Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michał Bołtryk"

Kompozyty cementowe z wypełniaczem organicznym modyfikowane domieszkami DOI:10.15199/33.2015.12.14


  Wartykule przedstawiono wyniki badań właściwości lekkich kompozytów cementowych z wypełniaczem organicznymtypu trzcina pospolita (frakcja 2/10 i 10/20mm) oraz trociny z drzewiglastych (0/2mm). Trzcina Phragmites australis jest szczególnie powszechną roślinąwPolsce, która rośnie na terenach podmokłych, natomiast trociny są produktemodpadowymwystępującym podczas obróbki mechanicznej drewna. Określono właściwości kompozytu cementowego zwymienionymiwypełniaczami organicznymi, takie jak gęstość pozorna, nasiąkliwość i wytrzymałość na ściskanie. Z badań wynika, że istnieje możliwość wykorzystania odpadowych surowców roślinnych do produkcji betonów jako zamiennika kruszyw mineralnych.Wykazano również słuszność wprowadzenia zmiennej ilości domieszek upłynniającej i uszczelniającej, dzięki czemu można uzyskać materiał o dobrych właściwościach fizykomechanicznych. Słowa kluczowe: kompozyt cementowy, trzcina, trociny, domieszki.gli- 1) Politechnika Białostocka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 2) PaństwowaWyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach *) Autor do korespondencji; e-mail: annairis@wp.pl Kompozyty cementowe z wypełniaczem organicznym modyfikowane domieszkami Cement composites with the organic filler modified admixture prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk1) mgr inż. Anna Krupa2)*) Streszczenie.Wartykule przedstawiono wyniki badań właściwości lekkich kompozytów cementowych z wypełniaczem organicznymtypu trzcina pospolita (frakcja 2/10 i 10/20mm) oraz trociny z drzewiglastych (0/2mm). Trzcina Phragmites australis jest szczególnie powszechną roślinąwPolsce, która rośnie na terenach podmokłych, natomiast trociny są produktemodpadowymwystępującym podczas obróbki mechanicznej drewna. Określono właściwości kompozytu cementowego zwymienionymiwypełniaczami organicznymi, takie jak gęstość pozorna, nasiąkliwość i wytrzymałość na ściskanie. Z badań wynika, że istni[...]

Frakcja drobna z recyklingu betonu jako aktywny wypełniacz wyrobów wapienno-piaskowych DOI:10.15199/33.2017.08.16


  Od kilku lat na świecie prowadzone są badania umożliwiające wykorzystanie frakcji drobnych z recyklingu betonu do produkcji kompozytówcementowych [1 ÷ 4, 6, 10, 11]. W badaniach tych stosowano różne ilości wypełniacza o frakcji < 63 μm głównie do produkcji klinkieru, dzięki czemu można zmniejszyć emisję CO2 o ok. 30% [4]. Celem badań opisanych w artykule było wykazanie możliwości wykorzystania frakcji drobnej (< 4mmwg PN-EN 206:2014 [7]) z recyklingu betonu jako reaktywnego wypełniacza wyrobów wapienno-piaskowych. Opis badań Do badań użyto mieszanki wapienno- -piaskowej pozyskanej z Zakładu Produkcyjnego SILIKATY Białystok. Wypełniacz otrzymano podczas złożonego procesu obróbki termiczno-mechanicznej gruzu betonowego wg technologii opisanej w [5], polegającej na oddzieleniu kruszywa grubego od stwardniałej zaprawy cementowej. Pozyskany rozdrobniony materiał (< 4 mm) dodatkowo przesiano. Frakcje < 2 mm dodawano do mieszanki wapienno-piaskowej w ilości wynikającej z planu badawczego.Wtabeli 1 przedstawiono skład ziarnowy wypełniacza użytego do badań, a w tabeli 2 skład mieszanek wapienno-piaskowych bez i z wypełniaczem z recyklingu betonu. W celu określenia zdolności wiążących wypełniacza pozyskanego z recyklingu betonu poddano go badaniu kalorymetrycznemu (rysunek 1). Ciepło hydratacji określano za pomocą kalorymetru przewodzącego. Zachowując stosunek w/s = 0,5, przygotowano naważkę, którą stanowił materiał z recyklingu w ilości 10 g i woda destylowana w ilości 5 g. Naczynie kalorymetryczne było wyposażone w strzykawkę podającą wodę do naważki spoiwa, co umożliwiło pomiar ciepła hydratacji od momentu wymieszania składników [12]. Jako kontrolne przyjęto wyniki uzyskane w przypadku próbek na bazie cementu CEM I 42,5 R. Uzyskane wyniki ciepła skumulowanego potwierdzają słuszność prowadzenia obróbki termicznej podczas pozyskiwania drobnych frakcji z recyklingu betonu 1) Politechnika Białostocka,Wydział Bu[...]

 Strona 1