Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Zubert"

Segmentacja obrazu oka na potrzeby systemu identyfikacji osób na podstawie wzoru tęczówki

Czytaj za darmo! »

Biometria to nauka obejmująca rozpoznawanie ludzi na podstawie ich cech fizycznych i behawioralnych. Niektóre cechy anatomiczne są unikatowe dla każdej osoby, stąd mogą służyć do jej identyfikacji, tzn. określenia tożsamości. Technologie biometryczne identyfikacji osób cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem. Poza zastosowaniami wojskowymi oraz kryminalistycznymi, systemy biometry[...]

Acquisition and analysis of iris structure

Czytaj za darmo! »

Biometry is one of the most evolving research areas nowadays and people identification based on iris pattern is recognized as its most attractive solution. Well protected by cornea, invariant in time, high entropy of textures, that are the most important advantages of human iris organ. Disadvantages of the iris recognition methods itself mainly regard limitations of the present technology, e.g. poor image quality for different acquisition systems - low optical resolution for images taken under near infrared illumination or noise problems for high sensitivity of photo-sensors for images taken under visible light. However currently used methods [1-4] for iris feature extraction, mainly based on wavelet analysis, can handle with these problems and first solution for this kind of r[...]

NOWOCZESNE UKŁADY SCALONE MORE THAN MOORE - ANALIZA ZJAWISK ELEKTROMAGNETYCZNYCH DOI:10.15199/59.2015.4.110


  W artykule przedstawiono prowadzone badania związane z modelowaniem i symulacją elektronicznych układów scalonych, z uwzględnieniem zachodzących w nich zjawisk elektromagnetycznych. Artykuł opisuje przegląd najefektywniejszych metod będących punktem wyjścia implementacji pełnego "solvera" do tego problemu. 1. WSTĘP Badania dotyczące modelowania i analizy zjawisk elektromagnetycznych w materiałach półprzewodnikowych są niezwykle istotne ze względu na powszechność i znaczenie półprzewodnikowych układów mikroelektronicznych dla rozwoju współczesnej cywilizacji. Dzieje się tak ze względu na trendy rozwoju technologii półprzewodnikowych: rozmiary przyrządów, częstotliwości sygnałów, wymagania systemów integracji układów scalonych, rosnące znaczenie połączeń bezprzewodowych w i pomiędzy układami scalonymi, zwłaszcza w strukturach 3D. Autorzy skupili się nad zastosowaniem nowego podejścia do modelowania i symulacji zjawisk elektromagnetycznych w strukturach scalonych, poprzez opracowanie modeli i wysoce efektywnej czasowo i precyzyjnej metody obliczeniowej, a następnie zestawu narzędzi programistycznych korzystających z niej, jest w stanie polepszyć jakość procesu projektowania, i parametrów elektromagnetycznych układów scalonych, ze szczególnym uwzględnieniem trójwymiarowo scalanych struktur scalonych - 3D IC (ang. 3-Dimensional Integrated Circuits, zob. Rys, 1). Rezultaty proponowanych badań umożliwią upowszechnianie scalonych systemów trójwymiarowych (3D), poprzez opracowanie metod i narzędzi, pozwalających na projektowanie struktur scalonych z uwzględnieniem i wykorzystaniem ich właściwości elektromagnetycznych. Obecnie istniejące, komercyjne pełno-falowe symulatory EMC oraz SI dedykowane dla modelowania zjawisk w IC (np. IE3D-SSD, FEKO), nie pozwalają na uzyskanie wysokiej dokładności dla wysokich częstotliwości, ze względu na wykorzystanie metody momentów (MoM). Druga grupa komercyjnych symulatorów EMC, opartych na [...]

 Strona 1