitowanego przez ten elem[...]

Urządzenie laserowe do naświetlania masek przeciwlutowych DOI:10.15199/48.2016.09.31

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy naświetlania masek przeciwlutowych (soldermasks) stosowanych jako zewnętrzna ochronna warstwa polimerowa na płytkach drukowanych. Opisano w nim prototyp urządzenia laserowego do naświetlania masek przeciwlutowych o dużych mocach produkcyjnych. W artykule zaprezentowano koncepcję oraz rzeczywisty model głównego układu wykonawczego, tj. głowicy naświetlającej złożonej z dużej ilości laserów połprzewodnikowych. Abstract. In this article a new method of the soldermask exposure using Digital Mirror Device (DMD) is presented. A prototype laser head for irradiation the DMD was developed and tested for soldermask production. The performance of the laser head makes it attractive for the industrial implemantation. (Laser system for soldermask exposure). Słowa kluczowe: płytki drukowane, maski przeciwlutowe, soldermaski, naświetlanie polimerów, promieniowanie UV, produkcja PCB. Keywords: Printed Circuit Boards, soldermasks, photoresits exposure, UV radiation, PCB manufacturing. Wprowadzenie Obecnie płytki drukowane można znaleźć w większości urządzeń elektronicznych, które stają się coraz mniejsze i lżejsze oraz bardziej wydajne. Złożoność połączeń na płytkach drukowanych ciągle rośnie. Coraz częściej gęstość upakowania elementów na płytkach wynosi 15/15 μm (szer. ścieżki/szer. odstępu). Z tego powodu urządzenia do produkcji płytek muszą spełniać coraz większe wymagania dotyczące precyzji ich wykonania. Jednym z bardziej istotnych etapów produkcji płytek jest naświetlanie promieniowaniem UV polimerów pokrywających poszczególne warstwy płytek. Stosowanymi źródłami promieniowania UV są głównie lampy halogenowortęciowe. W procesie naświetlania popularna jest ciągle metoda fotolitograficzna, wykorzystująca klisze fotograficzne ze wzorem maskującym [1]. Jednakże, ze wzrostem złożoności połączeń na płytkach konieczne stało się opracowanie nowych technologii, stosujących promieniowanie laserów UV zamiast promieniowania lamp h[...]

 Strona 1  Następna strona »