Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir BIELECKI"

Jakość energii elektrycznej na rynku energii

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej. Wymieniono najczęstsze zjawiska, powodujące obniżenie wartości wskaźników określających jakość energii elektrycznej oraz ich skutki. Opisano miejsce, jakie zajmuje i jakie będzie zajmować jakość energii elektrycznej w poszczególnych segmentach rynku energii. Abstract. Problems concerning power quality have been prese[...]

Przegląd metod rozliczeń za moc bierną DOI:10.15199/48.2015.09.17

Czytaj za darmo! »

Moc bierna nie jest mocą użyteczną, ale jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz wielu maszyn i urządzeń elektrycznych. Ze względu na odmienną, wciąż niejednoznaczną interpretację fizyczną mocy biernej w porównaniu z mocą czynną, opłaty za nią są kształtowane w odrębny sposób, nie w pełni odpowiadający wymogom konkurencyjnego rynku energii. Tworzenie właściwego systemu rozliczeń za moc bierną jest przedmiotem wielu prac naukowych i dyskusji z udziałem praktyków elektroenergetyków. W artykule dokonano przeglądu dotychczasowych propozycji nowych rozwiązań sposobu kształtowania opłat i rozliczeń za moc (energię) bierną, które mogą posłużyć jako punkt wyjścia przy poszukiwaniu najlepszych rozwiązań na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Abstract. Reactive power is non-active power but it is indispensable for well-functioning of electric power system as well as for proper operation of different electric machines and devices. The still unclear physical interpretation of reactive power causes that its pricing is based on quite different rules as compared with pricing methods used in the case of active power (and active energy). Creation of adequate reactive power pricing has been a subject of large scientific research with substantial involvement of power system practitioners. This paper provides a critical literature review of different proposals of reactive power pricing that may serve as a starting point in seeking the best pricing methods to be implemented in competitive electric energy market. (Reactive power pricing - State of the art). Słowa kluczowe: moc bierna, rynek energii, opłaty za moc bierną, kształtowanie opłat za energię Keywords: reactive power, power market, payment for reactive power, power pricing Wstęp Moc bierna, jako moc nieaktywna, w przeciwieństwie do mocy czynnej, nie jest zamieniana na pracę użyteczną. Jest ona marą energii, jaka gromadzi się w wytwarzanych, [...]

Pojazdy elektryczne jako mobilne źródła mocy biernej DOI:10.15199/48.2016.11.63

Czytaj za darmo! »

Pojazdy elektryczne są elementem składającym się na inteligentną sieć elektroenergetyczną (Smart Grid), bowiem poza funkcją transportową mogą dostarczać usług energetycznych w zakresie bilansowania mocy. W tym celu można odpowiednio wykorzystywać sterowalne układy ładowania takich pojazdów. Oczywistym wydają się zastosowania w bilansowaniu energii elektrycznej o charakterze czynnym. Tymczasem, w światowej literaturze pojawiły się pierwsze opracowania, pokazujące możliwości wykorzystywania pojazdów elektrycznych do dostarczania mocy biernej, zgodnie z potrzebami systemu dystrybucyjnego. Artykuł przybliża tą problematykę, przedstawiając przegląd stanu wiedzy technicznej oraz zagranicznej literatury związanej z tą nowatorską problematyką. Abstract. Electric vehicles are components of a Smart Grid as, in addition to the transport function, they can provide ancillary energy services like balancing power in power systems. For this purpose, it is possible to use controlled charging systems of such vehicles. Obviously, electric vehicles may also be applied in balancing of the active power. Meanwhile, in the world literature, one comes across the first studies showing the possibility of using electric vehicles to provide reactive power to distribution grid, in accordance to the needs of electric power system. The paper introduces these issues, presents an overview of the state of technical knowledge and international articles related to the subject matter. (Electric Vehicles as a Mobile Source of Reactive Power). Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne, moc bierna, V2G, usługi systemowe, inteligentne sieci elektroenergetyczne Keywords: electric vehicles, reactive power, V2G, ancillary services, Smart Grid Wstęp Jednym z elementów inteligentnej sieci energetycznej (Smart Grid) jest możliwość jej współpracy z pojazdami elektrycznymi. Samochody elektryczne mogą być traktowane nie tylko jako środki transportu, ale również jako mobilne punkty realizujące [...]

