Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Konrad LIS"

ANALI ZA NUMERYCZNA WALCOWANIA SKOŚNEGO ODKUWKI STOPNIOWANEGO WAŁKA ZE STOPU ALUMINIUM 6061 DOI:10.15199/67.2017.12.12


  Stopniowane wały i osie mają szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, kolejowym, jak również maszynowym. Obecnie wytwarzane są metodami obróbki skrawaniem z prętów lub odkuwek. Przygotowanie tych odkuwek odbywa się poprzez procesy, takie jak: kucie na kowarkach, kucie swobodne, matrycowe oraz walcowanie poprzeczno-klinowe (WPK). Ostatnia z wymienionych metod rozwijana przez naukowców z Politechniki Lubelskiej [2, 5], posłużyła m.in. do kształtowania stopniowanego wałka ze stopu aluminium w gatunku 6061 [1]. Odkuwkę wykonano w walcarce wyposażonej w dwa walce robocze z nawiniętymi na ich obwodach klinami. W trakcie kształtowania półwyrób otrzymywany był w strefie walcowania przez dwie prowadnice. Niewątpliwie proces ten charakteryzuje się korzystnymi cechami, takimi jak: wysoka wydajność, małe naddatki na obróbkę skrawaniem, mała energochłonność, jak również możliwość automatyzacji i zwiększenia wydajności ANALI ZA NUMERYCZNA WALCOWANIA SKOŚNEGO ODKUWKI STOPNIOWANEGO WAŁKA ZE STOPU ALUMINIUM 6061 W artykule opisano przykład kształtowania odkuwki stopniowanego wałka ze stopu aluminium w gatunku 6061 w oparciu o metodę walcowania skośnego. Wyrób kształtowany jest za pomocą trzech rolek stożkowych, obracających się z jednakową prędkością w tę samą stronę, które mają także możliwość jednoczesnego zsuwania lub rozsuwania się, w celu redukcji przekroju poprzecznego odkuwki. Na podstawie wykonanych obliczeń numerycznych uzyskano rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury, kryterium zniszczenia według Cockrofta-Lathama oraz rozkłady sił i momentów walcowania. Wyniki analizy potwierdziły możliwość kształtowania osiowosymetrycznych odkuwek metodą walcowania skośnego. Słowa kluczowe: walcowanie skośne, stopniowane wałki, MES NUMERICAL ANALYSIS OF A SKEW ROLLING PROCESS FOR PRODUCING A STEPPED SHAFT MADE OF 6061 ALUMINIUM ALLOY The paper describes a skew rolling process for producing a forging of stepped shaft made [...]

Analiza numeryczna wpływu kąta kształtującego na parametry siłowe w procesie walcowania skośnego wałka stopniowanego DOI:10.15199/24.2018.7.4


  Wprowadzenie. Stosowane w przemyśle motoryzacyj􀀐 nym, lotniczym i maszynowym stopniowane osie i wały, wytwarzane są metodami obróbki skrawaniem, w której materiał wsadowy jest w postaci pełnego pręta. Ciągła optymalizacja procesów pod kątem uzysku materiałowego i minimalizacji strat w postaci odpadów wymaga przygo􀀐 towania odkuwek, umożliwiających uzyskanie tego celu. Kształtowanie ich odbywa się poprzez procesy obróbki pla􀀐 stycznej, takie jak: kucie na kowarkach, kucie swobodne, matrycowe oraz walcowanie poprzeczno-klinowe [1-5]. Jednym z alternatywnych sposobów wytwarzania odku􀀐 wek osiowo-symetrycznych jest walcowanie skośne, które􀀐 go schemat przedstawiono na rysunku 1 [6, 7]. Metoda ta opiera się na kształtowaniu za pomocą trzech rolek stożkowych rozmieszczonych co 120° na obwodzie wsadu. Ustawione są one skośne pod kątem θ względem osi wyrobu. Każda z rolek obraca się z jednakową pręd􀀐 kością obrotową w tę samą stronę. Dodatkowo mają one możliwość zsuwania bądź rozsuwania się w celu redukcji przekroju poprzecznego wsadu. Ich rozstaw jest zsynchro􀀐 nizowany z uchwytem przemieszczanym osiowo, w któ􀀐 rym mocowany jest koniec kształtowanego wyrobu. Zaletą tego procesu jest możliwość kształtowania wy􀀐 robów o geometrii będącej wynikiem zaprogramowanego ruchu rolek stożkowych oraz uchwytu. Dodatkowo uniwer􀀐 salność narzędzi powoduje, że stosowanie tej metody jest opłacalne już dla produkcji jednostkowej. W zaprezentowanym artykule przedstawiono analizę wpływu zmiany kąta kształtu[...]

Badania warunków tarcia pary trącej ołów - ABS w warunkach modelowania fizycznego DOI:10.15199/24.2018.9.9


