Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Góra"

Rozwój techniki 5g - od koncepcji do produktu DOI:10.15199/59.2017.6.3


  Siłą napędową postępu są koncepcja oraz potrzeba. Skuteczne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wymaga współistnienia obu tych czynników. Nie inaczej jest w przypadku rozwoju systemów telekomunikacyjnych. Prace innowacyjne realizuje się ustawicznie. Nowatorskie rozwiązania są kumulowane do czasu osiągnięcia masy krytycznej, która, wraz z równolegle rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami użytkowników, uruchamia proces standaryzacji i wdrożenia kolejnej generacji systemu. Dla systemów radiokomunikacji mobilnej takie cykle trwają około 10 lat. Komercyjna sieć komórkowa pierwszej generacji (1G) została uruchomiona w 1979 roku. Na początku lat 90. XX wieku rozpowszechnił się system drugiej generacji (2G) - GSM (Global System for Mobile Communications). Po kolejnych 10 latach, na przełomie XX i XXI wieku, stworzono system trzeciej generacji (3G) - UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). W 2009 roku uruchomiono natomiast pierwszą sieć czwartej generacji (4G) - LTE (Long Term Evolution). Podążając tym trendem, już około roku 2020 (za 3 lata!) można się spodziewać uruchomienia pierwszych sieci piątej generacji (5G). U progu wdrożenia systemu 5G mamy niezwykłą możliwość doświadczenia procesu innowacji toczącego się na naszych oczach. Jest to proces, który nie następuje pod wpływem chwiloPRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK XC  WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXxVI  nr 5/2017 173 NOWE WYZWANIA Aby sprostać wszystkim oczekiwaniom, system 5G oparto na kilku zaawansowanych koncepcjach technicznych. Są to m.in.: - wykorzystanie nowych pasm częstotliwościowych w zakresie tzw. fal milimetrowych, które zapewniają dostęp do setek MHz widma radiokomunikacyjnego; - zaawansowane techniki wieloantenowe (massive MIMO - mMIMO) wraz z powszechnym wykorzystaniem transmisji do wielu użytkowników jednocześnie (Multi-User MIMO - MUMIMO); - nowy interfejs radiowy oparty na bardzo krótkich interwałach transmisy[...]

Sprzętowa realizacja filtrów konwolucyjnych w układach cyfrowych

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem wielu dziedzin nauki i techniki rośnie zapotrzebowanie na efektywne sposoby przetwarzania informacji. Coraz bardziej zaawansowane i dokładne metody badań, przetwarzania obrazu i dźwięku czy kryptografii wymuszają zwiększanie możliwości obliczeniowych istniejących platform sprzętowych w takim tempie, że tradycyjne rozwiązania oparte o procesory (także sygnałowe), przestają być wystarczające. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są układy specjalizowane. Są one wydajne i energooszczędne, stanowią idealne rozwiązanie w dobie miniaturyzacji. Już w latach 90. prowadzono prace nad efektywną implementacją filtrów konwolucyjnych w układach cyfrowych [1,2], z założeniem realizacji w specjalizowanych układach (ASIC). Ze względu na dość dużą złożoność obliczeniową prowadzono[...]

Wpływ rodzaju kruszywa na ugięcie elementów żelbetowych obciążonych doraźnie


  Stosowanie w konstrukcjach betonowych materiałów o coraz lepszych właściwościach mechanicznych powoduje znaczną redukcję przekrojówelementów, co jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, ale powoduje zmniejszenie sztywności i zwiększenie naprężeń w przekroju. W konsekwencji elementy doznają większych odkształceń (większe zarysowanie i ugięcie), co z kolei zmusza do bardziej precyzyjnego projektowania w zakresie stanów granicznych użytkowalności, ponieważ spełnienie wymagań dotyczących ugięć, a nie nośności,może decydować o wymiarach przekroju elementu. W PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków zaostrzono wymagania dotyczące dopuszczalnych ugięć elementów. W przypadku płyt i belek stropów rozpiętości do 6,00 m ugięcie nie powinno przekroczyć Ieff/250, natomiast zgodnie z PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, wynosiło leff/200. Ponadto, gdy ugięcia mogą powodować uszkodzenia przylegających do siebie części konstrukcji, może byćwymagane ograniczenie ugięć do wartości leff/500. Duże zapotrzebowanie na beton, a także przyczyny ekonomiczne, powodują, że producenci betonu coraz częściej sięgają po nowe, dotychczas niestosowane na szerszą skalę, kruszywa. Badania właściwości kruszyw wykonywane są zgodnie z PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. Decyzja o zastosowaniu danego rodzaju kruszywa podejmowana jest na podstawie właściwości stwardniałego betonu.Wwiększości przypadków uwzględnia się głównie jego wytrzymałość na ściskanie fc, pomijając moduł sprężystości Ec czy wytrzymałość na rozciąganie fct, które decydują o odkształcalności elementu żelbetowego. W ten sposób odpowiedzialność za zachowanie betonowej konstrukcji pod obciążeniem spada na projektanta. Problem jest poważny. Choć wpływ rodzaju kruszywa na cechy betonu jest znany, to w normach można znaleźć konkretne zalece[...]

 Strona 1