Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Miroslav Badida"

Evaluation of zinc coating quality by statistical methods Ocena jakości powłoki cynkowej metodami statystycznymi DOI:10.15199/62.2015.12.11


  Low-alloy Mn steel sample was electroplated with Zn from ZnCl2, NaCl, H3BO3 and PhCOONa-contg. bath at 10-30°C and 3-5 V for 10-20 min. The Zn coating quality did not depend on the ZnCl2 concn. in the electrolyte. The quality decreased with increasing temp. and NaCl concn. Dokonano oceny jakości powłoki galwanicznej za pomocą metod statystycznych. Opracowano nową metodykę oceny z punktu widzenia charakterystyk wyglądu i morfologii powłoki, którą pokryto próbki poddane obróbce powierzchni cynkowaniem słabo kwaśnym. Doświadczenia zrealizowano, korzystając z metodyki DoE (experimental design) o sześciu niezależnych zmiennych. Wyniki wykazały, że stężenie chlorku cynku w elektrolicie nie ma wpływu na końcową jakość powłoki cynkowej. Podwyższając stężenie chlorku sodu w elektrolicie, przy jednoczesnym zwiększaniu temperatury elektrolitu obserwowano pogorszenie jakości ogólnej powłoki. Cynkowanie galwaniczne do ochrony antykorozyjnej jest jedną z najczęściej stosowanych metod elektrochemicznej obróbki powierzchni wyrobów stalowych, głównie w przemyśle samochodowym1). Zasadniczą jej zaletą jest prostota i umiarkowana cena2, 3). Cynkowanie galwaniczne umożliwia ochronę w postaci bariery katodowej4) stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz niemetalowych materiałów przewodzących5). Maleje wartość współczynnika tarcia oraz gwarantowany jest szereg właściwości optycznych6). Powłoka nie zawiera metali ciężkich, w tym chromu(VI), dlatego technologia ta jest przyjazna dla środowiska naturalnego7). W wielu dziedzinach zastosowania jest zalecaną alternatywą dla kadmowania8). Właściwości ocynkowanej powierzchni zależą od wielu czynników9), do których należą: gęstość prądu10), temperatura elektrolitu11), pH elektrolitu12), skład chemiczny elektrolitu13), domieszki14) i zanieczyszczenia elektrolitu15). Procesy obróbki powierzchni to skomplikowane wieloczynnikowe systemy z odgrywającym istotną rolę wzajemnym oddziaływaniem czynników fizyczny[...]

 Strona 1