Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Martin Straka"

Zastosowanie ilościowych metod statystycznych do śledzenia jakości surowców DOI:10.15199/62.2018.1.7


  Strategia poprawy parametrów jakości procesów oparta jest na różnicy pomiędzy zmianami ewolucyjnymi w okresie żywotności produktu a wprowadzeniem nowego produktu (zmiana rewolucyjna). Optymalizacja procesu jest odzwierciedlona we wskaźnikach kosztów. Zmniejszenie kosztów stanowi kluczowy czynnik dla konkurencyjności każdego biznesu. Koszty jakości wpływają na kierunek i intensywność w zakresie wartości dodanej w aspekcie łańcucha wartości. Śledzenie jakości procesów dotyczących surowców ma znaczący wpływ na zadowolenie klientów. Certyfikacja The strategy for improving quality parameters of processes is based on the difference between evolutionary changes in the product life cycle and the introduction of a new product by a revolutionary change. Process optimization is reflected in cost indicators. Reducing costs is a key factor for competitiveness of every business. Quality costs influence direction and intensity on the added value in the aspect of value chain. Quality monitoring in the raw material process has a significant impact on customer’s satisfaction. Company certification under market economy conditions is today a tool to acquire the status of a "world class business" or to gain competitiveness. Significance of ISO certification is the quality of production, the quality of the processes, and the quality of the products1). The worldwide trend is to increase productivity, to increase product quality, to reduce costs, to increase flexibility firmy w gospodarczych warunkach rynkowych stanowi obecnie narzędzie pozwalające na uzyskanie statusu "biznesu światowej klasy" lub zyskania konkurencyjności. Certyfikacja ISO ma istotne znaczenie ze względu na jakość produkcji, jakość procesów oraz jakość produktów1). Światowa tendencja polega na zwiększaniu produktywności, zwiększaniu jakości produktów, zmniejszaniu kosztów, zwiększaniu elastyczności oraz odpowiadaniu na potrzeby rynku. Zmiany w gospodarce światowej zmuszają firm[...]

Modeling the process for incineration of municipal waste Modelowanie procesu spopielania odpadów komunalnych DOI:10.15199/62.2015.8.4


  Stworzono model spopielania odpadów komunalnych w skali przemysłowej w celu optymalizacji przebiegu tego procesu i ograniczenia emisji. Incineration of municipal waste under industrial conditions was modeled to optimize the plant operation and minimize the dangerous emissions. Ponieważ surowcowe rezerwy świata stale maleją, to nowoczesne technologie muszą pomagać przedsiębiorstwom racjonalnie wykorzystywać wszelkie dostępne materiały jako surowce. Równocześnie następuje gwałtowny wzrost konsumpcji, w wyniku czego powstają olbrzymie ilości odpadów stałych, ciekłych i gazowych. Ze względu na rosnący niedobór surowców z jednej strony oraz zwiększające się zagrożenie dla środowiska z drugiej obserwuje się coraz silniejszą potrzebę racjonalnego i skutecznego wykorzystania odpadów, będących przyszłościowym źródłem energii i surowców. Jedną z metod utylizacji odpadów komunalnych jest ich spopielanie. Proces ten można modelować, aby osiągnąć skuteczne ograniczenie emisji. Każdego roku do firmy Koksov-Baksa (Słowacja) dostarczane jest ok. 83 Gg odpadów i spopielane w instalacji przemysłowej (rys. 1). Odpady te poddawane są kilkustopniowej segregacji. Na pierwszym stopniu oddziela się tworzywa sztuczne, elektrośmieci i drewno. Tworzywa sztuczne i elektrośmieci stanowią 18,73%, drewno w róż- The current technologies help companies economically utilize available materials, as the world reserves of raw materials are growing smaller. At the same time, the worldwide trend is characterized by increasingly rapid growth of consumption. The consumption leaves in its trail a massive amount of solid, liquid and gaseous waste. With the growing shortage of raw materials on the one hand and an increasing threat to the environment on the other hand, an increasing need for more sophisticated and efficient use of wastes, as a future source of energy and raw materials, is observed. To dispose the municipal waste, it can be incinerated. The waste incine[...]