Zapotrzebowanie na moc bierną - weryfikacja założenia o rozkładzie normalnym wartości DOI:10.15199/48.2017.09.04

Czytaj za darmo! »

Wiele zmiennych, badanych doświadczalnie, posiada rozkład normalny, stąd modele oparte na takim rozkładzie odgrywają znaczącą rolę w naukach przyrodniczych. Charakterystyczny kształt funkcji opisującej rozkład normalny (krzywa dzwonowa) jest determinowany dwoma parametrami, mianowicie wartością średnią i odchyleniem standardowym. Możliwość przyjęcia rozkładu danej zmiennej jako normalnego, determinuje m.in. poprawność wyboru testów statystycznych istotności różnic poszczególnych grup w ramach badanej zmiennej [1], [2]. Na podstawie założonego charakteru rozkładu konkretnej zmiennej, tworzone są również modele wykorzystywane w prognozowaniu lub zarządzaniu złożonymi strukturami. Rozkład normalny jest odpowiednim modelem rozkładu wartości zmiennej losowej w sytuacji, gdy spodziewana jest tendencja do skupiania się tychże wartości w określonym przedziale i wokół jednego, charakterystycznego punktu (środka rozkładu). Każdy z odbiorców energii elektrycznej ma indywidualne preferencje użytkowania odbiorników energii, determinowane wieloma czynnikami, również losowymi. Przy czym, spodziewanym jest, że indywidualny profil poboru energii zawiera wartości podobne lub powtarzające się, tworzące określony rozkład. W [3] opierając się na wynikach statystycznych testów normalności, pokazano, że w przypadku energii czynnej, rejestrowane przez systemy pomiarowe wielkości jej poboru nie muszą tworzyć rozkładów normalnych. W niniejszym artykule, zbadano hipotezę normalności rozkładu wartości zapotrzebowania odbiorców na moc bierną. Analizy przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste dane obciążeń, pochodzące z certyfikowanych układów pomiarowych, zainstalowanych u wybranych odbiorców. Dane dotyczyły zarejestrowanego zapotrzebowania na moc bierną pojemnościową lub indukcyjną, dostarczoną do odbiorcy przez sieć dystrybucyjną. Wartości były uśredniane przez układy pomiarowe w okresach 15-minutowych lub 1-godzinnych. Moc bierna - zarys problemów [...]

Określanie strat powodowanych obciążeniem mocą bierną - metoda nie wykorzystująca pojęcia energetycznego równoważnika mocy biernej DOI:10.15199/48.2018.09.20

Czytaj za darmo! »

Obowiązująca ustawa o efektywności energetycznej [1] wymienia “ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej" (art.19 ust.1 pkt 5 lit. a) jako przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej. Podobny zapis znajdował się we wcześniejszej ustawie z 2011 r. Pomimo tak literalnego odniesienia do tego zadania w krajowych aktach prawnych, temat ten nie jest często podejmowany przez wykonawców audytów [2]. Przyczyna może tkwić m.in. w złożoności problematyki [3]; fakcie iż kompensacja (zwłaszcza grupowa) w większości ogranicza straty energii po stronie sieci dystrybucyjnej i przesyłowej, a nie u odbiorcy czy braku praktycznych metod szacowania ewentualnych oszczędności energii. Wartości zmniejszenia strat związanych z ograniczeniem obciążenia mocą bierną można wyznaczyć na podstawie podstawowych praw elektrotechniki, lecz wymaga to dostępu do olbrzymiej liczby danych, opisujących stan pracy sieci elektroenergetycznej, co w praktyce może być kłopotliwe. Należy więc opierać się na metodach szacunkowych. Nieliczne publikacje krajowe dotyczące bezpośrednio tej problematyki np. [4], [5] wykorzystują koncepcję energetycznego równoważnika mocy biernej. Wielkość ta nie wydaje się jednak odpowiednia, co zostanie pokazane w dalszej części pracy. Energetyczny równoważnik mocy biernej - historia i definicje Energetyczny równoważnik mocy biernej ke, nazywany też “ekonomicznym równoważnikiem mocy biernej" miał być przydatny w określaniu zmian strat energii (mocy) czynnej w punktach sieci elektroenergetycznej, powodowanych zmianą obciążenia mocą bierną. Autorstwo pojęcia przypisuje się inżynierom radzieckim, którzy wprowadzili je w instrukcji eksploatacji transformatorów mocy z 1946 r. Oszacowane wartości tego współczynnika dla charakterystycznych punktów sieci SN i nn opublikowano w ZSRR w latach 50-tych XX w. [6], [7]. W nowszej publikacji [8] zaproponowano macierzową metodę określania równoważników ke w w[...]

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do szacowania spadków napięcia w sieciach niskich napięć

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej stanowią obszerną dyscyplinę, której rozwój będzie przebiegał coraz szybciej z uwagi na postęp techniczny oraz rozwój konkurencyjnych rynków energii elektrycznej. Zapewnienie dobrej jakości energii elektrycznej wymaga dobrego projektu, właściwych urządzeń do poprawy parametrów jakości, monitoringu, odpowiedniej eksploatacji i współpracy z[...]

Metody wyznaczania rozpływów mocy podczas planowania rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych SN i nn w warunkach niepewności

Czytaj za darmo! »

W niniejszym referacie omówiono zagadnienie wyznaczania rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych SN i nn w warunkach dużej niepewności danych. Sytuacja taka ma miejsce podczas planowania rozwoju tych sieci. Zaprezentowano trzy różne metody wyznaczania rozpływów mocy: metodę współczynnika jednoczesności, metodę probabilistyczną oraz metodę opartą na teorii zbiorów (liczb) rozmytych. Przeprowadzono obliczenia rozpływowe dla testowej sieci rozdzielczej SN za pomocą wszystkich wymienionych metod. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów oraz sformułowano wnioski dotyczące możliwości stosowania prezentowanych metod, jak i kierunków dalszych badań. Abstract. Power flow calculation methods in MV and LV electric distribution networks in big data uncertainty conditions have been spoken in the [...]