  Wprowadzenie. Przedsiębiorstwa z branży obróbki plastycznej metali bezustannie dążą do optymalizacji kosztów produkcji i czasu projektowania nowych procesów wytwarzania, przy czym wymagana jest coraz wyższa jakość wytwarzanych produktów. Do optymalizacji wykorzystywane są różne metody usprawniające projektowanie technologii obróbki plastycznej metali, które jednocześnie ograniczają kosztowne badania na materiale rzeczywistym w warunkach przemysłowych. Zastosowanie takich technik pozwala na wykonywanie badań w warunkach laboratoryjnych. Do metod wykorzystywanych przez technologów projektujących procesy przeróbki plastycznej metali zaliczane są dwie techniki: modelowanie matematyczne (numeryczne) oraz fizyczne. Modelowanie numeryczne wykorzystuje oprogramowania komputerowe wykorzystujące metody oparte na elementach skończonych. Metody komputerowe pozwalają na uzyskanie wyników dla brył o skomplikowanej geometrii. Głównym ograniczeniem symulacji komputerowych jest niepewność uzyskanych wyników, która może być spowodowana na przykład złym doborem warun���������ków brze-􀀐 gowych [3, 11]. Modelowanie fizyczne polega na zastąpieniu materiału rzeczywistego (przedmiotu obrabianego, narzędzia) materiałem modelowym. Proces modelowania fizycznego opiera się na czterech głównych kryteriach, opisujących podobieństwo materiału rzeczywistego z modelowym. Do kryteriów opisujących podobieństwo materiałów zaliczane są: podobieństwo krzywych płynięcia dla materiału rzeczywistego i modelowego, podobieństwo warunków tarcia, podobieństwo kształtu narzędzi oraz podobieństwo kinematyki procesu [7]. W modelowaniu fizycznym wyróżnia się dwie grupy materiałów: materiały modelowe metaliczne oraz materiały niemetaliczne. Grupa materiałów metalicznych zawiera m.in. ołów, cynę, sód, ind, aluminium, miedź, natomiast do grupy materiałów niemetalicznych zaliczane są m.in. plastelina[...]

ANALIZA NUMERYCZNA WALCOWANIA SKOŚNEGO STOPNIOWANYCH WAŁKÓW ZE STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH DOI:10.15199/67.2019.1.3


  WPROWADZENIE Wytrzymałe i lekkie materiały konstrukcyjne znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowych oraz lotniczym. W grupie tych materiałów znajdują się m.in. stopy metali nieżelaznych, w tym stopy aluminium, tytanu oraz magnezu, które cechuje wysoka wytrzymałość w stosunku do ich małej gęstości. Stosowanie stopów metali lekkich wpływa na ograniczenie masy podzespołów, co zmniejsza zapotrzebowanie na energię zużywaną do napędzania maszyn, a w konsekwencji ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję gazów cieplarnianych. W przypadku przemysłu samochodowego szacuje się, że redukcja masy pojazdu o 100 kg powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o ok. 0,5 l na każde przejechane 100 km, a w przypadku samochodów elektrycznych powoduje zwiększenie ich zasięgu przejazdu. Natomiast w lotnictwie zmniejszenie masy samolotu o 100 kg może spowodować oszczędności w paliwie do 10 tysięcy litrów na rok [2, 4, 5, 10]. Wykonywanie elementów ze stopów tytanu i magnezu odbywa się poprzez metody obróbki ubytkowej oraz odlewania. Procesy odlewania niektórych stopów metali lekkich charakteryzują się wysoką temperaturą topnienia, tak jak w przypadku stopu tytanu, co powoduje trudności z doborem odpowiednich materiałów formierskich. Z kolei dla stopu magnezu wymagane jest stosowanie atmosfery ochronnej zabezpieczającej przed utlenianiem. Wymagania te powodują, że procesy odlewania są trudne w realizacji, co wpływa na ich ostateczny koszt [3, 6]. Wykorzystanie obróbki ubytkowej do przygotowania elementów wiąże się natomiast z dużym obciążeniem maszyn i zużyciem narzędzi skrawających oraz znaczącymi odpadami w postaci wiór[...]

WPŁYW KSZTAŁTU KOŁNIERZA NA PRZEBIEG PROCESU WALCOWANIA ŚRUBOWEGO DOI:10.15199/67.2016.9.3


  W artykule przeanalizowano wpływ kształtu kołnierza na przebieg procesu walcowania śrubowego. Rozważono 2 przypadki kształtowania, w których wykorzystano walce z kołnierzem śrubowym oraz z kołnierzem płaskim, o stopniowo zwiększającej się wysokości i szerokości. Wykonano symulacje numeryczne metodą elementów skończonych, na podstawie których stwierdzono, że bardziej korzystne jest kształtowanie walcami z kołnierzami klinowymi. Korzystanie z takich narzędzi jest mniej energochłonne, prowadzi do mniejszego wychłodzenia kształtowanego materiału oraz zmniejsza prawdopodobieństwo pękania materiału w strefie osiowej. Słowa kluczowe: walcowanie śrubowe, narzędzia, MES THE EFFEC T OF COLLAR SHAPE IN A HE LICA L ROLLIN G PR OCESS The paper investigates the effect of shape of the applied collar in a helical rolling process. Two cases of this forming process are examined: helical rolling by rolls with a wedge collar and helical rolling by rolls with a flat collar characterized by increasing height and width. The results of numerical simulations by the finite element method demonstrate that the forming process using the rolls with wedge collars is more effective. The use of these tools is less energy-consuming; it results in lower cooling of material and reduces the risk of material cracking in the axial zone. Keywords: helical rolling, tools, FEM.Wprowadzenie Stopniowane osie i wały są szeroko wykorzystywane w budowie maszyn. Obecnie elementy tego typu są wytwarzane przede wszystkim metodami obróbki skrawaniem z prętów lub odkuwek (w przypadku produkcji seryjnej i masowej). Odkuwki wałków mogą być wykonane wieloma sposobami, z których najczęściej stosowane są: kucie matrycowe na prasach kuźniczych lub młotach, kucie na kuźniarkach, kucie na kowarkach, wyciskanie oraz walcowanie poprzeczno-klinowe. Pomimo tak wielu dostępnych metod wytwarzania odkuwek, ciągle poszukiwane są no[...]

 Strona 1