Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Anna Barańska"

Kataster nieruchomości tematem seminarium Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Czytaj za darmo! »

17 stycznia br. na Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, a w szczególności grupę tematyczną Gospodarka nieruchomościami i kataster, której przewodniczy prof. dr hab. Józef Czaja oraz Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej kierowany przez dr hab. inż. Katarzynę Sobolewską- Mikulską, prof. ndzw. PW. Tematem seminarium był "Kataster wielowymiarowy i wielozadaniowy", a wątki przewodnie dotyczyły następujących zagadnień: źródła informacji o nieruchomościach i ich wzajemne powiązania, rola katastru w gosp[...]

Seminarium "Analiza przestrzenna rynku nieruchomości"

Czytaj za darmo! »

W dniu 5 grudnia 2013 r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się kolejne (drugie w tym roku) seminarium organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej. Tematem seminarium była "Analiza przestrzenna rynku nieruchomości". W seminarium wzięli udział przedstawiciele różnych ośrodków akademickich w Polsce: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty[...]

Seminarium nt. "Aspekty ekonomiczne rynku nieruchomości" DOI:


  W dniu 4 grudnia 2014 r., na Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, a w szczególności grupę tematyczną Gospodarka nieruchomościami i kataster, której przewodniczy prof. dr hab. Józef Czaja oraz Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej, kierowany przez panią dr hab. inż. Katarzynę Sobolewską-Mikulską, prof. nzw. PW. Seminaria te wpisały się już na stałe, mamy nadzieję, w działalność Towarzystwa. Temat tegorocznego spotkania brzmiał "Aspekty ekonomiczne rynku nieruchomości". W seminarium wzięli udział przedstawiciele różnych ośrodków akademickich w Polsce: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM), Politechniki Warszawskiej (PW), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH), Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (UEK), Uniwersytetu Szczecińskiego (US), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UP), a także przedstawiciele mBanku, rzeczoznawcy majątkowi i inni. Zebranych na Wydziale Geodezji i Kartografii PW, przywitała pani prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska- Mikulska. Wprowadzenie do dyskusji w ramach seminarium, stanowiły dwa[...]

XXV Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 29-31 maja 2017 r., w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia, na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Kortowo w Olsztynie odbyła się jubileuszowa XXV Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, organizowana we współpracy z Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Zasobów Nieruchomości tegoż Uniwersytetu. Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - prof. dr hab. inż. Ryszard Górecki, Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie - dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM, Przewodniczący Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk - prof. dr hab. inż. Jan Kryński oraz Prezydent Olsztyna - dr inż. Piotr Grzymowicz. W pierwszym rzędzie patroni honorowi Konferencji Konferencje TNN stworzyły już ćwierćwiekową tradycję co[...]

XXVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 28-30 maja 2018 r., w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w Kazimierzu Dolnym odbyła się XXVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, organizowana we współpracy z Zakładem Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej i Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęła Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. Alina Maciejewska. Konferencje TNN stworzyły już ponad ćwierćwiekową tradycję corocznych spotkań środowiska naukowego i branżowego, zajmującego się w swojej działalności zawodowej tematyką związaną z gospodarowaniem nieruchomościami. Wpisały się one na stałe w działalność Towarzystwa, obok ogólnopolskich seminariów naukowych czy działalności wydawniczej. W tegorocznej konferencji uczestniczyło rekordowo dużo, bo aż 97 osób. Wzięli w niej udział przed[...]

Morfologia powierzchni międzyfazowych w wielowarstwowych strukturach periodycznych AlGaAs/GaAs

Czytaj za darmo! »

Cienkowarstwowe heterostruktury półprzewodnikowe AlGaAs/ GaAs są stosowane do wytwarzania przyrządów mikro- i optoelektronicznych (takich jak tranzystory polowe, tranzystory bipolarne, czy diody fotoluminescyjne i laserowe). Wspomniany układ materiałowy stosuje się także w technologii epitaksji struktur kwantowych laserów kaskadowych, emitujących promieniowanie w zakresie średniej oraz dalekiej podczerwieni. Ich działanie oparte jest na wewnątrzpasmowych przejściach promienistych pomiędzy podpasmami energetycznymi, które generowane są w układach sprzężonych kwantowych studni potencjału. Precyzyjnie zdefiniowane powierzchnie międzyfazowe odrywają istotną rolę w prawidłowym działaniu optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych. Morfologia powierzchni wpływa na właściwości optyczne, elektryczne oraz energetyczne struktur półprzewodnikowych [1, 2]. Uzyskanie w układach studni kwantowych poziomów energetycznych zgodnych z teoretycznymi założeniami konstrukcyjnymi, warunkowane jest właściwą kontrolą grubości warstw hetero- -struktury, jak i uzyskaniem powierzchni międzyfazowych o odpowiedniej morfologii. Chodzi tu zarówno o ich wystarczającą gładkość, jak i o powstrzymanie zjawiska interdyfuzji składników sąsiadujących warstw, która powoduje poszerzenie interfejsu chemicznego. W przypadku kwantowych laserów kaskadowych występowanie chropowatych powierzchni międzyfazowych wpływa na intensyfikację zjawiska rozpraszania nośników z dolnego poziomu iniektorowego na dolny poziom laserowy [3]. Taki transport elektronów, zachodzący z pominięciem górnego poziomu laserowego oznacza straty i pogorszenie parametrów lasera (np. podwyższenie prądu progowego). Wpływ na morfologię powierzchni międzyfazowych AlGaAs/GaAs, występując[...]

