Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Zielińska"

Euro Lider Rynku dla Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Czytaj za darmo! »

W tegorocznym konkursie zorganizowanym przez Interres International Fair, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- -Spożywczego po raz kolejny został wyróżniony tytułem Lidera i Euro Lidera Rynku w kategorii najlepszy produkt w Polsce, za rozwiązanie: "grupa biopreparatów do kiszenia pasz probiotycznych". Gala finałowa Forum Liderów Polskich, połączona z uroczystą ceremonią wręczenia nagród, odbyła się 23 maja 2009 r. w hotelu Sheraton w Warszawie. Normy jakościowe dotyczące produkcji zwierzęcej określają, jakie technologie należy stosować w nowoczesnym rolnictwie. Podkreślają także, że najważniejsze w ekonomicznej hodowli zwierząt są: jakość, higiena i bezpieczeństwo pasz oraz poprawa zdrowia zwierząt. Konieczność żywienia zwierząt paszami wysokiej jakości i wyeliminowania s[...]

Badania nad fermentacją alkoholową skojarzonej kultury drożdży


  Opisano badania, których celem było sprawdzenie możliwości prowadzenia fermentacji alkoholowej zacierów zbożowych wykonywanych technologią ciśnieniową w warunkach przemysłowych, przy użyciu wytypowanego szczepu drożdży Saccharomyces diastaticus N-41, w połączeniu z wykorzystaniem stosowanego dotąd w gorzelniach szczepu drożdży Saccharomyces cerevisiae D2. W efekcie tak prowadzonego procesu spodziewano się uzyskać połączenie wysokiej aktywności fermentacyjnej drożdży Saccharomyces cerevisiae D2 oraz wysokich zdolności amylolitycznych szczepu drożdży Saccharomyces diastaticus N-41. Doświadczenia fermentacyjne prowadzono w gorzelni rolniczej, w trakcie kontrolowanego procesu technologicznego, na zacierach zbożowych o ekstrakcie na poziomie 15,7-15,9 oBlg, przy zmiennych dawkach enzymu scukrzającego (od 70 do 100% dawki zalecanej przez producenta). Stwierdzono, że prowadzenie procesu fermentacji alkoholowej przy użyciu skojarzonej kultury drożdży pozwala na uzyskanie wydajności alkoholu na poziomie zbliżonym do procesu z zastosowaniem drożdży Saccharomyces cerevisiae D2. Przy obniżonej o 30% dawce enzymu scukrzającego, prowadzenie hodowli skojarzonej, z zastosowaniem mieszaniny szczepów drożdży Saccharomyces diastaticus N-41 oraz Saccharomyces cerevisiae D2 w stosunku 1:1, nie daje spodziewanego efektu w postaci skrócenia czasu fermentacji do 48 h. Znany i wykorzystywany od wieków proces fermentacji etanolowej, prowadzonej w celach spożywczych, podlegał wielu modyfikacjom związanym z gustami konsumentów i wymogami technologicznymi oraz ekonomicznymi. Jednym z najważniejszych elementów technologii gorzelniczej są zastosowane szczepy drożdży, których cechy użytkowe warunkują kinetykę procesu fermentacji, sposób przygotowania surowca i jakość otrzymywanego produktu. Tradycyjnie w gorzelnictwie wykorzystywane są szczepy drożdży Saccharomyces cerevisiae, których cechą charakterystyczną jest brak zdolności syntetyzowania enzymów amylolityczny[...]

Jakość mikrobiologiczna wody technologicznej stosowanej w procesie produkcji destylatu rolniczego


  Celem badań było oszacowanie problemu jakości mikrobiologicznej wody technologicznej stosowanej w gorzelniach rolniczych i określenie jej wpływu na jakość destylatu rolniczego. Na podstawie wyników badań, prowadzonych w wybranych gorzelniach pracujących różnymi metodami obróbki surowców skrobiowych (ciśnieniową i bezciśnieniową a dotyczących powiązania jakości mikrobiologicznej wody technologicznej i jakości organoleptycznej i chemicznej destylatu rolniczego, stwierdzono, że w wodach pochodzących ze studni głębinowych, w czasie ich poboru i przechowywania w zbiornikach pośrednich w gorzelni, przed skierowaniem do procesu produkcji, rozwijają się bakterie, których obecność ma negatywny wpływ na przebieg i wydajność procesu, jakość destylatu rolniczego oraz efekt ekonomiczny zakładu. W środowisku wodnym, pomimo śladowych ilości substancji odżywczych, dynamicznie rozwijają się mikroorganizmy. W zależności od źródła poboru wody może ona być obciążona różnymi grupami drobnoustrojów. Najbardziej typowe dla środowiska wodnego są grupy psychrofilnych mikroorganizmów z rodzaju Vibrio, Pseudomonas, Aeromonas i Spirillum, rozwijających się najlepiej w temp. ok. 20 oC. W wodach powierzchniowych występują również okresowo bakterie glebowe w postaci mezofilnych laseczek bakterii tlenowych z rodzaju Bacillus. W wodach tych obecne są również bakterie z rodzajów: Clostridium, Flavobacterium, Chromobacterium, a także bakterie nitryfikujące, żelaziste i siarkowe. W gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę zwierzęcą nawet w wodzie pobieranej ze   32 PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY  6/2011 GORZELNICTWO studni głębinowych, po przechowywaniu w zbiornikach pośrednich, mogą rozwijać się bakterie kałowe. Ogromna różnorodność drobnoustrojów, które mogą występować w wodzie o przeznaczeniu technologicznym, wyznacza rangę problemów produkcyjnych w przemyśle spożywczym [2, 8]. Woda technologiczna stosowana w gorzelniach r[...]

