Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KAROLINA WIŚNIK"

Wpływ grubości żeber na wartości temperatury na powierzchni płyty w ogrzewaniu podłogowym DOI:10.15199/9.2018.3.4


  W publikacjach [1], [2], [3] zaprezentowany został pasywny, bez dostarczania energii z zewnątrz, sposób intensyfikacji wymiany ciepła w ogrzewaniu podłogowym. Sposób ten polegał na zwiększeniu powierzchni oddawania ciepła przez osadzenie poprzecznych żeber na rurach z czynnikiem zasilającym. Całość zalana została warstwą jastrychu. Przeprowadzone badania numeryczne i empiryczne wykazały możliwość osiągnięcia na zewnętrznej powierzchni grzejnika podłogowego korzystnych, z punktu widzenia komfortu cieplnego, równomiernych wartości temperatury, przy znacznym obniżeniu temperatury czynnika grzewczego. Uzyskana pozytywna współzależność pomiędzy wartościami temperatury otrzymanymi z analiz numerycznych i pomiarów empirycznych płyty grzewczej, wskazała na możliwość realizacji kolejnych badań ogrzewania podłogowego z rozwiniętą powierzchnią wymiany ciepła (żebra) przy użyciu technik numerycznych oraz do dalszej analizy wpływu zmian grubości żeber prostokątnych na rozkład temperatury na powierzchni płyt grzewczych. W technice cieplnej zastosowanie żeber, prętów, czy igieł na elementach przewodzących czynnik grzewczy ma na celu zwiększenie powierzchni wymieniającej ciepło z otoczeniem. Realizowane jest to w warunkach konwekcyjnej wymiany ciepła, czyli w przypadku, gdy współczynnik przejmowania ciepła między powierzchnią zewnętrzną ciała stałego, a otaczającym go płynem (w tym wypadku powietrzem) jest kilkadziesiąt razy mniejszy niż po stronie wewnętrznej. Cechą charakterystyczną osadzanych na rurze żeber jest to, że stosunek ich wysokości do grubości jest bardzo duży. Stąd można przyjąć, że rozkład temperatury w żebrach jest funkcją tylko ich wysokości, a nie grubości [5]. W przypadku przedstawianych badań zastosowanie żeber zatopionych w warstwie jastrychu realizowane było w warunkach przewodzenia ciepła, czyli przekazywania energii wewnętrznej pomiędzy bezpośrednio stykającymi się częściami różnych ciał [4], których współczynni[...]

Rury ożebrowane w instalacji chłodzenia podłogowego DOI:10.15199/9.2018.4.2


  1. Wprowadzenie Płaszczyznowe instalacje grzewcze składają się z wężownicy zatopionej w warstwie jastrychu. Cieszą się one dużą popularnością w obiektach mieszkalnych, biurowych, sakralnych, jak i użyteczności publicznej. Głównie dzięki możliwości ich wykorzystania w okresie zimowym jako grzejników zapewniających pionowy rozkład gradientu temperatury w pomieszczeniu [3]. Najwyższa temperatura odczuwana jest na poziomie stóp, a najniższa na wysokości głowy. W ogrzewaniu podłogowym największa ilość ciepła oddawana jest przez promieniowanie, dzięki czemu możliwe jest obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczenia o 1K-2K, spełniając jednocześnie warunki komfortu cieplnego i umożliwiając tym samym zmniejszenie zużycia ciepła do ogrzewania [7]. W okresie letnim instalacja podłogowa zatopiona w warstwie jastrychu może być wykorzystana do chłodzenia powietrza w pomieszczeniu. Chłodzenie podłogowe nie należy do zbyt popularnych sposobów obniżania temperatury powietrza w pomieszczeniu głównie z uwagi na ryzyko kondensacji pary wodnej na powierzchni podłogi oraz ze względu na niską wydajność chłodniczą systemu (30 W/m2-50 W/m2). Badania wykazały, że system ten osiąga najwyższą moc chłodniczą (ok. 100 W/m2) w przypadku, gdy promieniowanie słoneczne dociera bezpośredniego do powierzchni podłogi, szczególnie przez okna i świetliki [2], [7]. Dlatego też chłodzenie podłogowe jest szczególnie korzystne w budynkach o dużym przeszkleniu przegród, np. hale lotniskowe (międzynarodowe lotnisko Xi’an Xianyang w Chinach), czy hole wejściowe [7]. Wydajność chłodnicza systemu podłogowego może być zwiększona dzięki obniżeniu temperatury czynnika chłodzącego lub zwiększenie jego przepływu, bądź też przez zmniejszenie odległości między rurami z czynnikiem chłodzącym [2]. Temperatura czynnika chłodzącego determinowana jest koniecznością zapewnienia minimalnej temperatury powierzchni płyty. Według [2] wartość ta ze względu na komfort cieplny, n[...]

 Strona 1