Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej KSIAŻKIEWICZ"

Selektywność pełna i częściowa wyłączników różnicowoprądowych DOI:10.15199/48.2018.11.21

Czytaj za darmo! »

W zdecydowanej wi˛ekszo´sci u odbiorców przemysłowych i komunalnych instalacje elektryczne niskiego napie˛cia (nN) pracuja˛ w układzie promieniowym, w których instaluje sie˛ wiele poła˛czonych szeregowo wyła˛czników róz˙nicowopra˛dowych o róz˙nych pra˛dach znamionowych, pra˛dach znamionowych róz˙nicowych, charakterystykach czasowo-pra˛dowych oraz działaja˛cych przy róz˙nych kształtach pra˛dów róz˙nicowych (rys. 1). Przy takim poła˛czeniu, wyste˛puja˛ce trwale w instalacji naturalne pra˛dy upływnos´ciowe lub powstałe wskutek uszkodzenia izolacji pra˛dy raz˙eniowe, moga˛ przepływac´ przez wie˛cej niz˙ jeden wyła˛cznik róz˙nicowopra˛dowy. Rys. 1. Uproszczony schemat instalacji elektrycznej niskiego napi˛ecia w układzie promieniowym: O1, O2, O3 - odbiorniki, FI1 - zabezpieczenie róz˙nicowopra˛dowe typu AC o znamionowym pra˛dzie róz˙nicowym IΔn= 300 mA, FI2-FI4 - zabezpieczenie róz˙nicowopra˛dowe typu A o znamionowym pra˛dzie róz˙nicowym IΔn= 30 mA Spowodowa´c mo˙ze to niepo˙z ˛ adane jednoczesne zadziałanie kilku szeregowo poła˛czonych wyła˛czników róz˙nicowopra˛dowych i wyła˛czenie zasilania urza˛dzen´ elektrycznych nie tylko w uszkodzonych obwodzie, ale takz˙e w sprawnych technicznie obwodach powoduja˛c nieuzasadniona˛ utrate˛ ich dyspozycyjnos´ci. Dla uniknie˛cia takich sytuacji, wyła˛czniki róz˙nicowopra˛dowe powinny działa´c selektywnie, tzn. w przypadku pojawienia sie˛ jakichkolwiek zakłócen´ powoduja˛cych powstanie pra˛dów raz˙eniowych (prowadza˛cych do powstania niebezpiecznych napi˛e´c dotykowych) lub du˙zych pra˛dów upływnos´ciowych, powinien zadziałac´, tylko i wyła˛cznie, wyła˛cznik róz˙nicowopra˛dowy zainstalowany najbliz˙ej miejsca zakłócenia. Zadziałanie tego wyła˛cznika róz˙nicowopra˛dowego powinno spowodowac´ wyła˛czenie tylko uszkodzonego fragmentu obwodu przy zachowaniu cia˛głos´ci zasilania pozostałych obwodów i urza˛dzen´ odbiorczych. Róz˙norodnos´c´ stosowanych wyła˛czników róz˙nicowopra˛dowyc[...]

 Strona 1