Modernizacja gorzelni rolniczych szansą zwiększenia ich efektywności ekonomicznej


  Modernizacja gorzelni rolniczej Polski Konopat dotyczyła obniżenia zużycia energii i wody oraz ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska; obejmowała również stały monitoring procesu produkcji poprzez zainstalowanie elementów pomiarowych, umożliwiających prowadzenie ścisłej kontroli zużycia surowców, paliwa, pary, wody i energii, w odniesieniu do ilości wytwarzanego produktu. W trakcie modernizacji nastąpiła wymiana źródła pary technologicznej na kocioł parowy o sprawności rzeczywistej spalania węgla 85-88%. Zastosowano również rekuperację energii w postaci instalacji odzyskiwania ciepła z wywaru do podgrzewania wody kotłowej i wody technologicznej. Wstęp Po drugiej wojnie światowej funkcjonowało w Polsce ok. tysiąca gorzelni rolniczych, które stanowiły integralną część polskiego rolnictwa. Obecnie ze względu na konkurencję nowo powstałych dużych krajowych zakładów oraz konkurencyjną cenę alkoholu etylowego sprowadzanego z zagranicy pozostało nie więcej niż 100 działających małych gorzelni rolniczych. Na świecie model małych gorzelni działających w obrębie gospodarstw rolnych funkcjonuje - oprócz Polski - jedynie w Niemczech, gdzie przemysł gorzelniczy jest dotowany przez państwo. Z uwagi na fakt, że w kraju gorzelnie rolnicze nie mogą liczyć na ochronę państwa, dla ich przetrwania konieczne jest obniżenie kosztów produkcji alkoholu etylowego rolniczego poprzez modernizację zakładów, dającą szansę podniesienia efektywności energetycznej procesu produkcji i związanej z tym konkurencyjności rynkowej. Istotny jest tu dobór takiego źródła energii, które z jednej strony zapewni doraźnie maksymalne obniżenie kosztów produkcji, a z drugiej "wpasowane" będzie w długofalową, energetyczną politykę państwa, co uchroni producenta przed koniecznością wprowadzania w najbliższej przyszłości ponownych, kosztownych zmian modernizacyjnych. Na podstawie opinii ekspertów, powołanych przez rząd do oceny sytuacji energetycznej kraju, dalsze [...]

Efekt ekologiczny uzyskany przy modernizacji gorzelni DOI:10.15199/64.2015.6.3

Czytaj za darmo! »

W wyniku badań prowadzonych przez IBPRS opracowano koncepcję i przeprowadzono techniczną modernizację gorzelni Polski Konopat. W ramach tej modernizacji zainstalowano nowe źródło pary technologicznej. W celu oceny wpływu dokonanej modernizacji na ochronę środowiska naturalnego określono efekt ekologiczny dokonanej inwestycji. Stwierdzono, że bezpośredni efekt ekologiczny w odniesieniu do sumy zanieczyszczeń przed modernizacją (kocioł P-2) i po jej dokonaniu (kocioł PKW-R-12) wynosi 600 Mg/rok, co oznacza rzeczywistą redukcję emisji zanieczyszczeń o ok. 19%. Uzyskany efekt ekologiczny wyrażony emisją równoważną wyniósł 362 Mg/rok, co odpowiada obniżeniu emisji równoważnej o 80%. Wstęp Powszechnie wiadomo, że rozwój cywilizacyjny niesie ze sobą oprócz wzrostu stopy życiowej ludzi także negatywne skutki, a jednym z nich jest zanieczyszczenie powietrza. Pozornie mogłoby się wydawać, że powietrze stanowi dobro niewyczerpalne i w pełni odnawialne. Szczególnie obszary wiejskie uchodzą za strefę, w której potrzeba ochrony powietrza jest znacznie mniej zauważalna. Powszechnie uważa się, że na wsi problem zanieczyszczenia powietrza nie występuje. W rzeczywistości powietrze zarówno w dolnych, jak i górnych warstwach atmosfery jest często zanieczyszczone pyłami, mikroorganizmami i pyłkami roślin, a także lotnymi substancjami o charakterze nieorganicznym i organicznym, pochodzącymi z różnych instalacji związanych z rolnictwem i zakładów usytuowanych także w strefie obszarów wiejskich. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze, mogącymi pochodzić z rolnictwa, są pyły (cząstki gleby) i dymy oraz różne związki gazowe, w tym związki o przykrym zapachu, zwane w skrócie substancjami odorowymi. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka i zwierząt oraz wzrost roślin, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę). Zanieczyszczenia powietrz[...]

 Strona 1