Petri nets as a tool for production streamlining in plastics processing Sieci Petriego jako narzędzie intensyfikacji produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych DOI:10.15199/62.2015.9.37


  Przemysłowa produkcja polipropylenowych puszek i przykrywek przez wtryskiwanie została sformalizowana w postaci sieci Petriego i skutecznie wykorzystana do poprawy ekonomiki i konkurencyjności przedsiębiorstwa.Obecnie wiele produktów chemicznych, włącznie z farbami i lakierami, dostarczanych jest na rynek w puszkach z tworzyw sztucznych z przykrywkami. Formowane są one przez wtryskiwanie. Tłok wtłacza stopiony granulat polipropylenu z ogrzewanej komory do zamkniętej objętości formy. Gdy stop ten po ochłodzeniu zestali się, formę otwiera się i wyjmuje się z niej gotowy produkt. Polipropylen jest stosowany w wielu dziedzinach produkcji, obecnie głównie w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie wytwarza się z niego zarówno elementy karoserii, jak i wyposażenia wnętrza pojazdów. Polimer ten jest również wykorzystywany do produkcji puszek z przykrywkami. Może on być poddawany recyklingowi, po którym zachowuje swoje pierwotne właściwości mechaniczne. Właściwości te zależą od stopnia polimeryzacji oraz rozkładu mas cząsteczkowych. Jest to jedno z najlżejszych tworzyw sztucznych, a jego minimalna gęstość wynosi 0,89 g/cm3. W porównaniu z polietylenem o dużej gęstości ma on większą wytrzymałość mechaniczną, twardość i wytrzymałość termiczną, ale mniejszą udarność z karbem i gęstość. Aż 50-75% jego masy stanowią krystality. Wadą polipropylenu jest bardzo duża kruchość w temperaturach poniżej -10°C. Tę właściwość można poprawić przez blokową kopolimeryzację propylenu z etylenem (10%). Temperatura mięknienia izotaktycznych krystalitów polipropylenu wynosi 176°C. Jest on odporny na stałe obciążenia termiczne do 105°C i na krótkotrwałe obciążenia do 135°C1). Polipropylen ma podobną odporność na działanie czynników chemicznych i rozpuszczalników jak polietylen, ale jest znacznie mniej Com. prodn. of polypropylene cans and lids by injection moulding was formalized as a Petri net and successfully evaluated to improve the economy and competitiveness of[...]

Simulation of the process for production of plastics films as a way to increase the competitiveness of the company DOI:10.15199/62.2016.1.3


  Sporządzono modele linii technologicznych wytwarzania folii polietylenowych i polipropylenowych, ich drukowania oraz przetwórstwa do worków i opakowań w pełnych cyklach z wykorzystaniem programów symulacyjnych i zastosowano je z powodzeniem do optymalizacji parametrów procesu produkcyjnego.Nowoczesne procesy produkcyjne w przemyśle chemicznym charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji. Konieczność zapewnienia ciągłości produkcji stanowi motywację dla poszczególnych wydziałów zakładu przemysłowego do bezawaryjnego działania przy jak najmniejszych kosztach. Zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu to jedna z możliwości osiągania większych zysków przy równoczesnym zmniejszaniu kosztów stałych. Modele symulacji procesowej stanowią skuteczne narzędzie do wykrywania "wąskich gardeł" procesu i poprawy jego parametrów. Z pracą na modelach nie wiążą się ani dodatkowe koszty ani niebezpieczeństwo zaburzenia przebiegu procesu, czego nie można powiedzieć o eksperymentowaniu na linii produkcyjnej.The prodn. of polyethylene and polypropylene films, their printing and processing to bags and pockets in full cycles were modeled by using a com. simulation software. The process parameters were successfully optimized.Modern chemical production is distinguished by a high degree of automation, robotics and informatics. The need for continuity of production is gaining a ground for activity of individual departments to ensure an undisturbed operation of the company at the minimum of costs. The increase in the production capacity is one of the possibilities how to achieve a higher profit by fixed cost reduction. The process simulation models are very efficient tools for detecting the bottlenecks in the process course and for improving the process parameters. Neither costs nor negative impacts are connected with interfering in a simulation model of a production line, unlike to interfering in the operation of this[...]

