Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kaja Kłos"

Czynniki kształtujące szczelność betonu w technologii "białej wanny" DOI:10.15199/33.2018.05.15


  Celem stosowania technologii "białej wanny" jest uzyskanie elementu z betonu nieprzepuszczającego wody, najczęściejwbudowanegowobrębie płyty dennej i ścian fundamentowych [5], który ma chronić przed wilgocią bez dodatkowejwarstwy uszczelniającej [9].Wtechnologii tej wykonuje się najczęściej elementy jedno- i wielokondygnacyjnych obiektów posadowionych poniżej poziomu wód gruntowych - płyty denne, ściany oraz baseny, zbiorniki, studnie [13]. Technologia "białej wanny" (niem. Weisse Wanne, ang. White Box) jest powszechnie stosowana od kilkudziesięciu lat.WPolsce projektanci oraz inżynierowie budów coraz chętniej skłaniają się ku stosowaniu tej technologii, ale ze względu na brak szczegółowych wytycznych oraz norm powielane są błędy w specyfikacjach, które w znaczny sposób wpływają na trwałość konstrukcji. Jako podstawowewymaganiawymieniane są najczęściej klasa wytrzymałości betonu na ściskanie oraz klasa ekspozycji betonu w konstrukcji.Wwielu przypadkach jest to zdecydowanie niewystarczające, aby wykonać szczelny beton w technologii "białej wanny", a w efekcie trwałą konstrukcję [1, 2]. Praktyczny podział klas użytkowania konstrukcji (tabela 1) ze względu na wymaganą wodoszczelność podanowwytycznych niemieckich [4, 6], które bazują na wieloletnich doświadczeniachwprojektowaniu "białejwanny" [3]. Czynniki zagrażające szczelności konstrukcji Głównymi nośnikami związków chemicznych powodujących korozję betonu są woda gruntowa, opady atmosferyczne oraz ścieki, które wnikają w beton przez rysy, pory, a także pustki powietrzne [16].Wzwiązku z tym, już na etapie projektowania betonu w technologii "białej wanny", powinny być określone szczegółowe wymagania dotyczące właściwości betonu i technologii wykonania. Główne [...]

 Strona 1