Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Kulas"

Modernizacja i remont podłóg w magazynach

Czytaj za darmo! »

Obecnie zmienia się rola współczesnych magazynów, które w Polsce są budowane na terenie dużych obiektów logistycznych. Wcześniej zrealizowane magazyny wymagają dostosowania do aktualnych wymagań eksploatacyjnych. Większość istniejących posadzek przemysłowych w tych obiektach to posadzki betonowe i żywiczne. Podczas eksploatacji ulegają one degradacji spowodowanej przede wszystkimprzez wózki jezdne (obciążenia dynamiczne) i regały składowe przekazujące znaczne obciążenia punktowe na warstwy podłogi oraz podłoże (obciążenia zmienne). Efektem eksploatacji są zniszczone warstwy wierzchnie (ubytki, łuszczenia, pylenie, spękania i różnego rodzaju uszkodzenia dylatacji) oraz nadmierne osiadanie i przemieszczenia pionowe pod wpływem obciążeń. W wielu sytuacjach, na skutek usz[...]

Uszkodzenia i naprawa podłóg w garażach wielostanowiskowych

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój motoryzacji i powstawanie różnych form komunikacji w miastach spowodowały m.in. wzrost zapotrzebowania na wielostanowiskowe budynki garażowe. Są to obiekty budowlane, w których występują specyficzne i trudne warunki eksploatacji. Poddawane są bardzo zróżnicowanymrodzajom obciążeń, działaniem zmiennej temperatury oraz agresji chemicznej. Ponadto garaże podziemne bardzo często narażone są na działanie wód gruntowych. Można z pewnym uproszczeniem powiedzieć, że warunki użytkowania garaży wielostanowiskowych są zbliżone do użytkowania dróg i wiaduktów. Występują w nich bowiem poza wjazdami pochylnie dojazdowe, drogimanewrowe, stanowiska postojowe, obciążone analogicznie jak drogi omałym natężeniu ruchu. Charakterystyka środowiska i czynników działających destrukcyjnie na podłogi Po dosyć krótkim okresie eksploatacji podłóg w garażach zrealizowanych przed kilkoma laty występują objawy zniszczenia i korozji. Przyczyną ich powstawania jest na ogół niedocenianie negatywnego wpływu środowiska, a w szczególności takich czynników, jak woda, sole, związki tłuszczowe, węglowodory i zmienna temperatura. Dość intensywne obciążenia technologiczne stałe i zmienne, poziome obciążenia spowodowane hamowaniempojazdów są dodatkowymi czynnikami po[...]

Wpływ warunków eksploatacji podłóg przemysłowych na ich trwałość i wartość użytkową


  Wobiektach przemysłowych podłoga i jej wierzchnia warstwa, jaką jest posadzka, są jednym z najważniejszych elementów wykończeniowych i konstrukcyjnych, zapewniających prawidłowe i niezawodne użytkowanie. Wykonywane są najczęściej z betonu bezpośrednio na odpowiednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym lub stropach. Ogólna charakterystyka destrukcyjnych oddziaływań warunków eksploatacji Podłogi przemysłowe stosowane są w obiektach o dosyć zróżnicowanym przeznaczeniu, jak np. hale produkcyjne w przemyśle ciężkim, lekkim, chemicznym, spożywczym, hale magazynowe niskiego i wysokiego składowania, mroźnie, chłodnie, warsztaty mechaniczne, stacje diagnostyczne, parkingi, garaże nadziemne i podziemne itp.Występuje więc różnorodność czynników oddziałujących destrukcyjnie (często synergicznie) na podłogi podczas ich eksploatacji. Są to najczęściej: ■ oddziaływanieśrodkówchemicznych; ■ działanie wilgoci; ■ zmianatemperatury(szoktermiczny); ■ działanie niskiej temperatury w warunkach zawilgocenia; ■ obciążeniemechaniczne powodujące przeciążenie konstrukcji i podłoża gruntowego; ■ oddziaływania statyczne, dynamiczne i udarowe; ■ przemarzanie podłoża gruntowego; ■ nadmierna intensywność ruchu i prędkość poruszania się środków transportu wewnętrznego; ■ rodzaj stosowanych kół jezdnych środków transportowych; ■ zmiany przeznaczenia obiektu i użytkowania oraz związane z tym inne warunki użytkowania, niezgodne z przyjętymi założeniami projektowymi. Niezależnie od warunków eksploatacji destrukcyjny wpływ na podłogi mają: błędy projektowe; niewłaściwie przyjęte założenia [...]

Degradacja podłóg w garażach podziemnych spowodowana działaniem wód gruntowych


  Wraz z budową znacznej liczby dużych obiektów administracyjno- biurowych, centrów handlowych, nowych osiedli mieszkaniowych wykonano wiele podziemnych jedno- iwielopoziomowych garaży na terenach podtapianych wodami gruntowymi. Realizowano je w bardzo różnorodnychwarunkach gruntowo-wodnych, bazując na dokumentacji geotechnicznej, uwzględniając istniejący i przewidywany podczas eksploatacji poziom wód gruntowych. W ostatnich latach na skutek znacznego podniesienia się poziomu wód gruntowych spowodowanego zwiększoną ilością opadów atmosferycznych okazało się, że wykonane w podłogach izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe niewszędzie są skuteczne. Wpoczątkowymokresie pojawiają się ślady wilgoci, a następnie zawilgocenia posadzki i dolnych części ścian kondygnacji podziemnych. Przy znacznym podniesieniu poziomu wód gruntowych występują przecieki wody gruntowej przez nieszczelności przegród pionowych iwmiejscachwadliwiewykonanych warstwizolacji przeciwwodnych.Wtakich sytuacjach występują odkształcenia poszczególnychwarstwpodłogi i uszkodzenia wierzchnich warstw posadzki, sz[...]

Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych o konstrukcji drewnianej na Mazowszu


  Wostatnich latach podjęto wiele prac mających na celu ratowanie nielicznych już na terenieMazowsza drewnianych kościołów, kaplic, dzwonnic, tak charakterystycznych dla krajobrazu tego regionu Polski. Drewniane kościoły zrealizowane wokresieXVI -XVIIIwieku charakteryzują się dużą starannością wykonania konstrukcji iwykończeniawnętrz.Ułomnością natomiast jest brak trwałego posadowienia na gruncie, bez zabezpieczeń przeciwwilgociowych oraz brak zabezpieczenia drewna przed działaniem owadów iognia.Najczęściej stosowanebyły fundamenty z łupanego kamienia polnego układanego na zaprawiewapiennej z ewentualnym uzupełnieniem cegłą wypalaną z gliny. Z biegiem czasu fundamenty uległy rozluźnieniui osłabieniu,a konstrukcja budynku oparta na drewnianych podwalinach uległa osiadaniu, co w konsekwencji wpływało na zawilgocenie i destrukcję dolnych elementów drewnianych, szczególnie ścian zewnętrznych. Wwiększości kościołównawę od prezbiterium rozdziela belka tęczowa, spełniająca bardzo ważną rolę usztywniającą ściany ustroju, narażona na wyboczenia i zginanie pod obciążeniem, a zwłaszcza siłami poziomymi (rozporem) od dachu.Na całej długości budynku usztywnieniempoprzecznymsą zwykle drewniane belki stropowe.Przywiększej rozpiętości (9,00 - 10,00 m) belki stropowe opierano dodatkowo na dwóch dr[...]

 Strona 1