Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"ZENON KIDOŃ"

Porównanie metod oceny trajektorii stabilograficznych

Czytaj za darmo! »

Zastosowania elektroniki obejmują wiele dziedzin, stanowiących nieodłączny element naszego życia codziennego. Szczególnie istotnym obszarem zastosowań zdaje się być medycyna, a ściślej - ogólnie pojęta diagnostyka. W tę tematykę wpisują się zagadnienia poruszone w tym artykule. Stabilografia jest metodą diagnostyczną pozwalającą na ocenę stabilności układu równowagi człowieka. Badania tego [...]

Metoda weryfikacji procesu pobierania danych stabilograficznych

Czytaj za darmo! »

Stabilografia statyczna jest nieinwazyjną metodą oceny sprawności układu utrzymywania równowagi. Podczas statycznego badania stabilograficznego badany stoi na platformie rejestrującej mimowolne ruchy jego ciała. Uzyskana w ten sposób trajektoria przemieszczania punktu przyłożenia wypadkowej sił nacisku stóp COP (ang. Center of Pressure) zawiera informację o zmianach położenia rzutu środka ciężkości ciała pacjenta na płaszczyznę podparcia COM (ang. Center of Mass) [1]. Badanie trwa na ogół od 30 do 60 sekund. Trajektoria stabilograficzna jest następnie poddawana parametryzacji, przy czym w praktyce diagnostycznej najczęściej wykorzystuje się parametry pozwalające ocenić "rozmiar" trajektorii [2]. Im mniejsza wartość tego typu parametru, tym lepsza kondycja układu utrzymywania r[...]

Analiza trajektorii stabilograficznych z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych

Czytaj za darmo! »

Stabilografia statyczna jest powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną, dostarczającą istotne informacje o stanie układu utrzymywania równowagi człowieka. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tego typu badaniach jest platforma stabilograficzna. Urządzenie to, będące zespołem przetworników siły, pozwala na rejestrację sił nacisku jakie wywierają stopy na płaszczyznę podstawy. W trakcie badania, które trwa zwykle 30…60 s., pacjent stoi w pozycji wyprostowanej na platformie (rys. 1). Mimowolnie wykonywane ruchy podlegają wówczas rejestracji, po czym odpowiedni algorytm obliczeniowy tworzy tzw. trajektorię stabilograficzną, obrazującą przemieszczanie punktu przyłożenia wypadkowej sił nacisku stóp COP (ang. Center of Pressure). W diagnostyce medycznej bardzo rzadko bezpośredniej, wizualnej analizie podlegają same trajektorie. Powszechnie stosuje się różnego rodzaju techniki parametryzacji, których efektem jest przyporządkowanie trajektorii pewnej wartości liczbowej, charakteryzującej układ utrzymywania równowagi pacjenta. W literaturze można znaleźć wiele definicji owych parametrów [1]. Do najczęściej stosowanych można zaliczyć: - wypadkowe (średnie) wychylenie punktu COP trajektorii od punktu jej geometrycznego środka (XC,YC), - pole pod "rozwiniętą" trajektorią, liczone jako suma pól cząstkowych obszarów wyznaczonych przez dwa kolejne punkty trajektorii i punkt jej środka (XC,YC), - długość trajektorii. Wymienione parametry opisują geometrię, co pozwala na pewnego rodzaju ocenę "rozmiaru" trajektorii. Zupełnie odmienne podejście do problemu można znaleźć w pracy [2], w której autorzy zastosowali analizę fraktalną, opisując trajektorię za pomocą wykładnika Hursta. Podjęto również próby zastosowania transformaty Fouriera w omawianym zagadnieniu [3, 4], czy też analizy czasowo-częstotliwościowej [5, 6]. Sformułowanie problemu Bardzo istotnym źródłem informacji o stanie pacjenta jest dynamika przemieszczania [...]

Test stabilografii nadążnej


  Do oceny stabilności układu utrzymywania równowagi człowieka powszechnie wykorzystuje się stabilografię statyczną. Podstawowym narzędziem stosowanym w tej metodzie jest platforma stabilograficzna wraz ze specjalnym oprogramowaniem. Za jej pomocą rejestrowany jest sygnał stabilograficzny opisujący zmiany położenia w czasie punktu przyłożenia wypadkowej sił nacisku na płaszczyznę platformy, tzw. punkt COP, (ang. Center of Pressure) [1]. W czasie badania, które trwa zwykle 30…60 sekund, pacjent proszony jest o możliwie najlepsze utrzymywanie równowagi w pozycji stojącej. Wyróżnia się przy tym wariant z oczami otwartymi i zamkniętymi. Po otrzymaniu tych wskazówek następuje rejestracja sygnału [2]. Uzyskana w ten sposób trajektoria zawiera informację o sprawności całego układu utrzymywania równowagi, jak i jego poszczególnych składowych (na przykład: ośrodkowego układu nerwowego czy błędnika). Ponadto, rozwijaną w ostatnich latach dziedziną zastosowań stabilografii jest diagnozowanie oraz ocena postępów w rehabilitacji wad postawy oraz uszkodzeń układu mięśniowo-kostnego, zwłaszcza dolnej partii ciała człowieka [3]. Nowe możliwości w zakresie zastosowań stabilografii statycznej w diagnostyce medycznej i rehabilitacji stwarza wprowadzenie biologicznego sprzężenia zwrotnego do schematu badań. W tym przypadku, stanowisko do badań uzupełnione jest o dodatkowy monitor komputerowy. Ekran ten - umieszczony na wysokości wzroku pacjenta - służy do wyświetlania bodźca wzrokowego. Zadaniem pacjenta jest wówczas takie przemieszczanie własnego punktu COP (wyświetlanego również na ekranie), aby nadążał on za poruszającym się bodźcem bez odrywania stóp od płaszczyzny platformy. Koncepcja ta znacząco zwiększa możliwości diagnostyczne. Może być także stosowana w procesie rehabilitacji układu kostno-mięśniowego dolnej partii ciała. Prace w tym drugim zakresie prowadzone są od kilku lat w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej [4]. Stan[...]

