Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Walczykiewicz"

Program rewitalizacji żeglugi śródlądowej NAIADES w kontekście wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej

Czytaj za darmo! »

Najady to według greckiej mitologii nimfy wodne, które zwykle przebywały w pobliżu rzek, jezior i terenów podmokłych. Nimfy były uosobieniem sił żywotnych przyrody i jej piękna. Mimo boskiego pochodzenia były w pewnym sensie śmiertelne, bo ginęły wraz ze swym środowiskiem. Czy zapowiadany przez Komisję Europejską program działań "NAIADES" (Navigation And Inland Waterway Action and Develop[...]

VII Zgromadzenie INBO (International Network of Basin Organizations)

Czytaj za darmo! »

Kolejne, VII zgromadzenie INBO odbyło się w Debreczynie na Węgrzech w dniach od 6.06 do 10.06.2007 r. Organizacja ta od lat zajmuje się promocją zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi. Ze strony polskiej w konferencji wzięli udział: Halina Burakowska - pełnomocnik dyrektora IMGW, Andrzej Badowski - dyrektor generalny KZGW i Tomasz Walczykiewicz - kierownik Zakładu Systemów Wodnogos[...]

Gospodarka wodna w Polsce w świetle zmian klimatu


  Według Zielonej, a następnie Białej, Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej adaptacji do zmian klimatycznych w Europie, konieczne jest podjęcie w krajach członkowskich Unii Europejskiej działań na rzecz łagodzenia efektów negatywnego oddziaływania zmian klimatu m.in. na zasoby wodne. Projekt KLIMAT "Wpływ zmienności klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)" jest odpowiedzią na powyższe wyzwania. W projekcie, jako podstawę rozważań przyjęto opracowane przez IPCC 3 scenariusze rozwojowe: A1B, A2 i B1. W tym artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki uzyskane w ramach projektu KLIMAT, dotyczące m.in. przebiegu prac nad scenariuszami rozwojowymi, przyjętej metodyki prac w zakresie analiz zmian w zasobach wodnych i analizy potrzeb wodnych. Ponadto przedstawiono Polskę w wybranych raportach dotyczących zmian klimatu.Hipotezy co do wpływu działalności gospodarczej człowieka na klimat Ziemi sugerują jego ocieplenie w przyszłości, jako konsekwencję wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Zmiana ta dotknie głównie przyszłe pokolenia, a skala ocieplenia będzie zależeć od drogi rozwoju, jaką wybierze świat. Zmiany klimatu wpłyną zarówno na zasoby środowiska, czego przykładem mogą być prognozowane przez modele klimatyczne zmiany w ilości i rozkładzie czasowym opadów, jak i na potrzeby w zakresie ich wykorzystania. Unia Europejska wypracowała wspólne podejście do zagadnień wykorzystania środowiska naturalnego oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na zasadzie rozsądnego i oszczędnego korzystania z zasobów środowiska tak, aby ich nadmierne wykorzystanie bądź degradacja nie doprowadziły do pogorszenia jakości życia i ograniczenia potencjału rozwojowego przyszłych pokoleń. Perspektywa zmian klimatu, jak również konieczność uwzględnienia bardzo odległej perspektyw[...]

XXII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej KGW PAN

Czytaj za darmo! »

Kraków, 21-22 listopada 2012 r. Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej KGW PAN służy wymianie doświadczeń i poglądów różnych zespołów badawczych poprzez prezentacje i dyskusje najnowszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych zespołów w dziedzinie szeroko pojętej gospodarki wodnej. Szkoła organizowana jest cyklicznie raz w roku przez Sekcję Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Obrady XXII Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej w 2012 r. skupiły si[...]

XXII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej KGW PAN

Czytaj za darmo! »

Kraków, 21-22 listopada 2012 r. Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej KGW PAN służy wymianie doświadczeń i poglądów różnych zespołów badawczych poprzez prezentacje i dyskusje najnowszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych zespołów w dziedzinie szeroko pojętej gospodarki wodnej. Szkoła organizowana jest cyklicznie raz w roku przez Sekcję Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Obrady XXII Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej w 2012 r. skupiły si[...]

Prognoza potrzeb wodnych w Polsce w perspektywie 2030 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu


  W "Gospodarce Wodnej" nr 5 z 2012 r. zaprezentowano wyniki prognozy potrzeb wodnych w Polsce w perspektywie 2030 r. dla energetyki. W tym wydaniu przedstawiono prognozę potrzeb wodnych przetwórstwa przemysłowego, gospodarki komunalnej i rolnictwa. Jednocześnie dokonano podsumowania prognozy potrzeb wodnych całej gospodarki Polski w 2030 r. Wielkość przyszłych potrzeb wodnych zależy od przyjętego scenariusza rozwoju. Przy scenariuszu ekologicznym zrównoważonym - przy bardzo restrykcyjnej polityce chroniącej zasoby wodne - jest możliwy znaczący spadek potrzeb wodnych. Uwzględniając wszystkie najbardziej wodochłonne działy gospodarki w 2030 r. w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju, należy stwierdzić, że jest możliwy wzrost potrzeb wodnych o ok. 30% lub ich spadek o ok. 50%. Prognozę potrzeb wodnych gospodarki w Polsce w perspektywie 2030 r. opracowano w ramach Projektu KLIMAT realizowanego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB - w zadaniu "Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju". Analizę potrzeb wodnych opracowano dla najbardziej wodochłonnych sektorów gospodarki narodowej [Projekt KLIMAT]. Na podstawie scenariuszy ekspertów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) opracowano dla Polski trzy wybrane z IPCC-owskich scenariusze rozwoju do 2030 r. Ich skróconą charakterystykę zamieszczono poniżej: A1B - rynkowy - wysoki wzrost gospodarczy globalnie - zakłada bardzo szybki wzrost gospodarczy związany z wdrażaniem nowych i efektywnych technologii oraz wykorzystanie różnych źródeł energii. Scenariusz jest ukierunkowany na współpracę gospodarczą, interakcję kulturową i społeczną. B1 - zrównoważony - rozwój zrównoważony globalnie - zakłada rozwój związany z wdrażaniem czystych i efektywnych technologii w gospodarce energetycznej oraz wprowadzanie technologii redukujących materiałochłonność w procesach produkcji. Scenariusz zakłada odejście od postaw konsu[...]

 Strona 1