Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Gajda‑Wyrębek"

Ponowna ocena substancji dodatkowych przez EFSA i jej konsekwencje dla producentów żywności DOI:10.15199/65.2018.9.5


  Stosowanie dodatków do żywności w Unii Europejskiej jest uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności [18]. Dodatek do żywności może być umieszczony w wykazach unijnych zawartych w załącznikach II i III do ww. rozporządzenia tylko wtedy, gdy spełnia następujące warunki określone w rozporządzeniu: - na proponowanym poziomie stosowania nie stanowi, na podstawie dostępnych dowodów naukowych, zagrożenia dla zdrowia konsumentów, - istnieje uzasadniony wymóg technologiczny, który nie może zostać spełniony w inny sposób, możliwy do zaakceptowania ze względów ekonomicznych i technologicznych, - stosowanie substancji dodatkowej nie wprowadza w błąd konsumenta. Spełnienie warunku o braku zagrożenia dla zdrowia konsumenta zapewnia ocena bezpieczeństwa danej substancji dodatkowej dokonana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Przed 2002 r. oceny bezpieczeństwa substancji dodatkowych dokonywał Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF). PROGRAM PONOWNEJ OCENY substancji dodatkowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 zobowiązuje Komisję Europejską do ustanowienia programu ponownej oceny przez EFSA bezpieczeństwa tych dodatków do żywności, które zostały dopuszczone w Unii Europejskiej przed 20 stycznia 2009 r. Program ponownej oceny został opracowany i opublikowany w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 257/2010 z 25 marca 2010 r. [17]. Kolejność, w jakiej substancje dodatkowe są poddawane ocenie, została ustalona na podstawie następujących kryteriów: ??czasu, jaki upłynął od ostatniej oceny danej substancji przeprowadzonej przez Komitet Naukowy ds. Żywności (poprzednik EFSA) lub EFSA, ??dostępności nowych dowodów naukowych, ??zakresu stosowania w żywności danego dodatku do żywności, a co za tym idzie narażenia ludzi na spożycie danej substancji, ??danych zawartych w sprawozdaniu Komisji nt. spożycia dodatkó[...]

 Strona 1