Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Julita WINOWIECKA"

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW PROCESU ZGRZEWANIA TARCIOWEGO Z MIESZANIEM NA JAKOŚĆ ZŁĄCZY ALUMINIOWYCH DOI:10.15199/67.2018.4.1


  WPROWADZENIE W 1991 r. Instytut Spawalnictwa w Cambridge w Anglii opatentował proces zgrzewania tarciowego z mieszaniem (ang. friction stir welding - FSW). Zgrzewanie FSW jest stosowane przede wszystkim do łączenia elementów wykonanych ze stopów aluminium. Łączenie materiału następuje w stanie stałym, poniżej temperatury topnienia. Ze względu na brak przetopienia materiału, możliwe jest zgrzewanie stopów aluminium uznawanych za trudnospawalne i niespawalne. Dobrą jakość połączeń uzyskuje się podczas zgrzewania stopów aluminium serii 2xxx i 7xxx [4, 6, 27], które obecnie są łączone głównie za pomocą nitowania. Trwają również prace nad zastosowaniem FSW do łączenia elementów stalowych [20, 21] i tytanowych [19, 30]. Największym wyzwaniem w przypadku łączenia tych metali jest wykonanie narzędzi FSW z materiałów, które są w stanie zachować wytrzymałość w wysokich temperaturach, jakie występują podczas zgrzewania stali i tytanu [23]. Ostatnio FSW jest z powodzeniem wykorzystywane do łączenia polimerów termoplastycznych [2, 10, 13]. Technologią tą łączy się nie tylko materiały tego samego gatunku, ale i struktury hybrydowe wykonane z różnych materiałów [1, 5, 8, 11, 12, 22, 24, 26], często o różnych grubościach. Technologia FSW znajduje zastosowanie zwłaszcza w przemyśle transportowym, tj. w przemyśle morskim i kolejowym, samochodowym oraz lotniczym i kosmicznym. Intensywne badania nad rozwojem technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem wynikają z jej przewagi nad tradycyjnymi metodami łączenia. Przy zapewnieniu odpowiednich parametrów technologicznych, FSW umożliwia uzyskanie złączy o wysokiej jakości i dużej nośności, złączy wolnych od wad, takich jak pęknięcia gorące czy porowatość, które często towarzyszą konwencjonalnym metodom spawania z przetopieniem. FSW pozwala na łączenie materiałów, które znacząco różnią się właściwościami fizycznymi. Zapewnia obniżenie masy konstrukcji, zwłaszcza w porównaniu do nitowania, a ponad[...]

Symulacja numeryczna cienkiej struktury użebrowanej z aluminium 6061 DOI:10.15199/24.2015.9.9


  W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości wytrzymałościowych dla stopu aluminium AA 6061 wraz z symulacją numeryczną cienkiej struktury użebrowanej. Wyznaczono doświadczalnie podstawowe parametry wytrzymałościowe (E, Rm, Rp02, Agt), stałą materiałową K, wykładnik umocnienia n oraz krzywą odkształcalności granicznej. Wyznaczone właściwości zostały użyte do budowy modelu materia- łowego w symulacjach numerycznych. Analizowano proces tłoczenia cienkiej struktury z dwoma żebrami, uwzględniając różne parametry technologiczne. Wyznaczono rozkłady odkształceń plastycznych na powierzchni struktury oraz grubości ścianek. Rozważano wpływ współ- czynnika tarcia oraz zastosowanej siły docisku na rezultaty tłoczenia. In the paper the strength test results for AA 6061 are presented together with numerical simulation of thin sheet panels with stiffening ribs. The basic strength parameters (E, Rm, Rp02, Agt), material constant K, strain-hardening coefficient n and forming limit curve were determined experimentally. The determined properties were used for definition of material model in numerical simulations. Forming process of thin sheet panels with two ribs taking into account different technological parameters was analysed. The plastic strain and thickness distributions were determined. The influence of friction condition and holding force on the forming process was investigated. Słowa kluczowe: krzywa odkształceń granicznych, aluminium 6061, symulacje numeryczne Key word: forming limit diagram, aluminium 6061, numerical simulation.Wprowadzenie. Aluminium i jego stopy są po- wszechnie stosowanymi materiałami w wielu dzie- dzinach przemysłu, a w szczegó[...]

NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA PROCESU TŁOCZENIA SPAWANYCH BLACH TYTANOWYCH


  W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych oraz badań doświadczalnych procesu tłoczenia spawanych blach tytanowych. Badaniom poddano blachy z czystego tytanu technicznego Grade 2 oraz stopu tytanu Grade 5 (Ti6Al4V), znajdującym coraz częstsze zastosowanie w przemyśle lotniczym i medycynie. Analizowano proces tłoczenia czaszy kulistej wykonanej z jednorodnego materiału Grade 2 i Grade 5 oraz wsadu spawanego metodą elektronową, składającego się z krążka wykonanego z Grade 5 i pierścienia wykonanego z Grade 2. Badano wpływ zróżnicowania wymiarów poszczególnych elementów wsadu spawanego na proces kształtowania. Symulację numeryczną wykonano przy użyciu programu Pam- Stamp 2G v2012, opartego na Metodzie Elementów Skończonych (MES). Analizowano rozkład odkształceń plastycznych oraz pocienienia ścianek wytłoczki. Zaprezentowano wykresy odkształceń granicznych dla kształtowanych blach. W oparciu o wyniki obliczeń numerycznych dokonano oceny tłoczności blach. Wyniki symulacji numerycznych porównano z wynikami eksperymentalnymi. Słowa kluczowe: tłoczenie, blacha tytanowa, blachy spawane typu Tailor-Welded Blanks, modelowanie numeryczne NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF FORMING TITANIUM WELDED BLANKS In the paper numerical and experimental results of sheet-metal forming titanium welded blanks have been presented. Commercially pure Grade 2 titanium and Grade 5 titanium alloy -Ti6Al4V (the most often used in aircraft industry and medicine) were analysed. Forming the spherical drawn-parts made of the uniform Grade 2 and Grade 5 blanks as well as the electron beam welded (EBW) blanks, which consist of the disc made of Grade 5 and the ring made of Grade 2, has been analysed. An influence of dimension differentiation of the disc and ring on the forming process was tested. The numerical simulations were performed using the PamStamp 2G v2012 program based on the finite element method (FEM). Plastic strain distribution and drawn-part wall t[...]

 Strona 1