Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Braun"

Badania nad możliwością ekstrakcji substancji humusowych z wybranych surowców DOI:10.15199/62.2018.10.9


  Wzrastająca liczba ludności na świecie wymusza na rolnikach zwiększenie wydajności produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jednocześnie obserwowane są tendencje do zmniejszania areałów ziemi uprawnej na rzecz sektorów usługowych, mieszkaniowych oraz przemysłowych. Normy dotyczące ochrony środowiska generują kolejne ograniczenia, takie jak zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających np. podczas chowu bydła. Idea zrównoważonego rozwoju nakazuje eksploatację złóż surowców w taki sposób, aby utrzymać równowagę pomiędzy uwarunkowaniami środowiskowymi, społecznymi oraz ekonomicznymi w celu zapewnienia dostępności tych złóż dla przyszłych pokoleń. Jednym ze skutecznych sposobów pozwalających na zwiększenie wielkości produkcji i jakości żywności jest stosowanie substancji humusowych1-12). Substancje humusowe są wielkocząsteczkowymi specyficznymi koloidami organicznymi. Powszechnie występują w naturalnym środowisku lądowym i wodnym. Charakteryzują się skomplikowaną oraz niejednoznacznie określoną budową strukturalną. W ich cząsteczkach wyróżnia się zarówno fragmenty alifatyczne, jak i aromatyczne, które mogą być ze sobą skondensowane lub połączone mostkami łańcuchowymi1- 7, 13-16). KOH solns. with concns. of (i) 0.1 M, (ii) 0.25 M and (iii) 0.5 M as well as (iv) its mixt. (i) with 0.1 M Na4P2O7 soln., mixed in a 1:1 vol. ratio were used to ext. of the sum of humic and fulvic acids and humic acids from peat and lignite. The mass ratio of org. material to extractant was 1:20. In the main, the extractant (ii) was the most effective for both tested materials. Using this extractant for the lignite, the yields of the sum of humic and fulvic acids and humic acids were 47.52 and 46.47%, resp. For the peat, the yields were 29.35 and 27.90%, resp. The extractants (i) and (iv) were the least effective for lignite and peat, resp. W celu określenia możliwości ekstrahowania substancji humusowych z wybranych surowców przeprowadzono procesy ekstrakcj[...]

Zastosowanie kwasu nitrylotris(metylofosfonowego) jako czynnika kompleksującego jony manganu w układach nawozowych DOI:10.15199/62.2019.9.32


  Prawidłowy rozwój roślin uwarunkowany jest dostępnością składników pokarmowych. Na glebach żyznych, bogatych w składniki odżywcze, rośliny rosną szybko i wydają obfite plony. Na glebie, w której brakuje podstawowych pierwiastków odżywczych obowiązuje prawo minimum. Mówi ono o zależności zachodzącej między ilością i jakością zbieranych plonów a stężeniem tego składnika, który konieczny jest doprawidłowego rozwoju rośliny, a którego w glebie jest najmniej. Zasada ta ma szczególne znaczenie przy stosowaniu mikroelementów dla prawidłowego funkcjonowania roślin. Współczesna, zintensyfikowana gospodarka doprowadziła do zubożenia gleb w mikroelementy. Konieczne stało się nawożenie, którego podstawą jest optymalne dawkowanie. Mikroelementy są niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin i jakości plonów, ponieważ biorą udział w procesach katalitycznych zachodzących w komórkach roślinnych. Ich nadmiar jest szkodliwy i może doprowadzić nawet do obumierania plonów. Pierwiastki te mogą także występować w glebie w formie nieprzyswajalnej dla roślin. Istotne jest zrównoważone nawożenie mikroelementami zakładające maksymalizację plonów przy jednoczesnym stosowaniu najmniejszych możliwych dawek preparatu1-3). W celu zapewnienia odpowiedniego odżywienia roślin, przy możliwie wysokiej efektywności nawożenia i minimalnym negatywnym wpływie na środowisko, projektuje się preparaty nawozowe zawierające mikroelementy o różnym składzie i właściwościach fizykochemicznych. Mikroelementy wprowadzane są w formie związków mineralnych lub mineralno-organicznych. Nawozy mikroelementowe można podzielić na jednoskładnikowe, które zawierają tylko jeden mikroskładnik lub wieloskładnikowe, w których podczas jednej aplikacji dostarczane są co najmniej dwa mikropierwiastki. Ze względu na technikę stosowania wyróżnia się nawozy mikroelementowe stosowane prewencyjnie, których celem jest ciągłe zapobieganie niedoborom składników oraz interwencyjnie stosowane doraźnie w c[...]

 Strona 1