Ocena postępów rehabilitacji za pomocą testu stabilografii nadążnej DOI:10.12915/pe.2014.09.14

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje metodę oceny postępów rehabilitacji za pomocą testu stabilografii nadążnej. Głównym efektem prac jest metoda wydzielania oraz parametryzacji subtrajektorii różnicowych lewej i prawej nogi z pierwotnej trajektorii stabilograficznej. Badania pilotażowe pacjentów przeprowadzone w czasie rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego wskazują na to, że porównanie parametrów lewej i prawej subtrajektorii różnicowej z wykorzystaniem zaproponowanych metod pozwala na ocenę postępów rehabilitacji. Abstract. The paper presents the rehabilitation progress evaluation method by means of follow-up posturography test. The main effect of the work is left and right differential subtrajectory subtraction (from the original one) and theirs parameterization method. Preliminary examinations of the patients after hip replacement surgery shows that presented approach allows to evaluate the rehabilitation progress. (Rehabilitation progress evaluation by means of follow-up posturography test). Słowa kluczowe: stabilografia nadążna, trajektoria różnicowa, otoczka wypukła, endoprotezoplastyka stawu biodrowego. Keywords: follow-up posturography, differential trajectory, convex hull, hip arthroplasty. doi:10.12915/pe.2014.09.14 Wstęp Stabilografia (posturografia) zajmuje się rejestracją oraz analizą sił nacisku stóp człowieka na płaszczyznę podstawy. W stabilografii statycznej osoba badana stoi swobodnie na platformie stabilograficznej starając się zachować swoje ciało w stanie równowagi. Badanie trwa od 30 do 60 sekund [1]. Przemieszczający się punkt przyłożenia wypadkowej sił nacisku stóp na płytę górną platformy (COP - Center of Pressure) w funkcji czasu tworzy tak zwaną trajektorię stabilograficzną i obrazuje mikroruchy jakie wykonuje osoba stojąca w celu utrzymania równowagi [2]. Dokonując analizy oraz parametryzacji trajektorii stabilograficznej można wnioskować o stanie układu utrzymywania równowagi badanego oraz diagnozować sc[...]

Analiza harmoniczna zespolonego sygnału stabilograficznego DOI:10.15199/48.2017.04.43

Czytaj za darmo! »

Test stabilografii nadążnej jest kliniczną metodą diagnostyczną pozwalającą na ocenę stanu układu utrzymywania równowagi człowieka. W artykule zaproponowano metodę analizy danych stabilograficznych opartą na analizie fourierowskiej sygnału zespolonego. Parametr zaproponowany w artykule umożliwia ocenę symetrii postawy osoby badanej. Podejście to może być wykorzystane od oceny postępów rehabilitacji osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Abstract. The follow-up posturography test is a clinical assessment technique that provides quantitative information about a patient's functional ability to maintain balance. The paper presents a method of stabilographic signal analysis which is based on Fourier analysis of complex-valued data. The parameter proposed in the article enables postural symmetry assessment. This approach can be used to evaluate the rehabilitation progress of the patients after total hip replacement surgery. (Harmonic analysis of a complex-valued stabilographic signal). Słowa kluczowe: stabilografia nadążna, endoprotezoplastyka stawu biodrowego, analiza harmoniczna, przetwarzanie sygnałów. Keywords: follow-up posturography, hip arthroplasty, harmonic analysis, signal processing. Wstęp Stabilografia statyczna zajmuje się rejestracją mimowolnych zmian punktu położenia wypadkowej sił nacisku na płaszczyznę postawy człowieka swobodnie stojącego na platformie stabilograficznej. W wyniku rejestracji uzyskujemy trajektorię przemieszczania się tegoż punktu (w literaturze punkt ten nazywany jest COP - Center of Pressure) [1]. W oparciu o pozyskane dane dokonuje się oceny układu odpowiedzialnego za utrzymanie równowagi. Ocena ta możliwa jest na podstawie samego przebiegu trajektorii, jednakże w praktyce medycznej najczęściej przeprowadza się parametryzację, w wyniku czego otrzymujemy pewną wartość, opisujących wybraną cechę trajektorii [2,3]. Najczęściej stosowane w praktyce metody parametryzacji trajektorii stabilograficzny[...]

