Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Stanek"

Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego kotłów na podstawie analizy ryzyka


  Efekt ekonomiczny pracy bloku energetycznego zależy od wielu czynników, niektórych z nich, przede wszystkim prawnych, nie sposób przewidzieć. System dopłat i certyfikatów zastąpił ekonomię, polityką. Efektywność produkcji i koszty utrzymania można jednak, w znacznym stopniu, racjonalnie analizować a nawet planować, nominalną sprawność bloku traktując wyłącznie jako punkt wyjścia. Zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy intensywnie modernizuje się urządzenia oraz wprowadza zmiany organizacyjne w obszarze utrzymania podejmowane są - w krótkim czasie -liczne działania, które bardzo komplikują racjonalną analizę, bo bywa, że zmierzają do osiągnięcia celów, w znacznym stopniu, sprzecznych. Nieliczne, kolejne urządzenia różnią się istotnie konstrukcją, długoeksploatowane bloki modernizuje się w indywidualny sposób, nawet w obrębie jednej elektrowni. Panuje przekonanie, że wszystko można on-line "ulepszyć". To co ma sens z punktu widzenia dostawcy może być kłopotem dla Użytkownika. Nieomal jednocześnie usiłuje się podwyższyć sprawność, zredukować emisje, wydłużyć okresy remontowe, obniżyć koszty utrzymania oraz przedłużyć czas eksploatacji. Za realizację tych oczekiwań odpowiedzialne są niedawno utworzone sektory wytwarzania grup energetycznych, których głównymi zadaniami jest zapewnienie wysokiej dyspozycyjności oraz systematyczna redukcja kosztów utrzymania. Możliwe, że wszystkich, często wzajemnie sprzecznych czynników, nie da się racjonalnie powiązać, najbliżsi osiągnięcia sukcesu będą jednak Ci, którzy zrobią to w największym stopniu; dotyczy to zwłaszcza zagadnień leżących na styku techniki, ekonomii i organizacji. 2. Stan techniczny rur powierzchni ogrzewalnych a dyspozycyjność kotła Dyspozycyjność kotła zależy od stanu technicznego rur powierzchni ogrzewalnych (ekrany, przegrzewacze pary, podgrzewacz wody) i w największym stopniu decyduje o dyspozycyjności [...]

Analiza awaryjności elementów krytycznych bloków 200 MW jako ważny element metodyki prognozowania trwałości


  1. Wstęp Im dłużej pracuje urządzenie tym badanie jego stanu technicznego powinno mieć większą rangę, przez co rozumie się planowanie badań na podstawie retrospekcji oraz profesjonalną analizę charakteru wykrywanych uszkodzeń i innych nieprawidłowości. Poprawne określenie charakteru uszkodzeń a zwłaszcza ich przyczyn ważne jest zwłaszcza podczas badań poawaryjnych, ponieważ ich wyniki ujawniają obecność znaczących nieprawidłowości lub zakończenie resursu elementu i jemu podobnych. Prawidłowo określone przyczyny uszkodzeń zapewniają wysoką jakość statystyk, które pozwalają prognozować trwałość z mniejszym błędem oraz mogą być podstawą skutecznych działań zapobiegawczo- korekcyjnych.. Statystyki uszkodzeń są nieodzowne przy prognozowaniu trwałości elementów krytycznych o złożonej konstrukcji (np. wirniki, walczaki) eksploatowanych w skomplikowanych warunkach pracy oraz gdy szczegółowe badanie dużej liczby elementów jest kosztowne lub praktycznie niemożliwe (np. rury powierzchni ogrzewalnych kotłów i wymienników ciepła). Statystyka uszkodzeń powinna stanowić podstawę prognozowania zawsze wtedy, gdy metodą obliczeniową określenie prognozy trwałości jest niemożliwe lub nie wykonalne z akceptowalnym błędem [1,2]. 2. Uszkodzenie jako źródło informacji i wiedzy Pojęcie trwałości (żywotności), w ścisłym tego słowa znaczeniu, oznacza dopuszczalny, bezpieczny czas pracy. Z akceptowalną dla praktyki dokładnością można ją określić obliczeniowo dla elementów pracujących w warunkach pełzania. Elementy pracujące poniżej temperatury granicznej, liczone wg Ret mają, teoretycznie, nieograniczony czas pracy. W praktyce ich trwałość zależy od tempa ubytku grubości ścianki (korozja, erozja, termoszoki). Statystyka uszkodzeń obok tempa (trendów) ubytku grubości ścianki stanowią podstawę do szacowania ich trwałości. 3. Wymiana informacji jako ważny element bezpiecznej eksploatacji Bez systematycznej wymiany informacji nie sposób tworzyć statysty[...]

