Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Stefania Kinal"

By-products of the bioethanol manufacturing process from cereals. Produkty uboczne procesu wytwarzania bioetanolu ze zbóż


  Loose and pelleted dried distillers grains with solubles (DDGS) dervied as by-products of EtOH prodn. from corn, barley-corn and wheat-corn mixts. were studied for chem. comp. gross energy, protein and fat contents, as well as for amino acids and mycotoxins. The highest crude protein content was obsd. in wheat-corn DDGS (35.34%) while the highest crude fat content (12.83%) in corn DDGS (P􀁤0,01). All studied DDGS were rich in essential amino acids. Acid detergent-insoluble N was contained in loose and pelleted corn DDGS (16.44 and 11.65% of total N, resp.). The highest contents of crude fibre, neutral detergent fibre and crude ash were found in corn DDGS. The mycotoxins contents did not exceed the allowable limits. Oceniono skład chemiczny produktów ubocznych pochodzących z produkcji bioetanolu, obejmujących sypkie i granulowane suszone pełne wywary zbożowe DDGS (dried distillers grains with solubles) (kukurydziany, jęczmienno- kukurydziany i pszenno-kukurydziany). Formy sypkie DDGS zawierały nieco mniej energii niż granulowane. Najwięcej białka ogólnego miał DDGS pszenno-kukurydziany (35,34%), a tłuszcz surowy (12,83%) DDGS kukurydziany. Były one zasobne również w aminokwasy egzogenne. Azot nierozpuszczalny w kwaśnym detergencie (ADIN) w DDGS kukurydzianym sypkim i granulowanym wynosił odpowiednio: 16,44 i 11,65% N og. DDGS kukury-dziane zawierały najwięcej włókna surowego, włókna neutralno-detergentowego i popiołu. Zawartość mikotoksyn ochratoksyny A, deoksyniwalenolu, toksyn T-2 i HT-2, zearalenonu, fumonizyny B1 i B2 w DDGS kukurydzianych i pszenno-kukurydzianych była niższa niż wartości dopuszczalne dla tych produktów. Niekorzystny wpływ produktów spalania konwencjonalnych surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel) na środowisko przyczynia się do poszukiwania alternatywnych paliw. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie produkcją biopaliw płynnych z materiałów roślinnych.[...]

Sole potasu, wapnia i magnezu niezbędne w regulacji bilansów kationowo-anionowych pasz i dawek TMR

Czytaj za darmo! »

Na 140 krowach mlecznych z jedenastu ferm w południowo-zachodniej Polsce przeprowadzono badania monitoringowe zawartości kationów (Na+, K+) oraz anionów (Cl-, SO4 2-) w paszach i komponentach dawek pokarmowych TMR (total mixed ratio) dla krów. Wykazano, że pasze, a tym samym i dawki pokarmowe wyraźnie różniły się zawartością badanych jonów. Zróżnicowane zawartości kationów i anionów w paszach miały wpływ na wartości bilansów kationowo-anionowych pasz i dawek pokarmowych DCAB (dietary cation-anion balance), a także na wskaźniki równowagi kwasowo-zasadowej w krwi krów objętych badaniami. Wartości tych wskaźników oraz zawartość Na+, K+ i Ca2+ w krwi krów w nieznacznym stopniu zależały od DCAB dawek, na co wskazują wyliczone niskie wartości współczynników R2 przy równaniach regresji. Uzyskane wyniki dowodzą, że ze względu na rodzaj stosowanych w żywieniu krów pasz, głównie kiszonek z kukurydzy, uzyskanie odpowiednich wartości DCAB (300-400 mEq/ kg s.m.) wymaga podawania w dawkach TMR soli o wysokim dodatnim bilansie kationowo-anionowym, takich jak sole potasu, wapnia i magnezu, produkowane przez przemysł chemiczny. Blood of 140 dairy cows from 11 dairy cow farms in southwest Poland was analyzed for contents of Na+, K+ and Ca2+ ions as well as for O2 and CO2 partial pressure and active HCO3 and BE(E). The detd. values were correlated with contents of Na+, K+, Cl- and SO4 2- ions in the cow corn silage and total mixed rations. An addn. of K, Ca and Mg salts to the cow feed was recommended. Składniki mineralne stanowią grupę substancji chemicznych niezbędnych do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mimo ciągłej wymiany składników organizm utrzymuje homeostazę środowiska wewnętrznego. Podawanie nadmiernych lub niedoborowych ilości składników mineralnych bez uwzględnienia ich wzajemnego oddziaływania w procesach przyswajania może niekorzystnie wpływać na organizm zwierząt. Stąd też konieczna jest analiza żywienia mi[...]