The simulation model of the material flow of municipal waste recovery Numeryczny model materiałowego przepływu procesu odzysku odpadów komunalnych DOI:10.15199/62.2016.4.12


  Odpady komunalne są przetwarzane w kompleksie chemicznym Koksov-Baksa przez mechaniczną separację i spalanie. Dokonano symulacji numerycznej procesu i zmieniono jego parametry, tak aby ograniczyć ilość odpadów poddawanych spalaniu. W ten sposób odzyskano dodatkowe ilości surowców wtórnych (odpadowe tworzywa sztuczne, elektrośmieci, metale). Municipal waste stream is processed at Koksov-Baksa (Slovakia) chem. complex by mech. sepn. and combustion. After numerical simulation, the process parameters were changed and combustion of waste was limited. This way, some addnl. amts. of secondary raw materials (plastics, electro waste, metals) were recovered. Poprzednio przeprowadzono modelowanie procesu spopielania odpadów komunalnych, a obecnie przedmiotem symulacji stały się przepływy materiałowe odpadów komunalnych w trakcie ich przerobu. Składowane odpady oraz generowane emisje mają istotny wpływ na środowisko naturalne. Z tego też względu monitoring i optymalizacja procesów przerobu odpadów ma zasadnicze znaczenie dla minimalizowania ilości składowanych odpadów, ograniczenia emisji i zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Instytucje zajmujące się przerobem odpadów robią co mogą, aby zapewnić skuteczny recykling odpadów i ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Firmy przetwarzające odpady chcą unowocześniać stosowane procesy. Nowoczesna informatyka oferuje rozwiązania w zakresie automatyki procesów, łatwe do przemysłowego wykorzystania zarówno przez małe, jak duże firmy. Bardzo ważny jest pierwszy etap modernizacji procesów, w którym dokonuje się analizy obecnie stosowanych metod przetwarzania danych o emisjach oraz ich oceny i wizualizacji, tak aby można było dokonać wyboru dostępnych technologii, narzędzi do ich wdrażania oraz poznać współczesne trendy w przetwarzaniu danych. W każdym modelu symulacyjnym istotna jest kolejność ułożenia bloków, połączonych liniami (konektorami), określającymi kierunki przepł[...]

Design of colored Petri net models for streamlining of chemical production Konstrukcja modeli barwnych sieci Petriego w celu intensyfikacji produkcji chemicznej DOI:10.15199/62.2016.7.3


  Barwne sieci Petriego zastosowano do zilustrowania warunków przebiegu procesu, w którym wytwarzano puszki i nakrywki polipropylenowe z powierzchniowymi nadrukami. Sieci te umożliwiły stworzenie szczegółowych modeli tego dość złożonego procesu przemysłowego. Analiza modeli pozwoliła na zrozumienie roli poszczególnych operacji i procesów jednostkowych oraz na określenie krytycznych węzłów na schemacie technologicznym, które normalnie pozostałyby niezauważone. W efekcie wykryto rezerwy produkcyjne i osiągnięto pewne oszczędności, poprawiając tym samym konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zastosowanie niskopoziomowych sieci Petriego PN (Petri net) do modelowania ważnych przemysłowych procesów zostało przedstawione poprzednio1). Sieci te opisują ogólnie procesy produkcji chemicznej, a w szczególności procesy wytwarzania wybranych produktów chemicznych. Aby określić zdolność produkcyjną (przerobową) wybranego urządzenia, trzeba by skonstruować tyle sieci PN, ile różnych produktów jest wytwarzanych przy użyciu danej maszyny. Ponieważ nie można tu ustalić wszystkich rezerw produkcyjnych, to produktywność urządzenia pozostaje zaniżona2). Jeśli jakieś wybrane urządzenie służy do wytwarzania 3 różnych produktów w 5 różnych kombinacjach kolorystycznych, to często trzeba skonstruować aż 15 sieci PN, aby określić produkcyjne możliwości tego urządzenia. Tak duża liczba sieci wynika z ich specyfiki. Parametry produktów muszą być wprowadzane do sieci zgodnie z ich techniczną specyfikacją3). Są one niezbędne (wg definicji PN) do tego, by dokładnie opisać cały proces produkcyjny wraz ze składającymi się na niego operacjami, procesami i uwarunkowaniami, niezbędnymi do wytworzenia oczekiwanego produktu. Jednoznaczne określenie krawędzi, węzłów oraz przejść sieci jest jednak dość trudne, jeśli daną PN Colored Petri nets were used for modeling a process for com. prodn. of polypropylene cups and lids and colorprinting their surface. Use of the nets r[...]