Montaż laserów kaskadowych na pasmo średniej podczerwieni


  Lasery kaskadowe to unipolarne źródła promieniowania emitujące fale z zakresu średniej i dalekiej podczerwieni [1, 2]. Przyrządy te wymagają stosunkowo wysokich napięć i gęstości prądu dla osiągnięcia akcji laserowej, co wiąże się z wydzielaniem dużej ilości ciepła. Na rys. 1. przedstawiona jest przykładowa charakterystyka prądowo-napięciowa lasera kaskadowego o konstrukcji przedstawionej w pracy [3]. W porównaniu do charakterystyk złączowych laserów półprzewodnikowych na bazie GaAs spadek napięcia w heterostrukturze lasera kaskadowego jest około pięciu razy większy. Dodatkowo prąd progowy laserów kaskadowych jest dużo większy niż klasycznych laserów złączowych na bazie GaAs. Na rys. 2. Przedstawiona jest zależność prądu progowego od temperatury pracy przyrządu przy dwóch różnych reżimach zasilania. Jednym z podstawowych wymagań dotyczących wytwarzania takich przyrządów półprzewodnikowych jest właściwy montaż struktur. Prawidłowo przeprowadzony montaż wpływa na zmniejszenie oporności termicznej oraz szeregowego oporu elektrycznego przyrządu, a w konsekwencji może poprawić stabilność i niezawodność laserów. Natomiast nieprawidłowo przeprowadzony montaż może prowadzić do pogorszenia parametrów lasera, a w skrajnym przypadku powodować trwałą degradację przyrządu. Montaż laserów kaskadowych składa się z dwóch zasadniczych etapów: montażu struktury półprzewodnikowej na metalowej chłodnicy (die bonding), po czym chłodnica staje się dolną elektrodą przyrządu oraz wykonania połączeń drutowych do górnej elektrody przyrządu (wire bonding). Montaż laserów kaskadowych na pasmo średniej podczerwieni mgr inż. PIOTR KARBOWNIK 1, mgr inż. ANNA BARAŃSKA1, dr ARTUR TRAJNEROWICZ 1, dr inż. ANNA SZERLING1, dr KAMIL KOSIEL1, dr inż. ANNA WÓJCIK-JEDLIŃSKA1, dr MICHAŁ WASIAK2, [...]

Kwantowe lasery kaskadowe na zakres średniej podczerwieni


  Lasery kaskadowe QCLs (ang. Quantum-Cascade Lasers) to półprzewodnikowe, unipolarne emitery promieniowania koherentnego, których zasada działania polega na wewnątrzpasmowych przejściach promienistych nośników oraz tunelowaniu przez wielobarierowy układ kwantowomechaniczny [1]. Warunkiem poprawnego działania tego typu przyrządu jest precyzyjne wykonanie heterostruktury epitaksjalnej, dające po przyłożeniu odpowiedniej zewnętrznej polaryzacji elektrycznej zaprojektowane wartości prawdopodobieństwa przejść wewnątrzpasmowych oraz tunelowych. Obszar aktywny lasera kaskadowego ma budowę wielowarstwową i wielomodułową. W ogólności, w każdym z modułów QCL generowany jest układ poziomów laserowych oraz możliwość tunelowego przejścia elektronów do kolejnego modułu. Dzięki temu każdy z elektronów wstrzykniętych do obszaru aktywnego ma szansę wzięcia udziału w serii wewnątrzpasmowych przejść promienistych. Spektrum emisyjne QCLs to szeroki zakres od średniej MIR (ang. Mid Infrared ) do dalekiej podczerwieni FIR (ang. Far Infrared ). Lasery kaskadowe są lub mogą być szeroko stosowane, np. w układach detekcji gazów (np. CO2, NO, CH4) [2], diagnostyce medycznej [3] oraz w monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska [4]. Ścisłe wymogi precyzji dotyczą technologii heterostruktur epitaksjalnych w zakresie założonej konstrukcji i jej jednorodności w obszarze płytki epitaksjalnej oraz powtarzalności osadzania w serii procesów. Dla działania lasera krytyczna jest zgodność geometrii pasma przewodnict[...]

 Strona 1