Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Eugeniusz Orszulik"

Charakterystyka cieplna i emisyjna brykietów z miałów węgla kamiennego i odpadów palnych DOI:10.15199/62.2018.9.19


  Miały węgla kamiennego oraz palne odpady komunalne stanowią uciążliwość dla środowiska naturalnego, a ich termiczne unieszkodliwienie w postaci brykietów umożliwia wykorzystanie ich potencjału energetycznego i zmniejszenie zużycia pierwotnych nośników energii. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło, a także dążenie do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych przyczynia się do poszukiwania nowych źródeł energii. Podejmuje się próby wykorzystania w tym celu odpadów palnych. Równocześnie unijne i krajowe akty prawne1-3) w sprawie poziomów niektórych substancji w środo-wisku zobowiązują do dotrzymania wysokich standardów w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza. Z tego względu poszukuje się nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych kotłów i palników, umożliwiających wzrost sprawności energetycznej oraz wykorzystanie paliw niskiej jakości z dotrzymaniem standardów emisyjnych4). Termiczne unieszkodliwianie odpadów palnych umożliwia odzysk ponad 80% entalpii chemicznej i pozyskanie nowego źródła energii. W rezultacie przyczynia się ono do zmniejszenia kosztów wytwarzania energii oraz ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych. W ramach pracy wykonano badania cieplne oraz emisyjności procesu spalania paliwa złożonego z odpadów komunalnych (paliwa alternatywnego) i miałów węglowych. Badania wykonano w kotle wodnym z innowacyjnym palnikiem retortowym wyposażonym w pionowy podajnik ślimakowy. Część doświadczalna Surowce Badano brykiety złożone z miału węgla kamiennego oraz odpadu palnego o kodzie 19 12 10 stanowiącego mieszaninę odpadów komunalnych. Jako lepis[...]

 Strona 1