Racjonalizacja zużycia materiału w chemiczno-technologicznym procesie formowania DOI:10.15199/62.2018.2.3


  Kształt materiału na wejściu może ulec zmianie podczas obróbki plastycznej z wykorzystaniem narzędzia formującego bez tworzenia się odpadów w postaci wiórów. Głównym czynnikiem mającym wpływ na jakość procesu formowania na zimno jest deformacja plastyczna obrabianych stopów lub czystych metali, która umożliwia modyfikację ich mechanicznych, fizycznych oraz chemicznych właściwości. Właściwości materiału zmieniają się w wyższych temperaturach. W szczególności, zmniejsza się odporność materiału na ciągłe zmiany kształtu. Formowanie na gorąco przeprowadza się w temperaturach powyżej temperatury rekrystalizacji metalu, gdzie trwałość materiału zanika podczas samego procesu lub tuż po nim. Tematem badań było formowanie na zimno metali. Podczas tego formowania wytrzymałość na rozciąganie oraz trwałość metali wzrasta, a wydłużenie zmniejsza się ze względu na małą plastyczność materiałów. Podczas procesu formowania występuje The shape of input material can be changed during its plastic working by using a forming tool without formation of any waste chips. The main factor affecting the quality of cold forming processes is plastic deformation of pure metals and alloys processed, which results in modification of their mechanical, physical and chemical characteristics. At elevated temperature, the material characteristics are changed. In particular, the resistance of the material against permanent shape changes decreases. Hot forming is carried out at temperatures above the metal recrystallization temperature where the material solidity vanishes during the process itself or immediately after it. The cold forming of metals was topic of the study. Tensile and hardness of the metals rise while their elongation decreases during the cold forming. A low plasticity of materials is a proof of that. Deformation of the material structure and anisotropy of mechanical characteristics take place during this process. Rationalisation of the manufacturing [...]

Asbestos exposure and minimization of risks at its disposal by applying the principles of logistics Narażenie na działanie azbestu i minimalizacja ryzyka związanego z usuwaniem azbestu poprzez wykorzystanie zasad logistyki DOI:10.15199/62.2016.5.13


  Pojęciem azbest określa się grupę naturalnych materiałów włóknistych o dużej wytrzymałości cieplnej, dobrych właściwościach elektroizolacyjnych oraz odporności chemicznej. Z tych względów azbest był w przeszłości szeroko stosowany w przemyśle chemicznym i maszynowym, górnictwie i hutnictwie jako składnik wielu produktów oraz jako element wyposażenia technicznego i technologicznego. Azbest stosowany w budownictwie jest także przyczyną schorzeń. W przeszłości był on powszechnie stosowany w budynkach administracyjnych, szkołach i szpitalach jako materiał ognioodporny. Usuwanie zagrożenia azbestowego jest czołowym zadaniem dla wielu przedsiębiorstw na Słowacji, w Polsce i w całej Europie. W pracy dokonano oceny możliwości zmniejszenia zagrożeń, związanych z oddziaływaniem azbestu w czasie jego usuwania.A review, with 8 refs., of methods and procedures used for removal of asbestos-contg. wastes (vitrification, encapsulation, solidification) at min. risk related to exposure to asbestos during its disposal. Despite the fact that environmental problems know no borders, within the article it will not deal with global ecological problems that are typical for chemical production but only with a very small part of the problems. The link between asbestos and the risk of diseases can be compared to a similar effect with the impact of the usage of gunpowder. The article focuses on the issue of minimizing the risks related to exposure to asbestos at its disposal and using the principles of logistics in this area. Clean air is an essential component of the environment. As the clean air we consider one in which the amount of pollutants does not exceed the limit values set by the research. Clean air does not result in any unpleasant or harmful effects on plants, animals and people either in short or long term. Anthropogenic air pollution consists of 5,000 kinds of chemicals out of which over 500 are included in the International Register of [...]

