Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz KARWOWSKI"

Implementacja w układzie FPGA modulatora 3D-SVM dla przekształtnika 3-poziomowego z sinusoidalnym napi˛eciem wyj´sciowym DOI:10.12915/pe.2014.06.03

Czytaj za darmo! »

Przekształtniki 3-poziomowe staja˛ sie˛ obecnie coraz bardziej popularne ze wzgle˛du na moz˙liwos´c´ generowania przebiegów o mniejszej zawarto´sci harmonicznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku wytwarzania sinusoidalnego napi˛ecia na wyj´sciu przekształtnika. Algorytm modulacji SVM coraz cz˛e´sciej implementowany jest w układach programowalnych FPGA ze wzgl˛edu na du˙z ˛ a szybko´s´c działania i mo˙zliwo´s´c uzyskania duz˙ych cze˛stotliwos´ci przeła˛czania. W artykule przedstawiono implementacje˛ algorytmu 3D-SVM dla przekształtnika 3-poziomowego z sinusoidalnym napie˛ciem wyjs´ciowym w układzie FPGA Spartan 6 LX9. Przedstawione wyniki badan´ dos´wiadczalnych dowodza˛poprawnos´ci działania prezentowanej implementacji. Abstract. Three level inverters are becoming more popular due to the ability to generate outputs with less harmonic content. This is especially important when sinusoidal inverter output voltage is required. SVM modulation algorithm is frequently implemented in FPGA programmable logic due to high operating speed and ability to achieve high switching frequencies. The article presents an implementation of a 3D-SVM algorithm for a 3-level sinusoidal output inverter on a Spartan 6 LX9 FPGA. Experimental results are presented that prove correct operation of the presented implementation. (FPGA implementation of 3D-SVM modulator for a 3-level sinusoidal output voltage inverter) Słowa kluczowe: FPGA, przekształtnik 3-poziomowy z diodami poziomuja˛cymi, modulator 3D-SVM Keywords: FPGA, 3-level neutral point clamped inverter, 3D-SVM modulator doi:10.12915/pe.2014.06.03 Wst˛ep Stosowane powszechnie przekształtniki 2-poziomowe generuja˛ napie˛cie wyjs´ciowe przy uz˙yciu modulacji szeroko ´sci impulsów. Napi˛ecie wyj´sciowe ma kształt impulsów prostoka˛tnych, co powoduje pulsacje momentu elektromagnetycznego [11]. W celu zminimalizowania pulsacji d ˛ a˙zy si ˛e do uzyskania sinusoidalnego napi˛ecia wyj´sciowego poprzez zastoso[...]

Układ laboratoryjny napędu z silnikiem PMSM sterowanym z kształtującego napięcie ciągłe 3-poziomowego falownika napięcia typu NPC DOI:10.12915/pe.2014.06.031

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące budowy i sterowania napędem z silnikiem PMSM i 3-poziomowym falownikiem napięcia z diodami poziomującymi. Opracowany falownik, dzięki zastosowaniu wyjściowego filtra LC, charakteryzuje się sinusoidalnym napięciem wyjściowym. Przedstawiono również bazujący na sprzężeniu od zmiennych stanu dyskretny algorytm sterowania zapewniający uzyskanie sinusoidalnego napięcia wyjściowego o niskiej zawartości harmonicznych w szerokim zakresie pracy napędu. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych potwierdzające poprawne działanie opracowanego układu napędowego. Abstract. In this paper designing and control process of the drive with PMSM and 3-level neutral point clamped voltage inverter was discussed. Designed inverter, with the help of an output LC filter, provides true sine wave output voltage. Discrete state feedback control algorithm was used in order to obtain sine wave output voltage of the designed inverter with low harmonics content in a wide range of the drive operation. Proper operation of the designed drive was confirmed in simulation as well as experimental test results. (Laboratory setup of the drive with PMSM controlled by continuous voltage shaping NPC type 3-level voltage inverter). Słowa kluczowe: 3-poziomowy falownik napięcia z diodami poziomującymi, filtr LC, regulator od stanu. Keywords: 3-level Neutral Point Clamped Inverter, LC Filter, State Feedback Controller. doi:10.12915/pe.2014.06.31 Wstęp Powszechnie stosowane w napędach prądu przemiennego 2-poziomowe falowniki napięcia wytwarzają napięcia wyjściowe o dużej stromości narastania. Modulacja szerokości impulsów stosowana do generowania napięcia powoduje, że napięcia wyjściowe przekształtnika mają charakter impulsów prostokątnych. Omawiane rozwiązanie charakteryzuje się dużą zawartością wyższych harmonicznych w przebiegach napięć. Zjawisko to wpływa niekorzystnie na pulsacje momentu elektromagnetycznego zasilane[...]

Próżniowe otrzymywanie cienkich warstw na wielkogabarytowych, szklanych podłożach. Część 2 - linia przesyłowa


  Przemysłowe linie osadzania powłok cienkowarstwowych można podzielić, ze względu na sposób pracy, na systemy tzw. in-line i off-line. Odpowiednikiem w języku polskim są odpowiednio, potokowe i wsadowe systemy nanoszenia cienkich warstw. Różnica między nimi polega na sposobie realizacji cyklu próżniowego. W wypadku systemu potokowego (in-line) podłoża są pokrywane powłokami w sposób ciągły i przemieszczają się przez kolejne komory urządzenia przy "otwartym" wejściu i wyjściu linii. Warunki próżniowe są osiągane w wyniku pompowania kolejnych komór oraz śluz między nimi (tzw. komór buforowych). Dzięki odpowiednim rozwiązaniom konstrukcyjnym są zapewnione wymagane warunki procesów osadzania warstw przy dynamiczne "otwartym" systemie próżniowym. Kolejne partie, przesuwających się wzdłuż linii, podłoży są pokrywane w sposób ciągły powłokami cienkowarstwowymi i cykl produkcyjny zamyka się w jednym cyklu próżniowym. W wypadku systemu wsadowego (off-line), po załadowaniu do komory roboczej określonej liczby podłoży, następuje proces pompowania, procesy obróbki wstępnej podłoży, właściwy proces pokrywania warstwami, a następnie komora robocza jest zapowietrzana. Po zakończeniu cyklu próżniowego, podłoża są wyładowywane z komory, ich miejsce zajmuje następna partia podłoży i jest realizowany kolejny cykl próżniowy. Zatem na cykl produkcyjny składają się kolejne cykle próżniowe. Wybór systemu do nanoszenia cienkich warstw zależy od stawionych wymagań. Linie potokowe składają się z kilku (kilkunastu) komór roboczych, a ich długość jest rzędu kilkudziesięciu metrów. Działanie systemu wsadowego zakłada prowadzenie procesu otrzymywania warstw w jednej komorze roboczej. W systemie potokowym istnieje możliwość pokrywania wielu podłoży, ale w praktyce tylko płaskich. Mogą również wystąpić ograniczenia przy stosowaniu bardziej specjalistycznych technologii. W systemie wsadowym stwarza się różnorodne możliwości technologiczne oraz zapewnia nanos[...]

 Strona 1