Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Skudlarski"

Historia, stan aktualny i perspektywy gorzelni rolniczych w Polsce Cz. 2. Koszty produkcji bioetanolu, aspekt ekonomiczny i społeczny


  Gorzelnie rolnicze przez ponad cztery stulecia były niezawodnym dostawcą wódki i spirytusu na polski rynek, a od 20 lat również destylatu rolniczego do odwodnienia na cele paliwowe. Niestety już w latach 90. ubiegłego wieku były obiektami pomijanymi przez decydentów; Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (od 1997 r. Ministerstwo Skarbu Państwa) w podjętej strategii prywatyzacji Polmosów także nie było skłonne do zajęcia się gorzelniami. Krajowi biznesmeni zdawali sobie sprawę z tego, że biopaliwa transportowe mogą stanowić dobry interes, tym bardziej, że zapowiadało się ich wsparcie dodatkowymi środkami. Powstały grupy zainteresowania i wsparcia w dwóch podstawowych partiach politycznych. Na początku nowego stulecia w gronie osób działających na rzecz gorzelni rolniczych znalazł się m.in. były minister rolnictwa (gorący zwolennik biopaliw transportowych) dr Marek Sawicki oraz firma Godraks Gdynia z innowacyjnym biopaliwem Eko-mix 20. Ponadto było silne wsparcie ze strony samych gorzelników i producentów surowców służących do produkcji bioetanolu. Przed 2004 r. temat biopaliw transportowych (głównie bioetanolu) był uważany za temat przyszłościowy, dający gorzelnikom nadzieję, tym bardziej, że miał wsparcie prawne w nieobligatoryjnej Dyrektywie 2003/30/EC [1], ważnej do końca 2010 r. Jednak w kolejnych latach nadzieje te nikły, krajową produkcję bioetanolu zastępował niekontrolowany import. Zmniejszenie szans naszych gorzelni nastąpiło po wejściu w życie Dyrektywy 2009/28/EC [2]. Trudną sytuację gorzelni rolniczych przed oraz po wejściu Polski do UE przedstawiono w cz. 1. artykułu w nrze 1/2013 [3]. Problemy gorzelni rolniczych produkujących na rzecz biopaliw transportowych związane są z czynnikami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi, które wystąpiły z różnym natężeniem w rożnych okresach działalności. W drugiej dekadzie obecnego stulecia problemy te ogniskują się, a bariera ekologiczna staje się barierą trudną do pokona[...]

Forecast for transport biofuels in Poland in 2020-2030 Prognoza rozwoju sektora biopaliw transportowych w Polsce w latach 2020-2030 DOI:10.15199/62.2015.12.26


  Expert system and Delphi method were used to est. the shares of biocomponents in motor fuels in 2020-2030. The share of biofuels in transport fuel will increase from 10.3% in 2020 up to 19.7% in 2030. The share of 1st generation biofuels on 2020 was estd. as 74% but will decrease down to 25% in 2030. The share of 3rd generation biofuels will increase from 5% in 2020 to 16% in 2030. Dokonano prognozy rozwoju sektora biopaliw transportowych w Polsce. Określono okres wdrożenia biopaliw II generacji i wycofania I generacji oraz udział poszczególnych generacji biopaliw (I, II i III) w Polsce w latach 2020-2030. Zhierarchizowano czynniki ograniczające rozwój biopaliw II i III generacji w Kraju. Według przeprowadzonych ankiet w 2020 r. dominować będą biopaliwa I generacji, których udział w strukturze biopaliw ogółem oszacowano na 74%. W 2025 r. udział biopaliw I i II generacji będzie zbliżony i osiągnie 46%. W stosunku do 2020 r. nastąpi spadek udziału biopaliw I generacji, a wzrośnie II generacji. Eksperci zakładają, że w 2030 r. największy udział stanowić będą biopaliwa II generacji (60%), a udział biopaliw III generacji będzie mniejszy niż I generacji. Udział biopaliw w strukturze paliw transportowych będzie wzrastał. W 2020 r. osiągnie on 10,3%, w 2025 r. 14,0%, w 2030 r. zaś 19,7%. Czynnikiem o dużej ważności okazała się być opłacalność wytwarzania biopaliw.W celu ograniczenia emisji "gazów cieplarnianych" GHG (greenhouse gas) i zużycia energii w transporcie Unia Europejska w 2009 r. uchwaliła pakiet rozporządzeń i dyrektyw1) mających na celu zmniejszenie emisji GHG w sektorze transportu. Powszechnie uznaje się, że mobilność i transport są podstawą do zaspokojenia potrzeb społeczno- -gospodarczych i nie jest możliwe ich ograniczenie. W Polsce przy przewozie ładunków najbardziej popularny jest transport kołowy, a następnie kolejowy i w minimalnym stopniu żegluga śródlądowa (ok. 7%). Tematyka ekologistyki obejmuje technic[...]

Analiza efektywności procesów logistycznych naturalnego 2-fenyloetanolu DOI:10.15199/62.2018.1.8


  Procesy logistyczne dla związku chemicznego są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jego cenę i dostępność w sieciach sprzedaży. Dlatego też analiza efektywności procesów logistycznych oparta na wybranych kryteriach jest bardzo istotnym elementem poprawy efektywności jego produkcji i sprzedaży. Dokonano analizy efektywności procesów logistycznych związanych z dystrybucją wybranego produktu chemicznego, jakim jest naturalny 2-fenyloetanol. Przeprowadzono analizę efektywności dystrybucji 2-fenyloetanolu z oszacowaniem kosztów potrzebnych do realizacji określonych działań składających się na wszystkie procesy logistyczne. Opracowana logistyka 2-fenyloetanolu obejmuje ciąg działań mających na celu jego efektywną dystrybucję od momentu wyprodukowania aż do momentu przekazania odbiorcy. Aby system logistyczny był efektywny, muszą być efektywne jego poszczególne elementy. Sposób dystrybucji produktu może być prosty, ale także może być złożony. Zależy to od wielu czynników. Przy efektywnym sposobie dystrybucji produkt chemiczny może dotrzeć do większej liczby klientów. Dzięki sprawnej logistyce możliwe jest efektywne nawiązanie relacji producenta z nabywcami zarówno pośrednimi, jak i bezpośrednimiw zależności od rodzaju występujących w niej kanałów dystrybucji. Nawiązanie takiej relacji możliwe jest dzięki udostępnieniu, w określonych warunkach, nowo wytworzonego produktu, spełniając określone i założone wcześniej kryteria. Najważniejsze jest, aby wytworzony produkt dystrybuować w precyzyjnie określonym i wybranym miejscu w takim czasie, w którym istnieje na niego zapotrzebowanie oraz w takiej ilości, aby móc w stanie spełnić wymagania, a także oczekiwania potencjalnych nabywców1). W całym systemie logistycznym danego przedsiębiorstwa produkcyjnego, dystrybucja powiązana jest ze sprzedażą oraz dostarczeniem danych produktów do nabywców końcowych2). Dawniej efektywność logistycznych procesów dystrybucji odnosiła się do badań związa[...]

 Strona 1