Logistics and chemical technology as effective means for the collection and treatment of biodegradable wastes Logistyka i technologia chemiczna jako skuteczne środki gromadzenia i przerobu biodegradowalnych odpadów DOI:10.15199/62.2016.8.27


  Przerób biodegradowalnych odpadów pochodzących z kuchni domowych i restauracji jest ważnym problemem nie tylko na Słowacji. Obecnie brak jest systemowych rozwiązań umożliwiających zbiórkę i przerób takich odpadów. Przedsiębiorstwa zajmujące się przerobem nie działają tu jednolicie i przepisy prawne wyprzedzają codzienną praktykę w tym zakresie. Podano krótki przegląd stanu obecnego w tym zakresie w Republice Słowackiej, będącej członkiem Unii Europejskiej, i przedyskutowano możliwości skutecznego przerobu tego typu odpadów.Systemy gospodarki odpadami winny być stale dostosowywane do wymagań prawa unijnego1). Znowelizowane przepisy prawne nakładają na władze miejskie obowiązek stosowania odrębnej zbiórki biodegradowalnych odpadów komunalnych (z kilkoma wyjątkami). Biodegradowalne odpady kuchenne i restauracyjne powinny być odbierane przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną lub prawną, która kieruje odpowiednim przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność władz miejskich ogranicza się obecnie wyłącznie do sortowania i odbioru biodegradowalnych odpadów kuchennych i restauracyjnych z gospodarstw domowych zgodnie z przepisami z 2009 r. dotyczącymi produktów zwierzęcych, które nie są przeznaczone do konsumpcji. Gospodarka odpadami to względnie nowa dziedzina gospodarki, która bezpośrednio zajmuje się wszystkimi etapami cyklu wytwarza The processing biodegradable waste from catering and restaurant facilities is a sensitive issue not only in Slovakia. At present, there is neither a company nor a system that could be responsible for the collection and processing of the waste. The companies focused on the treatment of such wastes do not act systematically. Legislation has overtaken the reality of everyday life in this case. Therefore, the possibilities for an effective treatment of biodegradable wastes in Slovak Republic were discussed. Waste management systems are adapted permanently to the requirements of legal regulations in the Europe[...]

Geopolimeryzacja odpadów glinokrzemianów wykorzystywanych w chemii budowlanej DOI:10.15199/62.2019.4.11


  Geopolimery to bezpostaciowe trójwymiarowe materiały wiążące uzyskiwane z krzemianu glinu, które po raz pierwszy nazwano i stworzono w późnych latach siedemdziesiątych XX w.1). Geopolimeryzacja obejmuje reakcję chemiczną pomiędzy różnymi tlenkami glinokrzemianów (Al3+ w koordynacji tetraedrycznej) z krzemianami Geopolymerization is a process for transformation of waste aluminosilicate materials into building materials with excellent properties. Geopolymers are amorphous three-dimensional alumina-silicate binder materials which are first named and developed in the late 1970s1). Geopolymerization involves a chemical reaction between various aluminosilicate oxides with silicates under highly alkaline conditions, yielding polymeric Si-O-Al-O bonds2). The network consists of SiO4 and AlO4 tetrahedra-linked alternately by sharing all the oxygen. The Al3+ in IV fold coordination demands the presence of cations in the framework to balance the negative charge3). The geopolymers, also known as poly(sialates), have an empirical formula (1): (1) where M is a cation such as K+, Na+ or Ca2+; n is the degree of polycondensation and z is 1, 2 or 31). Alkaline activation solution most commonly contains (apart from water) hydroxides either alone4, 5) or in combination with silicates6-10). However, also carbonates11, 12), aluminates and sulfates13) can be used. Geopolymer synthesis can be carried out at elevated temperatures14- 17), also at ambient temperature18, 19), even at the microwave radiation20). In the recent times, the importance of geopolymer research has been shifted from the use of natural raw material to waste and by-products as source of aluminosilicate. Every material that contains silica and alumina - bearing phases is suitable for geopolymer production, like primary (kaolinite, illite) or secondary (fly ash, slag, red mud) raw materials. Among these, fly ash is the most explored material due to its aluminosilicate composition. [...]

 Strona 1