Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Przybyłowicz"

Od 2D do BIM


  Techniki komputerowego wspomagania projektowania (CAD) rozwijają się nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. Prowadzone na początku lat sześćdziesiątych XX wieku prace badawcze doprowadziły do powstania wielu wynalazków, bez których niemożliwe byłoby stworzenie współczesnych narzędzi CAD. Wdrożenie narzędzi wspomagających projektowanie w technice 2D stanowiło ogromny krok naprzód w stosunku do tradycyjnych metod kreślarskich. W sposób istotny ułatwiło i przyspieszyło przygotowanie dokumentacji projektowej. Komputerowy zapis dokumentacji pozwolił na uzyskanie dużej dokładności oraz możliwości szybkiej modyfikacji rysunków. Jednocześnie pojawiły się nowe możliwości, takie jak automatyczne wymiarowanie i wykorzystanie elementów powtarzalnych - bloków - wraz z przypisanymi do nich atrybutami. Zapoczątkowało to proces łączenia rysunków z innymi informacjami i umożliwiło tworzenie prostych zestawień. Rozpowszechnienie technik 2D spowodowane było łatwością ich wdrożenia wynikającą z bezpośredniego nawiązania do tradycyjnych procesów projektowych. Zaletą była prosta idea i uniwersalny sposób pracy, dostosowany do wszystkich rodzajów projektów. Jednocześnie zapisywanie informacji za pomocą płaskich elementów rysunkowych tworzonych z linii i łuków stawiało niskie wymagania dotyczące sprzętu komputerowego. Wykorzystywane do dziś techniki 2D mają jednak wady, które utrudniają realizację wielu procesów projektowych. Głównym problemem jest konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji w opracowanych rysunkach. Te same czę[...]

Praca zespołowa i współpraca międzybranżowa z wykorzystaniem technologii BIM


  Jednym z zadań, jakie stawiane są aplikacjom w technologii BIM, jest wsparcie projektantów w obszarze szeroko pojętej współpracy. Proces inwestycyjny wymusza kooperację wielu jego uczestników. Dąży się do tego, aby dzięki umiejętnie dobranymprogramomkomputerowymkooperację uczynić bardziej efektywną, tańszą, mądrzejszą. Skuteczność systemu wymiany informacji o projekcie - pomiędzy uczestnikami procesu projektowego, a później - pomiędzy projektantami a wykonawcami jest czynnikiem determinującym powodzenie współpracy. Skuteczność ta wyraża się łatwością przekazywania danych, szybkością dostępu do informacji niezbędnychwdanymmomencie, stopniemskoordynowania dokumentacji, tj. minimalizacją ewentualnych błędów i niespójności między poszczególnymi częściami opracowania lub fragmentami opracowywanymi przez różne osoby.Wartykule skoncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących wsparcia współpracy projektantów. Przedstawimy je na przykładzie pracującego razem zespołu architektonicznego, tzw.współpracywewnętrznej (internal collaboration) oraz współpracy międzybranżowej, zewnętrznej (external collaboration).Większość przywołanych przykładów odnosi się do ważnych doświadczeń z pracy w programieArchiCAD wykorzystującymm.in. technologięTeamwork 2.0, koncepcjęBIM- -serwer, technologię Delta-serwerTM, a także obsługującego format IFC (otwarty i uniwersalny format wymiany danych BIM).Praca zespołowa - współpraca wewnętrzna Dotychczas obowiązującym standardem w wielu pracowniach projektowych było korzystanie z serwera plików - zazwyczaj odrębnego od stacji roboczych komputera, na którymgromadzone jest archiwumpracowni, do którego równoprawny dostępmają poszczególni projektanci.Wfolderach pośw[...]

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej DOI:10.15199/33.2018.04.44


  Wsemestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 z inicjatywy dziekanaWydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, z czynnym wsparciem dziekanów Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania, wdrożono „Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM” (mpiBIM). Studenci z pięciu wymienionych wydziałów utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, których zadaniem było przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w ramach skoordynowanego działania zespołowego. Narzędziem koordynacji był cyfrowy model BIM, który zawierał informacje na temat wszystkich elementów projektu. Po uzyskaniu wytycznych i wymagań inwestorskich, studenci uzgodnili zasady[...]

 Strona 1