Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Filip"

Zapewnienie ciągłości pracy przedsiębiorstw wodociągowych podczas wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz konieczności wprowadzenia stanów nadzwyczajnych DOI:10.15199/17.2018.10.2


  Wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czy też konieczność wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, będzie niosło za sobą niezbędność użycia zasobów rezerw osobowych i sprzętowych przez siły zbrojne oraz gospodarkę narodową. W tej sytuacji istotne znaczenie będzie miało terminowe uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych sił zbrojnych wyszkolonymi rezerwami osobowymi, sprzętowymi, jak również zapewnienie sprawnego funkcjonowania niezbędnych dziedzin gospodarki narodowej oraz administracji państwowej i samorządowej. Aby znaleźć właściwe rozwiązanie w kwestii zabezpieczenia zasobów ludzkich dla organów państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności należy rozważyć potrzebę zwolnienia z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny niezbędnej liczby pracowników, fachowców w swojej dziedzinie. Byliby to specjaliści, których nieobecność spowodowana powołaniem do wojska, mogłaby w znaczący *) Zbigniew Filip - Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 21, tel. (18) 448-66-84 Zapewnienie ciągłości pracy przedsiębiorstw wodociągowych podczas wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz konieczności wprowadzenia stanów nadzwyczajnych Providing the unbroken employment record for the waterworks company during appearing threat of the security of the country and the need to lead states of emergency Zbigniew Filip*) 360 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2018 sposób zakłócić funkcjonowanie instytucji, przedsiębiorstw, które mają newralgiczne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności kraju1) [4] 1. Reklamowanie od pełnienia czynnej służby wojskowej Należy podkreślić fakt, iż instytucja reklamowania jest bardzo słabo znana w środowisku cywilnym co często doprowadza do licznych nieporozumień szczególnie w relacjach przedsiębiorcy - Terenowe Organy Administracji Woj[...]

 Strona 1