Wyznaczanie zakresów niepewności poziomów napięć węzłowych w obliczeniach z wykorzystaniem liczb rozmytych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwości wyznaczania zakresu niepewności wyników obliczeń poziomów napięcia w jednostronnie zasilanych węzłach sieci elektroenergetycznych z wykorzystaniem arytmetyki rozmytej. Zakres tej niepewności można łatwo oszacować bez konieczności dokonywania pełnych obliczeń na liczbach rozmytych. Znając "ostrą" wartość poziomu napięcia w danym węźle, obliczoną metodami "tradycyjnymi", jej rozrzut można skutecznie wyznaczyć korzystając z niezbyt skomplikowanych zależności. Abstract. Ways how to determine uncertainty ranges of calculation results of node voltage levels for radial electric power networks, with the use of fuzzy arithmetic, have been presented in the paper. Range of the uncertainty can be easy estimated without necessity to carry out complete calculat[...]

Wyznaczanie zakresów wartości technicznych strat mocy czynnej w liniach elektroenergetycznych przy użyciu liczb rozmytych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwości wyznaczania zakresu niepewności wyników obliczeń technicznych strat mocy czynnej w jednostronnie zasilanych liniach elektroenergetycznych z wykorzystaniem arytmetyki rozmytej. Przedstawiono wyprowadzone zależności, z których można skorzystać w celu szybkiego wyznaczenia rozrzutów strat mocy, bez konieczności dokonywania każdorazowo pełnych obliczeń na liczbach rozmytych. Przeprowadzono dyskusję na temat wpływu najczęściej występujących zjawisk fizycznych na rozmycie poszczególnych parametrów sieci, mających wpływ na straty mocy czynnej. Abstract. Possibility to calculate the uncertainty range of values of active power technical losses in radial operated electric power lines, with the use of fuzzy arithmetic, has been presented in the paper. Relationships which are useful to calculate power losses dispersions fast, without necessity to carry out complete calculations on fuzzy numbers, have been presented. Discussion on subject of influence of most often physical phenomena on fuzzyfication of particular electric network parameters, which affect on active power losses, has been carried out. (Calculating of ranges of technical active power losses values in electric power lines with the use of fuzzy numbers). Słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne, straty mocy czynnej, liczby rozmyte, niepewność danych. Keywords: electric power lines, power losses, fuzzy numbers, uncertainty of data. Wstęp Liczba rozmyta to normalny i wypukły podzbiór rozmyty o ograniczonym nośniku, określonym na osi liczb rzeczywistych. Liczba taka charakteryzowana jest przez jej wartość modalną (dla której stopień przynależności wynosi 1) oraz przez rozrzuty: lewo- i prawostronny. Liczby rozmyte dobrze nadają się do modelowania niepewności związanych z dokładnością danych i parametrów modeli oraz wyników obliczeń dokonywanych na ich podstawie. Rys. 1. Przykład liczby rozmytej "A" typu L-P z parametrami charakterystycznymi; μ(x[...]

Racjonalne użytkowanie energii w kontekście zagadnień dostarczania energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Pojęcie racjonalnego użytkowania energii (RUE) zagościło w fachowej literaturze międzynarodowej jako rozszerzenie tematyki efektywności energetycznej. W artykule przedstawiono koncepcję problematyki poruszanej w ramach dziedziny "racjonalne użytkowanie energii." Praca głównie koncentruje się na problemach technicznych, związanych z efektywnym i racjonalnym dostarczaniem energii elektrycznej. Wyodrębniono i opisano trzy filary składające się na temat racjonalnego dostarczania energii elektrycznej. Abstract. The concept of rational use of energy which is an extension of energy-efficiency problem became popular in technical letters. This tutorial paper presents a conception of themes for a new branch of science called Rational Use of Energy. The paper concerns on technological subjects dealing with rational and efficient energy supply. Three foundations composing on problem of rational provide of electrical power are identified and presented. (Rational Use of Energy and Problems of Electric Power Supply). Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, racjonalne użytkowanie energii, jakość energii elektrycznej, moc bierna, niezawodność zasilania, sieci elektroenergetyczne Keywords: energy efficiency, rational use of energy, power quality, reactive power, reliability, power networks Wprowadzenie Postulat oszczędnego gospodarowania energią w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz wyzwań cywilizacyjnych zdobywa społeczne zrozumienie i powszechną akceptację. Z działaniami mającymi na celu zaoszczędzenie energii finalnej wiążą się działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej podejmowane po stronie popytowej. Analizując definicje przytoczone w pozycjach [1] oraz [2] można stwierdzić, że pojęcie efektywności energetycznej utożsamia się ze stosunkiem uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Przez poprawę efektywności energetycznej rozumie się zwiększenie efektywno[...]

 Strona 1  Następna strona »