Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Kosior"

Analityka Big Data w zarządzaniu łańcuchem dostaw żywności DOI:10.15199/65.2018.9.2


  Czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0) zmienia warunki konkurowania przedsiębiorstw. O przewagach konkurencyjnych decydują coraz częściej umiejętności szybkiego i sprawnego wykorzystania posiadanych zasobów informacyjnych i danych [11]. Ze względu na ciągłość przepływów materiałowo-informacyjnych łańcuchy dostaw są jednym z tych systemów, w których ilość gromadzonych danych jest ogromna [6]. Analizy są więc naturalnym narzędziem wspomagającym proces zarządzania łańcuchami dostaw. W związku z pojawieniem się zjawiska Big Data ilość danych do analiz wzrosła w ostatnim okresie znacząco i wciąż wzrasta. Coraz częściej wskazuje się, że wykorzystanie wiedzy i wniosków płynących z analiz Big Data może prowadzić do optymalizacji działań i procesów biznesowych, a tym samym do poprawy funkcjonowania łańcuchów dostaw w różnych sektorach i branżach [10]. Łańcuch dostaw żywności jest szczególnym rodzajem łańcucha dostaw. Ze względu na cechy produktów żywnościowych (przede wszystkim ich szybkie psucie się i nietrwały charakter) jest bardziej wymagający i skomplikowany niż łańcuchy dostaw w innych sektorach [8]. Sposób jego organizacji i funkcjonowania bezpośrednio oddziałuje na życie i zdrowie konsumentów. Duże wymagania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości żywności, a także rosnące potrzeby w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów sprawiają, że rośnie potrzeba wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym. Analityka Big Data jest jedną z tych innowacji, które mogą w sposób wyraźny poprawić efektywność i konkurencyjność łańcucha dostaw żywności. BIG DATA: VOLUME, VELOCITY, variety Nie ma jednej uzgodnionej definicji dużych zbiorów danych. Najczęściej zbiory te opisuje się jako zbiory składające się z ogromnej ilości danych (volume), które przyrastają w szybkim tempie (velocity) i które charakteryzuje duże zróżnicowanie (variety). Z Big Data związane są też dodatkowe właściwości i wymogi. [...]

Wykorzystanie crowdsourcingu w przemyśle spożywczym - doświadczenia i perspektywy DOI:10.15199/65.2019.7.6


  Nowe technologie i cyfryzacja zmieniają modele biznesowe, strategie innowacji i sposoby tworzenia wartości. Paradygmat kastomizacji (personalizacji) produkcji, leżący u podstaw gospodarki cyfrowej, promuje otwarty charakter innowacji oraz ścisłą współpracę przedsiębiorstw i konsumentów w procesie projektowania, produkcji i sprzedaży dóbr i usług [4]. Włączenie konsumentów i interesariuszy zewnętrznych do wewnętrznych procesów i działań przedsiębiorstwa wzmacnia zaufanie konsumentów i klientów, prowadząc do wzrostu pozytywnych opinii na temat oferowanych produktów i usług. Równocześnie ułatwia wprowadzanie nowych produktów na rynek. Otwarte podejście do współpracy z konsumentami jest szczególnie istotne w branży spożywczej [3, 14]. Żywność oddziałuje na bardzo wiele aspektów życia konsumentów - pozwala zaspokoić pierwotne potrzeby fizjologiczne, wpływa na zdrowie i samopoczucie, jest źródłem rozmaitych wrażeń sensorycznych, w końcu, pełni istotną rolę w życiu społecznym i towarzyskim. W związku z tym wymagania konsumentów wobec żywności są bardzo wysokie. Są równocześnie zmienne - na konsumpcję żywności wpływają bowiem rozmaite trendy oraz stosunkowo szybko zmieniające się mody żywieniowe. Współpraca z konsumentami ma zatem strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstw sektora spożywczego. Absorpcja i umiejętne wykorzystanie potencjału, wiedzy oraz pomysłów konsumentów w procesach projektowania produkcji i budowania wizerunku marki w coraz większym stopniu decydują o uzyskiwanych przewagach konkurencyjnych. Crowdsourcing jest narzędziem, które umożliwia w miarę szybkie zebranie opinii i propozycji konsumentów dotyczących szeroko rozumianego funkcjonowania przedsiębiorstwa w jego otoczeniu rynkowym, zarówno w odniesieniu do oferty produktowej, jak i przekazów komunikacyjnych [17]. Jest również relatywnie tanim i atrakcyjnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy wewnętrzne zasoby kadrowe przedsiębiorstwa nie pozwalają na realizację i[...]

 Strona 1