Zarzadzanie utrzymaniem stanu technicznego powierzchni ogrzewalnych kotłów BB1150 na podstawie analizy ryzyka DOI:


  W referacie opisano system diagnostyczny dla kotłów K3-K6 zintegrowany z baza danych ekonomicznych zawierajaca m.in. koszty usuwania nieszczelnosci rur powierzchni ogrzewalnych oraz wartosc produkcji. Rezultatem integracji wyników badan diagnostycznych, analizy awaryjnosci, warunków pracy oraz wybranych danych ekonomicznych bedzie podejscie do utrzymania stanu technicznego powierzchni ogrzewalnych kotłów według strategii Risk Base Maintenance (RBM). Wstep Optymalizacja nakładów na utrzymanie stanu technicznego bardzo czesto dokonuje sie przez ich prosta redukcje. To bez watpienia złe podejscie wymuszone w najwiekszym stopniu brakiem narzedzi, które systemowo kojarzyłyby potrzeby techniki, ekonomii i bezpieczenstwo. Podejsciem, które integruje wymienione dziedziny, jest utrzymanie stanu technicznego urzadzen na podstawie analizy ryzyka (Risk Base Maintenance). Wymaga ono jednak rejestracji i przetwarzania bardzo duzej ilosci danych i informacji oraz integracji z procesami eksploatacji i utrzymania stanu technicznego urzadzen. Przy obecnym poziomie technicznym infrastruktury IT oraz wzglednie niskich kosztach zwiazanych z korzystaniem z niej nie stanowi to istotnego problemu. W niniejszym artykule przedstawiono próbe rozwiazania tego zadania na przykładzie wdrozonego nadzoru diagnostycznego nad rurami powierzchni ogrzewalnych kotłów K3-K6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Geneza wdrozenia nadzoru diagnostycznego nad rurami powierzchni ogrzewalnych kotłów W 2012 r. Pro Novum uczestniczyło w projekcie miedzynarodowym jako przedstawiciel Elektrowni Bełchatów. Celem projektu było zidentyfikowanie problemu nieszczelnosci rur powierzchni ogrzewalnych kotłów K1-K12 przed ich modernizacja i po niej. Taka analiza była próba oceny sytuacji w Elektrowni Bełchatów w porównaniu do innych jednostek wytwórczych na swiecie. Wyniki analizy pozwoliły lepiej zrozumiec problemy i ich konse[...]

LM Serwis PRO - Diagnostyka w trybie zdalnym realizowana jako usługa w formie SaaS (Software as a Service)