Ocena chemiczna i biologiczna fosforanów paszowych


  Ocena chemiczna badanych jednowapniowego, wapniowo-sodowego i nowego dwuwapniowego fosforanów paszowych wykazała, że zawartość fosforu ogólnego w tych fosforanach mieściła się w przedziale 18,20-21,95% mas. Zawartość związków fosforu w postaci rozpuszczalnej w roztworach HCl oraz kwasu cytrynowego była również wysoka. Takie formy związków fosforu uważane są za dobrze przyswajalne przez zwierzęta. W badaniach biologicznych na tucznikach stwierdzono, że absorpcja pozorna fosforu z nowego fosforanu dwuwapniowego wynosiła 76,8%, a przy stosowaniu fosforanu paszowego jednowapniowego i wapniowo-sodowego 73,5 i 74,4%. W testach biologicznych na jagniętach stwierdzono absorpcję pozorną fosforu z nowego fosforanu dwuwapniowego 56,8%, a przy stosowaniu fosforanu paszowego jednowapniowego i wapniowo-sodowego odpowiednio 54,6 i 51,28%. Com. Ca(H2PO4)2 .H2O, CaHPO4 .2H2O and new Ca4Na(PO4)3 feed components were studied for soluble P (16.06-21.65%) as well as F, Pb, Cd, As and Hg (below 0.19%, 7.55%, 4.45%, 6,60% and 0.095%, resp.) and then added to fodders for pigs and sheeps grown for 42 and 70 days, resp. to cover the demand for P in 30% and 42%, resp. The animal feces, urine, bones and blood were analyzed for P. The new Ca4Na(PO4)3 additive was the best source of P for the test animals. Zróżnicowana jakość fosforanów, wynikająca głównie z różnorodności surowców użytych do ich produkcji oraz stosowanych technologii1, 2), zmusza do ich oceny chemicznej i biologicznej. Materiały paszowe pochodzenia roślinnego stosowane w żywieniu zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy są ubogie w fosfor, stąd też konieczne jest uzupełnianie dawki pokarmowej fosforem, pochodzącym z fosforanów paszowych, w ilości 30-50% zapotrzebowania zwierząt3-5). Produkcja fosforanów paszowych w technologii nieorganicznych związków fosforu stanowi, po nawozach fosforowych, drugą pozycję w zakresie tonażowym przemysłowych procesów produkcyjnych1, 6-8). W miarę [...]

Fizykochemiczna i biologiczna ocena fosforanu diwapniowego wyprodukowanego metodą proekologiczną


  Dokonano fizykochemicznej i biologicznej oceny fosforanu(V) diwapniowego (DCP) uzyskanego metodą proekologiczną, który porównywano z fosforanami monowapniowym i sodowo-wapniowo- magnezowym. Oznaczono uziarnienie ocenianych fosforanów, procentową zawartość w nich fosforu oraz rozpuszczalność w wodzie dejonizowanej, 0,4-proc. kwasie solnym, 2-proc. kwasie cytrynowym i w obojętnym cytrynianie amonu. Biodostępność fosforu oceniono w badaniach bilansowo-strawnościowych na rosnących tryczkach żywionych mieszankami z udziałem ocenianych fosforanów - określono strawność pozorną i retencję fosforu. Fosforany wyraźnie różniły się między sobą uziarnieniem. Najbardziej jednorodny okazał się DCP. Rozpuszczalność fosforanów zależała od rodzaju zastosowanego rozpuszczalnika. Największą rozpuszczalność odnotowano w obojętnym cytrynianie amonu. Dla DCP produkowanego bezściekową i bezodpadową metodą proekologiczną wykazano największą biodostępność fosforu. CaHPO4·2H2O (I) was pptd. from aq. solns. of H3PO4, CaO and CaCO3, studied for grain size distribution, content of P and soly. in H2O, aq. HCl, aq. citric acid and NH4 citratesolns., and then used as fodder additive in growing rams to evaluate its bioavailability. The highest soly. of I was obsd. in neutral NH4 citrate soln. The use of I phosphate in ram farming resulted in an improvement of the P digestibility and retention. Fosfor jest zaliczany do najważniejszych składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego przebiegu podstawowych procesów biochemicznych w organizmie zwierząt. Duże zróżnicowanie lokalnej bazy paszowej pod względem zawartości i przyswajalności tego pierwiastka przez zwierzęta sprawia, że nie pokrywa ona ich potrzeb pokarmowych w tym zakresie. Dlatego konieczna jest suplementacja pokarmu dodatkami mineralnymi zawierającymi fosfor. Dodatki mineralne różnią się znacznie zawartością fosforu i jego biodostępnością w organizmie. Konieczna jest zatem fizykochemic[...]

Modyfikacja składu chemicznego produktów mleczarskich


  Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań otrzymywania soli wapniowej sprzężonego kwasu linolowego z oleju z winogron na katalizatorach tlenkowych i wzbogacania oleju rybnego w kwasy omega-3 metodą krystalizacji niskotemperaturowej oraz otrzymywania na ich bazie bioaktywnego kompleksu roślinno-rybnego. Zastosowanie opracowanych preparatów lipidowych w żywieniu krów mlecznych, w postaci dodatków paszowych na nośniku mineralnym, istotnie zwiększyło zawartość biologicznie aktywnych kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka (sprzężone kwasy linolowe c9t11 i t10c12, kwas trans-wakcenowy, kwas eikozapentaenowy i kwas dekozaheksaenowy). Również sery podpuszczkowe wyprodukowane z mleka krów otrzymujących preparaty lipidowe miały korzystniejszy skład, zbliżony pod względem profilu kwasów tłuszczowych do składu wykorzystanego do ich produkcji surowica. Najkorzystniej skład chemiczny produktów mleczarskich zmodyfikował bioaktywny kompleks roślinno-rybny. Grape seed oil was isomerized on CaO in (HOCH2)2 to Ca conjugated linolate (5.6%), while a fish oil was lowtemp. crystd. to increase content of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids to 41.5%. Both prepns. were supported on a com. humus-mineral sorbent and used as a supplement cows diet at 400 g/head/day to modify the fatty acid profile of milk fat. The share of conjugated dienes of cis-9, trans-10 and trans-10, cis-12 linoleic acids C18:2 in milk fat increased by 55-150% and trans-11 vaccenic acid C18:1 by 62-110% as a result of the diet improvement. Transfer of the fatty acids profile from milk to rennet cheese was also confirmed. Piotr Nowakowskia, Bożena Patkowska-Sokołaa, Robert Bodkowskia, *, Tadeusz Szulca, Stefania Kinala, Wiesława Walisiewicz-Niedbalskab, Zygmunt Usydusc aUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; bInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa; cMorski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia Modyfikacja składu chemiczne[...]

 Strona 1