Stanowisko stabilograficzne do oceny stanu pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój diagnostyki medycznej nie byłby możliwy bez równie intensywnego rozwoju elektroniki. Dokonujący się w tych dziedzinach postęp stanowi niezwykle ważny element naszego życia, gdyż pozwala na wykrycie wielu chorób we wczesnym stadium, dając tym samym nadzieję na szybki powrót do zdrowia. Co również istotne, elektronika przyczynia się do poprawy jakości i efektów rehabilitacji [...]

Ocena symetrii postawy z wykorzystaniem miar stopnia symetrii bilateralnej i obrotowej trajektorii stabilograficznej

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano oryginalny sposób oceny symetrii postawy oparty na analizie kształtu trajektorii stabilograficznej uzyskiwanej w trakcie testu stabilografii nadążnej. Opracowany w ramach współpracy Politechniki Śląskiej ze Śląskim Szpitalem Reumatologiczno- Rehabilitacyjnym test stabilografii nadążnej wykorzystywany jest w rehabilitacji osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i bezpośrednio związany jest z procesem kształtowania prawidłowego stereotypu postawy. Zaproponowana metoda oceny symetrii postawy oparta jest na kwantyfikacji stopnia symetrii bilateralnej oraz obrotowej trajektorii rejestrowanej w trakcie testu stabilografii nadążnej. Abstract. The article presents a novel method of postural symmetry quantification based on shape analysis of COP (Center Of Pressure) trajectories measured during the follow-up posturography test session. The test itself is a result of mutual cooperation between Silesian University of Technology and Silesian Rheumatology and Rehabilitation Hospital. It's main purpose is to support the process of restoration of optimal bilateral body weight distribution during the rehabilitation of patients that underwent alloplastic hip surgery. The symmetry quantification approach proposed in this paper utilizes bilateral and rotational symmetry measures calculated for the COP trajectories registered during the follow-up posturography test sessions conducted on a daily basis as part of the rehabilitation program.(Postural symmetry evaluation using bilateral and rotational symmetry degrees calculated for stabilographic trajectories). Słowa kluczowe: ocena symetrii postawy, stabilografia nadążna, analiza sygnałów biomedycznych, przetwarzanie sygnałów. Keywords: follow-up posturography, postural symmetry evaluation, biomedical signal analysis, digital signal processing. Wstęp Stabilografia jest bezinwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą na ocenę sprawności układu utrzymywania równowagi ciała człow[...]

Ocena symetrii postawy w teście stabilografii nadążnej


  Stabilografia jest metodą diagnostyczną, w ramach której rejestrowane są, a następnie analizowane trajektorie zmian sił nacisku stóp człowieka na płaszczyznę jego podstawy. Przyrządem umożliwiającym pomiar trajektorii stabilograficznych jest specjalizowane urządzenie sensoryczne zwane platformą stabilograficzną [1]. Dwupłytowa platforma stabilograficzna wraz z oryginalnym oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań przedstawionych w niniejszym artykule została opracowana w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. Podstawowe dane związane z konstrukcją platformy, jak i sposobem parametryzacji trajektorii stabilograficznych można znaleźć w pracach [1, 13, 15]. Z systemowego punktu widzenia układ utrzymywania równowagi ciała człowieka stanowi trójwejściowy blok regulacji [2]. Jego sygnały wejściowe generowane są przez układy: wzrokowy, przedsionkowy oraz somatosensoryczny (proprioceptywny i skórny). Układ wzrokowy odpowiedzialny jest za sygnalizację zmian położenia przestrzennego ciała względem otoczenia. Układ przedsionkowy dostarcza informacji na temat orientacji ciała względem wektora pola grawitacyjnego. Układ somatosensoryczny jest natomiast źródłem danych dotyczących fizycznego kontaktu kończyn dolnych z powierzchnią reakcyjną podłoża [3, 4]. System nerwowy, na bazie dostarczanych informacji, wytwarza impulsy sterujące wybranymi partiami układu mięśniowego, kompensując zaburzenia stabilności posturalnej. Należy podkreślić, iż system stabilizacji posturalnej człowieka jest w istocie układem samoistnie niestabilnym, stale wytrącanym ze stanu równowagi i jednocześnie kompensującym powstałe dewiacje [5]. Platforma stabilograficzna umożliwia rejestrację przemieszczeń punktu przyłożenia wypadkowej sił nacisku stóp na płaszczyznę podparcia - COP (ang. Center of Pressure). Ze względu na fizyczne trudności w realizacji pomiaru przemieszczeń rzeczywistego środka ciężkości ciała człowieka zastępczo mierzona jest tra[...]

 Strona 1