  W Pro Novum od dziesięciu lat rozwijamy projekt, który przybrał formę platformy informatycznej LM System PRO+. Podstawę systemu informatycznego stanowi diagnostyka. Diagnostyka postojowa i eksploatacyjna zintegrowane są w sposób pozwalający na bieżącą aktualizację oceny stanu technicznego oraz weryfikację prognozy. System zbudowany jest z pakietów funkcjonalnych, które z kolei składają się z modułów i funkcji. Niektóre pakiety funkcjonalne Systemu mogą działać autonomicznie. LM Serwis PRO jest jednym z tak działających pakietów. Software as a Service to usługa, która polega na udostępnianiu aplikacji LM Serwis PRO z serwera Pro Novum. Stwarza to liczne korzyści i otwiera nowe formy współpracy z Klientem.Trudno wyobrazić sobie dzisiaj działanie, którego nie wspiera lub nie może wspierać informatyka. W Pro Novum zauważyliśmy to paręnaście lat temu a od dziesięciu lat rozwijamy projekt, który przybrał formę platformy informatycznej LM System PRO+®. Podstawą systemu informatycznego jest diagnostyka w jej naturalnym otoczeniu [1]. System wspiera planowanie i zarządzanie realizacją badań. Integruje diagnostykę postojową i eksploatacyjną w sposób pozwalający na bieżącą aktualizację oceny stanu technicznego oraz weryfikację prognozy. Aktualizacja oceny stanu technicznego oraz weryfikacja prognozy trwałości odbywa się na podstawie: - diagnostyki postojowej, - analizy warunków pracy (cieplno - mechaniczno - chemicznych) - analizy awaryjności Platforma informatyczna Pro Novum LM System PRO+® - Rys. 1 [2] stanowi specjalistyczne narzędzie informatyczne wspomagające zarządzaniem klasycznym procesem (systemem) diagnostycznym urządzeń/elementów energetycznych. Platforma ta zbudowana [...]

Analiza ryzyka jako wsparcie utrzymania stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni


  1. Wstęp Analiza ryzyka to podejście do utrzymania stanu technicznego (diagnostyki i remontów) integrujące zagadnienia techniczne, ekonomiczne i bezpieczeństwa, które pojawiło się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku a opisane zostało po raz pierwszy, w formie wytycznych, kilka lat później przez American Society of Mechanical Engineers [1, 2]. Dokument ten był następnie uzupełniany [3] oraz zainspirował inne znaczące w środowisku inżynierskim instytucje, m.in. API, EPRI, VGB do opracowania rekomendacji [4÷6] nie różniących się istotnie, co do podstawowych założeń. Pomimo prawie 30-to letniej historii podejście RBM (Risk Based Maintenance) do utrzymania stanu technicznego urządzeń znalazło szersze zastosowanie tylko w energetyce jądrowej oraz w instalacjach petrochemicznych. Analizę ryzyka, w bardzo szerokim zakresie, wdrożono także w sektorze bankowym. Ogromne - w ostatnim czasie - kłopoty sektora bankowego nie świadczą jednak negatywnie o samej metodzie, raczej są kolejnym przykładem na to, że wśród najbardziej wyrafinowanych reguł nie można rezygnować z tych odnoszących się do zdrowego rozsądku. Trudno winić kodeksy drogowe za to, że zdarzają się wypadki a nawet giną ludzie. 2. Ocena ryzyka - wady i zalety W sektorze wytwórczym krajowej elektroenergetyki, utrzymanie stanu technicznego na podstawie analizy ryzyka nie zostało dotychczas wdrożone w znaczącym stopniu. Pojawienie się inwestorów zagranicznych także nie zmieniło sytuacji. Nie udało się wdrożyć także innych, mniej zaawansowanych strategii np. opartych na analizie bieżącego stanu technicznego (CBM) oraz niezawodności (RCM). Powszechnie stosuje się strategię TBM (Time Based Maintenance) z małymi, modyfikacjami, które sprowadzają się do wydłużania okresów międzyremontowych oraz redukcji zakresów remontów i diagnostyki. Takie podejście ma swoje źródło w: ●-jest częścią remontów a nie utrzyman[...]

Doswiadczenia i zamierzenia Pro Novum zwiazane z przystosowaniem długo eksploatowanego majatku produkcyjnego elektrowni w Polsce do pracy w perspektywie do 2030 r. DOI:


  Program modernizacji bloków 200 MW rozpoczety w 2010 r. zakłada, oprócz spełnienia wymagan prawnych, zwłaszcza w zakresie limitów emisji pyłów, SOx i NOx, zapewnienie bezpiecznej eksploatacji urzadzen cieplno-mechanicznych, w horyzoncie ok. 350 tys. godzin. Dotyczy to zwłaszcza elementów krytycznych, które przekroczyły trwałosc projektowa. Aby sprostac temu wyzwaniu, Pro Novum wraz ze specjalistami ze wszystkich elektrowni w Polsce wyposazonych w bloki 200 MW przy współpracy z Urzedem Dozoru Technicznego opracowało "Wytyczne przedłuzania eksploatacji elementów urzadzen cieplno-mechanicznych bloków 200 MW". Zasady opisane w dokumencie wykorzystano w róznym stopniu podczas modernizacji wiekszosci bloków 200 MW. Dokument bedzie aktualizowany w zwiazku z przewidywana zmiana warunków pracy nie tylko bloków 200 MW. Uzytkownicy zmodernizowanych bloków - z uwagi na bezpieczenstwo KSE - powinni współpracowac ze soba w sposób pozwalajacy na wymiane informacji dotyczacych zapewnienia bezpieczenstwa i oczekiwanej przez operatora dyspozycyjnosci jednostek o statusie Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych (JWCD). Summary Pro Novum experiences and intensions connected with adapting long time operated assets of national power system to work in a perspective up to year 2030 Despite fulfilment of legal requirements, especially in scope of emission limits for dusts, SOx and NOx, the program of modernization of 200 MW commenced in 2010 implies assuring safe operation of thermos- -mechanical power equipment in a perspective of about 350.000 hours. This refers especially to critical elements operated beyond designed lifetime. To rise this challenge Pro Novum together with experts from all power plants in Poland equipped with 200 MW units and in cooperation with the Office of Technical Inspection elaborated‚ Guidelines for qualification of elements of thermo-mechanical equipment of 200 MW power units to life extension up to 3[...]

Diagnostyka długo eksploatowanych bloków energetycznych przeznaczonych do pracy regulacyjnej DOI:


  1. Wstep Rosnaca ilosc energii generowanej z niestabilnych zródeł OZE majaca priorytet w zasilaniu systemu elektroenergetycznego oraz prosumenckie nastawienie coraz wiekszej liczby uczestników na rynku energii sprawiaja, ze stabilizacja systemu elektroenergetycznego staje sie coraz czesciej wazniejsza niz prosta generacja. W takiej roli wystepuja bloki opalane weglem - w polskiej elektroenergetyce zwłaszcza bloki spalajace wegiel kamienny. Tak długo jak magazyny energii nie złagodza tego problemu, stanowic to bedzie wielkie wyzwanie zarówno dla wytwarzania, dystrybucji, jak równiez sprzedazy energii. Problemy dotykajace wytwarzania przekładaja sie na nowe wyzwania w zakresie utrzymania stanu technicznego urzadzen. Eksploatowane sa nie tylko w nowych warunkach pod wzgledem wytezenia w zakresie cieplno-mechanicznym. Takze zachowanie srodowiska chemicznego (para, woda, kondensat) zapewniajacego trwałosc wielu elementów i wezłów konstrukcyjnych bloków stało sie trudniejsze i bardziej kosztowne. Regulacyjna praca bloków energetycznych stawia bardzo wysokie wymagania w zakresie utrzymania stanu technicznego według kryterium niezawodnosci, a zwłaszcza dyspozycyjnosci. Z wielu wzgledów opisanych w dalszej czesci niniejszego artykułu stawia to nie tylko wieksze, lecz takze nowe wymagania dla diagnostyki. Diagnostyka powinna pozwalac zarówno na identyfikowanie nowych rodzajów uszkodzen, jak i na przetwarzanie informacji online, zdalny nadzór oraz automatyczne kreowanie wiedzy integrowanej ze wskaznikami ekonomicznymi i z szacowaniem ryzyka. W Polskim Systemie Elektroenergetycznym takim wyzwaniom powinny sprostac m.in. bloki klasy 200 MW, które przepracowały dotad ponad 200 000 godzin, przechodzac liczne modernizacje. Ostatnie, które dobiegaja konca, maja na celu spełnienie wymagan dyrektywy IED 2010/75/EU. Nastepne planowane modernizacje beda dotyczyc spełnienia BAT Conclusions. 2. Specyfika polskiego systemu elektroenergetycz[...]

 Strona 1